ABC der BBC

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.01306
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2013
Termín ukončení:30.06.2015
Žadatel:Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
IČ:26034671

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců. Potřebnost projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, zvyšující se nároky a požadavky klientů i neustálý vývoj a posun v rámci našeho odvětví. Svým obsahem projekt sleduje dva zásadní cíle společnosti:
Prvním, zcela klíčovým pro postavení společnosti na trhu, je snaha o rozšiřování nabízených služeb doplněním současné výroby o vlastní oddělení konstrukce s možností vývoje a navrhování vlastních řešení.
Druhým cílem je poté průběžná snaha o efektivní chod jednotlivých oddělení, zvyšování produktivity jejich práce a s tím související efektivní provoz a fungování celé společnosti.
Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury se jedná o klíčové pracovníky, pracující na pozicích vedoucích projektů a samostatných elektromechaniků. Tuto skupinu poté doplňují vybraní zaměstnanci ostatních oddělení (výroba, nákup, logistika,..). Celkem bude do projektu zapojeno 73 osob.
Realizací projektu chceme dosáhnout:
- posílení kvalifikace, znalostí a vědomostí našich zaměstnanců
- zvýšení kvality a kvantity vykonávané práce
- rozšíření současných služeb o aktivity vývoje a výroby vlastních produktů
- rozšíření počtu norem, v rámci kterých jsme schopni vyrábět
- zlepšit řízení a chod společnosti
- podpořit loajalitu zaměstnanců k firmě
- podpořit dlouhodobě odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců
Tyto cíle budou dosaženy realizací koncepčního vzdělávacího projektu, realizovaného formou rozvojových na míru šitých kurzů pro skupiny zaměstnanci i účastí jednotlivců na otevřených kurzech.
Realizace projektu vychází z konkrétně zmapovaných potřeb zapojených zaměstnanců a speciálně navržených vzdělávacích programů. Organizačně bude za projekt zodpovídat projektový tým složený ze zaměstnanců žadatele. Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zajištěna externími dodavateli.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 135 223
z toho Příspěvek EU: 3 514 939
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 620 283
z toho Národní veřejné prostředky: 620 283
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Přerov
Obec: Hranice (Přerov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz