Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02972
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:11.11.2009
Termín ukončení:31.10.2012
Žadatel:Povodí Moravy, s.p.
IČ:70890013

Popis projektu

Brněnská údolní nádrž je situována na řece Svratce, km 56,187, severozápadně od města Brna. Celková zatopená plocha nádrže představuje 259 ha, její povodí se rozkládá na ploše 1 600 km". Nádrž byla uvedena do provozu v roce 1940 a v současnosti plní účel akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku, zajištění odběru vody pro závlahy v Brně a pod Brnem, výroba el. energie, snížení povodňových průtoků, rekreace a vodní sporty, plavba, rybářství a zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody v Brně (záložní vodárenský zdroj). V důsledku dlouhodobého nadměrného vnosu živin z bodových a plošných zdrojů znečištění v povodí řeky Svratky nad Brněnskou údolní nádrží vykazuje nádrž v posledních letech známky velmi poškozeného vodního ekosystému projevujícího se zejména masovým rozvojem sinic. Nádrž má zcela degradovaný vodní ekosystém, který bez zásahu člověka má jen omezené možnosti přirozeného návratu do původního stavu - tedy do stavu s přirozeným poměrem fytoplanktonu, který umožní přirozenou reprodukci zooplanktonu a rybích obsádek. Návrh řešení zlepšení nevyhovující situace ve vývoji kvality vody v nádrži spočívá v komplexu opatření vyplývajících ze zpracované studie proveditelnosti k danému projektu (Pöyry Environment, a.s., Brno, 12/2007) . Jedná se o tyto základní okruhy opatření:
1. Snížení hladiny stálého nadržení vody v nádrži na kótu 219,0 m n. m. (tj. o 10 m);
2. Realizace opatření v nádrži při snížené hladině vody spočívající v aeraci (12 věží), ošetření vodního sloupce cyanocidy a ošetření sedimentů biopreparáty a vápenným hydrátem;
3. Realizace opatření v nádrži při opětovném zvýšení hladiny vody na maximální zásobní hladinu spočívající v aeraci (20 věží), ošetření vodního sloupce biopreparáty a vápenným hydrátem.
Zaklesnutí hladiny na kótu 219 m n.m. je zvoleno jako maximální možné s ohledem na eliminaci rizik při snižování hladiny a vliv na biologický život nádrže. Snížením hladiny dojde k podstatnému zmenšení vodní plochy a obnažení sedimentů

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 178 033 056
z toho Příspěvek EU: 127 166 469
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 22 441 142
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 7 480 381
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 7 480 381
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 7 480 381
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz