MENDELU RESEARCH LIBRARY

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0227
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.01.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Mendelova univerzita v Brně
IČ:62156489

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu vědeckovýzkumné činnosti na Mendelově univerzitě v Brně. Prostřednictvím jeho aktivit bude zajištěn přístup cílové skupiny k databázím vědeckovýzkumných článků jako základnímu předpokladu pro studium výsledků V+V, využití literatury ve vlastní vědeckovýzkumné činnosti formou citací a citovanost vědce v pracích jiných výzkumníků. Přístup k databázím je podmínkou realizace doktorského i magisterského studia a jejich kvalitních výstupů v podobě disertačních prací. V souladu s identifikovanými potřebami CS bude zajištěn přístup k databázím souvisejícím s biologickými základy udržitelného rozvoje zejména v oblasti zemědělství a lesnictví jako tradičních oblastí bádání Mendelovy univerzity, ale rovněž k databázím souvisejícím se všemi oblastmi ekologie, dopadů lidské činnosti na kvalitu životního prostředí. Podstatou současného projektu je zpřístupnit vybrané vědecké informační zdroje, vytvořit infrastrukturu pro tvorbu kvalitních výstupů vědy a výzkumu, umožnit přístup k nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu ve světě, který je nezbytný pro zachování stávajícího výzkumu v oblasti biologických a ekologických aspektů udržitelného rozvoje, jehož prioritou je aplikovaný ekologický a biologický výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí včetně biotechnologických aspektů ochrany vod, půdy a ovzduší a odpadového hospodářství, výzkum spojený s produkčními i neprodukčními aspekty zemědělství a lesnictví a aspekty kvality a bezpečnosti potravin. Projekt má partnery z dalších univerzit, kteří v jeho průběhu i po jeho ukončení budou databáze také využívat. Součástí projeketu je rovněž pořízení listinných zdrojů do Ústřední knihovny a studijních prostor. Dále dojde k modernizaci vybavení interiéru knihovny pro vytvoření efektivního a uživatelsky přívětivého prostředí.Dojde k vybavení studovny novým nábytkem a k obnově počítačového hardwaru ve studijních prostorách Ústřední knihovny a Informačního centra.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 55 834 662
z toho Příspěvek EU: 46 638 480
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 8 230 320
z toho Národní veřejné prostředky: 8 230 320
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký
Jihočeský
Zlínský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Ústí nad Labem
Zlín
Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
České Budějovice (České Budějovice)
Zlín (Zlín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz