Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.05/09.00858
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.03.2008
Termín ukončení:30.09.2015
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
IČ:07094041

Popis projektu

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów
o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Projekt ma na celu stworzenie warunków instytucjonalnych na przyjęcie danej ilości środków finansowych z EFRR w interesie odbiorców końcowych RSTS -Partnera Wiodącego projektu oraz SRiWR "Olza" - Partnera projektu w okresie finansowym 2007-2013, z ostatecznym terminem realizacji projektów w 2015 roku. Następnie środki finansowe będą kierowane do Beneficjantów (Odbiorców końcowych dofinansowania), których projekty zostaną zatwierdzone na podstawie wyboru Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), które zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Obrad EKS oraz na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków projektowych.
Obaj Partnerzy projektu są partnerami umowy o Euroregionie ŚC-TS oraz mają bogate doświadczenia w udzielaniu wsparcia i w realizacji polsko-czeskich projektów.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 529 412
z toho Příspěvek EU: 450 000
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 79 412
z toho Národní veřejné prostředky: 79 412
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz