Adam a Eva

Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00228
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.11.2010
Termín ukončení:30.04.2013
Žadatel:Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
IČ:47673168

Popis projektu

Cílem projektu Adam a Eva je naplnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím realizace cíleného komplexu provázaných aktivit.
Specifické cíle projektu se zaměřují na tyto oblasti:
1) Motivace zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí žen a mužů
2) Slaďování pracovního a rodinného života
3) Odbourávání genderových stereotypů na trhu práce
4) Vyhledávání nejzávažnějších projevů diskriminace na trhu práce a vývoj aktivit na odstranění diskriminace
5) Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení SVČ.
Stanovené cíle budou dosaženy realizací metodických, osvětových, motivačních, aktivizačních, vzdělávacích a evaluačních aktivit projektu v souladu s harmonogramem. V rámci těchto aktivit se budou cílové skupiny účastnit vytvořených inovativních workshopů, seminářů, koučingů a dalších akcí šitých na míru dle jejich potřeb a taktéž si budou předávat své vzájemné zkušenosti.
Díky projektu budou vytvořeny inovativní produkty na podporu r. příležitostí žen a mužů a inovativní opatření ke sladění pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře.
Cílové skupiny projektu jsou:
- Ženy začínající podnikání a vykonávající SVČ
- Ženy v předdůchodovém věku
- Rodiče s dětmi
- Zaměstnanci/zaměstnankyně
- Zaměstnavatelé
- Odborové organizace a sociální partneři
Za účelem dosažení co nejvyšší efektivnosti aktivit bude probíhat metodické vedení aktivit a jejich průběžná evaluace včetně evaluace účinku aktivit projektu na situaci žen a mužů na trhu práce. Zdůvodnění potřebnosti projektu je podloženo detailní analýzou cílové skupiny (příloha č. 3).
Za realizaci 2,5letého projektu bude zodpovědný projektový tým složený ze zkušených odborníků na problematiku rovných příležitostí včetně univerzitní expertky PhDr. Anny Schneiderové, CSc. (jejíž životopis včetně přednáškové a publikační činnosti je v příloze č. 2).

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 906 643
z toho Příspěvek EU: 4 170 647
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 735 997
z toho Národní veřejné prostředky: 735 997
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Nový Jičín
Karviná
Bruntál
Ostrava-město
Opava
Frýdek-Místek
Obec: Opava (Opava)
Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
Bruntál (Bruntál)
Karviná (Karviná)
Ostrava (Ostrava-město)
Nový Jičín (Nový Jičín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz