Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba

Číslo projektu:CZ.1.01/1.1.00/10.0180
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Doprava
Termín zahájení:10.09.2010
Termín ukončení:31.01.2014
Žadatel:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ:70994234

Popis projektu

Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst.Přerov (dvoukolejný průtahu uzlem včetně řešení obvodu osobního nádraží). Traťová rychlost v úseku přednádraží bude po rekonstrukci 160km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany 80 km /h. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku v celkové délce 24 571m a 100 výhybek. Na základě výsledků geotechnického bude provedena sanace železničního spodku vč. nového odvodnění. Bude provedena rekonstrukce 4 mostních objektů a stávajícího podchodu, 2 propustků, bude vybudován nový podchod a 6 návěstních lávek a krakorců. Průtahové koridorové koleje jsou vedeny mimo nástupištní hrany mezi stávajícím prvním a druhým nástupištěm, které se ruší a navrhuje v odsunuté poloze tak, že mezi novým druhým a stávajícím prvním nástupištěm budou položeny čtyři dopravní koleje. S tímto řešením mění svou polohu i stávající nástupiště č.3 a č.4. Bezbariérový mimoúrovňový přístup cestujících k nástupištím bude zajištěn novým - jižním podchodem doplněným výtahy a rekonstruovaným stávajícím podchodem. Stávající zastřešení nástupišť bude repasováno a osazeno na nová nástupiště. Budou zrekonstruovány silnoproudé rozvody, osvětlení železniční stanice a trakční vedení. Bude zřízeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště. Ve stavbě bude provedena příprava pro implementaci ERTMS/ETCS dle národního plánu nasazení ERTMS. Použité zabezpečovací zařízení bude umožňovat rozšíření o zařízení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS. Bude vybudována nová místní kabelizace, sdělovací zařízení vč.informačního systému a dispečerská řídíce technika. Bude vybudován nový kabelovod v celkové délce 4907 m. Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou bude vybudována protihluková stěna o délce 1030,8m a u 13-ti obytných domů budou provedena individuální protihluková opatření.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 3 750 075 298
z toho Příspěvek EU: 2 766 051 866
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 674 739 111
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 674 739 111
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Přerov

Místo realizace mapa

Okres: Přerov
Obec: Horní Moštěnice (Přerov)
Přerov (Přerov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz