Nastavení systému bezpečnosti informací a komunikace na ÚOHS

Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00001
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.02.2011
Termín ukončení:31.01.2013
Žadatel:Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
IČ:65349423

Popis projektu

ÚOHS je ústředním orgánem státní správy ČR s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.
Posláním úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.
Kroky k dosažení tohoto cíle:
- Vedení soutěžitelů k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního práva,
- Zásahy proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž (kartelové dohody, zneužití dominantního postavení na trhu).
ÚOHS také dohlíží na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťuje větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků:
- Přezkum úkonů zadavatelů veřejných zakázek,
- Kontroly u zadavatelů,
- Podíl na tvorbě a úpravách legislativy týkající se koncesí a veřejných zakázek.
ÚOHS rovněž monitoruje a poskytuje poradenství v otázkách veřejné podpory v ČR, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství:
- Koordinace a dohled nad poskytováním veřejné podpory,
- Poradenské služby zejména poskytovatelům veřejné podpory.
Úřad má jasně vymezenou organizační strukturu, kterou představuje předseda, tři místopředsedové, čtyři sekce a sedmnáct odborů. Řízení tohoto projektu bude mít v gesci Vedoucí projektového týmu, tj. Hlavní manažer projektu, bude přímo podřízen předsedovi ÚOHS. Do projektu budou rovněž zapojeny i ostatní odbory dle jejich věcného zaměření.
ÚOHS má řadu zkušeností s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, kdy tento projekt navazuje na úspěšné projekty předložené v rámci výzvy č. 48 OP LZZ Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS a Nastavení systému strategického řízení a plánování, včetně zpracování strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Úřad rovněž realizuje projekt podpořený z Integrovaného operačního programu, Úprava elektronické spisové služby a IT podpora správních řízení na ÚOHS.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 892 440
z toho Příspěvek EU: 2 458 574
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 433 866
z toho Národní veřejné prostředky: 433 866
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Hlavní město Praha
Ústecký
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Jihomoravský
Karlovarský
Olomoucký
Liberecký
Královéhradecký
Vysočina
Moravskoslezský
Jihočeský
Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz