Administarcja PL "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia"

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/09.00857
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.04.2008
Termín ukončení:30.09.2015
Žadatel:Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
IČ:27645318

Popis projektu

Zgodnie z podstawowymi dokumentami Programu Euroregion Silesia, tworzony przez stowarzyszenie Euroregion Silesia-CZ i Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Stowarzyszenia te będą wykonywały funkcje Zarządcy i jednocześnie Administratora części dziedzinę wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów. Z FMP będą finansowane małe nieinwestycyjne, ew. drobne projekty inwestycyjne kwalifikowanych wnioskodawców z siedzibą na terytorium podlegającym Euroregionowi Silesia (patrz Obszar oddziaływania projektu). Projekty będą oceniane przez niezależnych ekspertów regionalnych zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi kryteriami (zawsze 2 ekspertów na 1 projekt) i zatwierdzane przez Euroregionalny Komitet Sterujący, który w ER Silesia będzie się składał z 22 głosujących członków (11 czeskich i 11 polskich). Posiedzenia będą się odbywały 2-4x w roku uwzględniając ilość przedłożonych projektów. Posiedzenia EKS będą odbywały się zgodnie z Regulaminem Obrad zatwierdzonym przez organy obu stron euroregionu i IZ/KK (patrz załącznik nr 6).Przedstawiciele IZ/ KK będą uczestniczyli w posiedzeniach EKS jako obserwatorzy. Wnioskodawcy będą kierować się Wytycznymi dla czeskich/polskich wnioskodawców obowiązującymi dla FM w ER Silesia (patrz załączniki nr 4 i 5), a beneficjenci Wytycznymi dla polskich/czeskich użytkowników końcowych. Wszystkie zadania związane z zarządzaniem i administracją FM będą wykonywane przez pracowników czeskiego i polskiego sekretariatu ER Silesia, przy czym będą oni kierować się Podręcznikiem dla Partnerów FM opracowanym przez IZ i KK (patrz załączniki nr 2 i 3) i wiążącą dla Zarządców FM po danej stronie granicy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 654 236
z toho Příspěvek EU: 556 101
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 98 135
z toho Národní veřejné prostředky: 98 135
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Nový Jičín
Opava
Ostrava-město

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz