Adaptace provozně-výrobních prostor pro potřeby rozšíření podnikání firmy Nero Trade s.r.o.

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.54.3/5068
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:10.01.2007
Termín ukončení:31.12.2007
Žadatel:Nero Trade s.r.o.
IČ:25395106

Popis projektu

Po důkladné analýze poptávky na trhu a zvážení dalšího rozvoje firmy, se společnost Nero Trade s.r.o. rozhodla investovat do rozšírení výrobních prostor a jejich základního vybavení. Nově adaptované podnikatelské prostory umožní firme NeroTrade s.r.o. vyrábět produkty v souladu s moderními technologickými a organizačními postupy, v takové kvalitě a množství, jaké jsou požadovány rostoucí poptávkou trhu v segmentu informačních kiosků - PIAPů.
Vlastní realizace předkládaného projektu se skládá z několika navzájem provázaných aktivit, které jsou nezastupitelné pro zdárné dokončení celého projektu a uvedení jeho výsledku do provozní fáze.
První aktivitou po podání žádosti o dotaci je vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavební části projektu. Následovat bude zahájení staveních prací. Během realizace stavebních prací budou poptány a objednány položky nutné k zařízení nových prostor a to tak, aby jejich dodávka a montáž byla v časovém souladu s dokončení stavebních prací a nedocházelo k zbytečným časovým prodlevám v realizační fázi projektu. Následovat bude implementace nových výrobních kapacit do provozního cyklu firmy Nero Trade s.r.o. Tímto krokem koncí fáze realizacní a zacíná fáze provozní, v jejímž průběhu dojde k náboru nových pracovních sil na nově vygenerovaných 5 dlouhodobě stabilních pracovních míst. Jejich zaškolení na práci s novými technologiemi proběhne v režii
vedoucích pracovníku firmy Nero Trade s.r.o. Firma Nero Trade s.r.o. se díky realizaci tohoto projektu snaží dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti vlastních výrobku zejména v segmentu trhu HW informačních a komunikačních technologií.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí ANO
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 043 166
z toho Příspěvek EU: 1 323 632
Soukromé prostředky: 2 278 324
Národní veřejné prostředky celkem: 441 211
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz