Monitoring nanočástic v životním prostředí

Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.06301
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:06.10.2010
Termín ukončení:27.01.2011
Žadatel:Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ:71009396

Popis projektu

Nanomateriály jsou naprosto výjimečná skupina látek, se kterou si legislativa zatím neví rady, protože není jednoznačně prokázána jejich škodlivost. Jsou to po chemické stránce sloučeniny nebo prvky, které za normálních okolností a nejsou-li velikosti pod 1um, nevykazují žádné výjimečné vlastnosti a nemusí být ani toxické, např. oxid titaničitý, stříbro nebo zlato. Zcela jinak se začnou projevovat teprve, jsou-li jejich rozměry v řádech nanometrů. Smyslem projektu je monitorovat jejich výskyt v životním prostředí, včetně prostředí pracovního, a následně po jejich separaci, pokusit se definovat jejich fyzikálněchemické a nanotoxikologické vlastnosti.
OECD vytipovala níže uvedenou skupinu látek, které se budou ve formě nanomateriálů dále zkoumat a testovat jejich zastoupení v živ. prostředí (koloběh výroba-užití-odpad-recyklace). Důležité bude pochopit jejich interakci s živými organizmy, ať už se jedná o prokaryota nebo eukaryota.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 16 221 143
z toho Příspěvek EU: 11 023 778
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 945 373
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 648 458
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 1 296 915

Dopady projektu mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz