" Ozywić ekosystem" - załozenie remizy śródpolnej w Bogatyni

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/11.02511
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.04.2012
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Gmina Bogatynia
IČ:23082151

Popis projektu

Postępujący proces dewastacji środowiska naturalnego oraz rozwój technologiczny rolnictwa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodował drastyczne zmiany większości ekosystemów polnych. Z naszego krajobrazu znikają miedze, zadrzewienia, zakrzewienia, lokalne mokradła oczka wodne. Aby powstrzymać ten proces dewastacji naturalnego środowiska należy podjąć działania prowadzące do odbudowy naturalnego ekosystemu poprzez nasadzanie drzew i krzewów, zakładanie remiz śródpolnych - remizy to położone na terenach polnych niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierząt dziko żyjących. Bardzo ważnym elementem wyżej opisywanego projektu jest uświadomienie młodzieży szkolnej i ludziom z terenu pogranicza polsko - czeskiego znaczenia ekologii. Wobec konieczności aktywnego podejścia do tego zagadnienia jest edukowanie ekologiczne młodzieży ponieważ wiek szkolny sprzyja kształtowaniu się takich uczuć jak miłość i troska o przyrodę oraz troskliwość wobec istot żywych . Dlatego edukację ekologiczną należy zacząć od najmłodszych lat. Projekt będzie realizowany przez myśliwych z koła łowieckiego " Diana" oraz koła łowieckiego MS Mlynice ponieważ zakładanie remizy śródpolnej odbywać się musi w ścisłym porozumieniu z kołami łowieckimi, gdyż to właśnie myśliwi i leśnicy umożliwiają uzyskanie odpowiednich sadzonek oraz posiadają niezbędną wiedzę do prowadzenia takich remiz. Nasadzenia drzew i krzewów prowadzi się poprzez wykopywanie specjalnych dołków o szerokości 30x100 cm i głębokości od 40 do 70 cm. Na obrzeżach remizy nasadzane będą warstwy wysokich traw i ziół oraz niskich, odpornych krzewów, takich jak na przykład róża czy tarnina. W ten sposób zapewni się dobrą osłonę i zapobiegnie suszy wewnątrz remizy. We wnętrzu remizy natomiast posadzone zostaną wyższe krzewy oraz drzewa.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 000
z toho Příspěvek EU: 4 250
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 750
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 750
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Liberec
Obec: Chrastava (Liberec)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz