Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/08.00715
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.01.2009
Termín ukončení:31.12.2009
Žadatel:Technická univerzita v Liberci
IČ:46747885

Popis projektu

ACC vzniklo v roce 1991 za účelem spolupráce vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území v ERN, sdružuje 6 vysokých škol. Partneři spolupracují na organizování činností v oblasti vědeckých, výzkumných a studentských aktivit, které vedou ke spolupráci při řešení regionálních problémů a ke zlepšení informovanosti o jednotlivých vysokých školách.Projekt Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN je zaměřen na analýzu uplatnění absolventů třetího stupně terciárního vzdělání. V současné době dosahuje doktorského vzdělání pouze malá část z celkového počtu absolventů vysokých škol v ERN, proto je cílem projektu zjistit podmínky jejich uplatnitelnosti v praxi a zároveň reflektovat očekávání ze strany jejich zaměstnavatelů. Výsledky projektu přispějí ke zlepšení této situace a naplní tak závěry bolońského ujednání. Výzkumným pracovním nástrojem evaluace je dotazník, který vyhodnotí požadavky na absolventy i nabídky ze strany zaměstnavatelů. Tato studie bude provedena v podnicích na české a polské straně ERN a bude zaměřena na absolventy technických i humanitních oborů. Poskytne informaci i o tom, jak jsou zaměstnavatelé schopni motivovat absolventy doktorského studia pro práci ve své firmě a v neposlední řadě také, zda a za jakých podmínek umožňují zaměstnavatelé svým zaměstnancům další formy vzdělávání. Další dotazník bude předložen absolventům doktorského studia a jeho cílem bude sebereflexe studentů a vyhodnocení jejich zkušeností s touto formou studia. Získaná data budou pomocí speciálního softwaru vyhodnocena a budou stanoveny hypotézy dalšího vývoje.Na závěr projektu bude v Liberci uspořádána jednodenní mezinárodní konference pro studenty doktorského studia vysokých škol v ERN, kde budou obě cílové skupiny prezentovat své názory i zkušenosti k této problematice. Výsledky šetření budou k dispozici všem partnerským vysokoškolským institucím v ERN a jejich studentům.Následně bude vydán konferenční sborník.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 16 785
z toho Příspěvek EU: 14 267
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 518
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 2 518

Dopady projektu mapa

Kraj: Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Obec: Liberec (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz