A co dále"

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00149
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.10.2011
Termín ukončení:30.09.2013
Žadatel:TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
IČ:26813335

Popis projektu

Projekt posílí motivaci,informovanost,kvalifikaci,prac. integraci a v důsledku soc. integraci cílové skupiny (CS) 80 uchazečů o zaměstnání do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace/s nízkou úr. kvalifikace ohrož. soc. vyl. s bydlištěm v Moravskoslezském kraji (MSK).CS zajistíme s využitím naší databáze uchazečů o zaměstnání a dále budeme úzce spolupracovat s kariérovými poradci SŠ,SOU a SOŠ v MSK (předjednáno) a ÚP v MSK.
Na základě přiložené Analýzy deklarující ohroženost CS soc. exkluzí a potřeby CS jsme se rozhodli koncipovat tento KOMPLEXNÍ projekt s důrazem na MOTIVACI CS vstoupit na trh práce (TP) a INDIVIDUÁLNÍ přístup k jednotlivým účastníkům.
Projekt nabízí CS tyto vzájemně provázané aktivity:
1. MOTIVACE pro celou CS;zahrnuje tyto dílčí prvky:
=průběžné motivování a vedení účastníků proj. manažerem (PM)
=indiv. poradenství psychologa pomáhá řešit účastníkům živ. problémy znesnadňující jí vstup na TP,motivuje ke vstupu na TP
=indiv. PRAC. PORADENSTVÍ-zprostředkuje informace o TP pro CS a pomáhá jí se uplatnit na TP, motivuje ke vstupu na TP
=ob. vzdělávání-podporuje nezbytný os. rozvoj jednotlivců a informuje o TP
2. prac. DIAGNOSTIKA pro celou CS prostřednictvím inovativní metody development centra-účastníci zjistí,jaké mají dispozice v návaznosti na vstup na TP-aktivita podporuje jejich sebepoznání a sebevědomí
3. profesní VZDĚLÁVÁNÍ pro 50% účastníků (dle zájmu a potřeb)-zajistí další odb. vzdělávání CS v souladu s jejich indiv. dispozicemi a možností uplatnit se v oboru na TP v MSK
4. zprostředkování 21 PRAC. MÍST (podpořených mzd. příspěvky)na pozicích dle možností (dispozice,vzdělání) účastníků projektu (předjednaná spolupráce s firmami).
Projekt bude v průběhu evaluován a výstupem bude Evaluační zpráva o efektivitě nástrojů projektu.
Projekt zahrnuje podpůrná opatření pro CS.
Naše společnost se zabývá prac. poradenstvím (akreditovaná prac. agentura),realizací projektů ve prospěch osob ohrož. soc. vyl. a vzděláváním.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 519 248
z toho Příspěvek EU: 4 691 360
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 827 887
z toho Národní veřejné prostředky: 827 887
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz