Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0228
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.01.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
IČ:61989592

Popis projektu

Projekt s názvem Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd předkládá Univerzita Palackého v Olomouci a projekt řeší zejména pořízení a zabezpečení přístupu k moderním elektronickým informačním zdrojům přírodních věd pro žadatele a následující spolupracující organizace:
- Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.,
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
- Masarykova univerzita,
- Mendelova univerzita,
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
- Vysoké učení technické v Brně,
- Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.,
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Pořizovány budou především světově známé databáze jako Nature Publishing Group, IOP Science, BioOne, GeoScienceWorld, Geobase, GeoRef, EnviroNetBase či Zoological Record. Dále pak předplatné kolekcí ACS a RSC a el. knihy.
Sekundární aktivitou je pořízení hardwarového i softwarového vybavení pro Knihovnu Univerzity Palackého, resp. její jednotlivé složky, které jsou materiálně-technickou základnou pro odpovídající provoz a zabezpečení přístupnosti informačních zdrojů. Stejně tak budou nakoupeny některé listinné zdroje.
Cílem projektu je zaručit přístup k moderním vědeckým poznatkům přírodních věd pro cílové skupiny projektu, kterými jsou výzkumní, vědeckopedagogičtí pracovníci, studenti a v neposlední řadě i široká veřejnost.
Celkové výdaje projektu i celkové způsobilé výdaje projektu jsou předpokládány ve výši téměř 118 mil. Kč.
Projekt bude realizován v souladu se strategickým dokumenty Územně samosprávných celků v regionech, ve kterých působí předmětné organizace, a bude realizován v souladu s operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013.
Projekt je zcela v souladu s prvními čtyřmi Prioritami aplikovaného výzkumu a vývoje: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 119 698 234
z toho Příspěvek EU: 99 915 300
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 17 632 112
z toho Národní veřejné prostředky: 17 632 112
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Ústecký
Středočeský
Olomoucký
Jihomoravský
Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Zlín
České Budějovice
Brno-město
Praha-východ
Ústí nad Labem
Obec: Brno (Brno-město)
Zdiby (Praha-východ)
Olomouc (Olomouc)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
České Budějovice (České Budějovice)
Zlín (Zlín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz