Tak jako Pat a Mat - propagace sousedských modelů, kulturních tradic a turistických atrakcí v oblasti pohraničí ve městech Broumov a Nowa Ruda

Číslo projektu:PL.3.22/3.2.00/08.00623
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.06.2009
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:Gmina Miejska Nowa Ruda
IČ:89071793

Popis projektu

Tento projekt je založen na více než desetileté spolupráci měst Broumov a Nowa Ruda. Ideou projektu je upevnění dobrých sousedských vztahů obou měst nalezením společných cest k vytvoření a prezentaci nových turistických služeb a produktů, které budou spojovat Nowou Rudu a Broumov jako oblasti se společným kulturním a přírodním dědictvím, jako místa s podobnými krajinnými hodnotami. Nové produkty se mají stát nástrojem hospodářského rozvoje obou partnerských měst i celého pohraničí v oblasti široce pojaté turistiky. Projekt předpokládá pořádání řady pravidelných uměleckých akcí prezentujících kulturní přínos polsko-českého pohraničí. Plánuje se také uspořádání kurzu českého jazyka, který místnímu společenství umožní lépe poznávat kulturu sousedů a odstraní jazykovou bariéru, která představuje překážku v příhraničních kontaktech. Oblast noworudsko-broumovského pohraničí bude kromě toho široce prezentována v publikacích vydaných v rámci tohoto projektu, v nichž budou popsány všechny turistické a krajinné hodnoty i kulturní památky.
Název tohoto projektu navazuje na předchozí projekt "Tak jako Pat a Mat - propagace sousedských modelů, kulturních tradic a turistických atrakcí v oblasti pohraničí v kontextu patnáctiletého partnerství měst Broumov a Nowa Ruda" (realizovaný v rámci programu INERREG III A Česko-Polsko), který se svými aktivitami vepsal do paměti obyvatel pohraničí a stal se sám o sobě značkou. Proto se příjemce dotace rozhodl, že název nového projektu ponechá z větší části stejný jako u projektu předchozího.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 302 547
z toho Příspěvek EU: 257 165
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 45 382
z toho Národní veřejné prostředky: 2 790
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 42 592
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz