Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Nymburk s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01087
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.11.2010
Termín ukončení:31.10.2012
Žadatel:Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ:28762886

Popis projektu

Projekt je zaměřen na oblast zdravotnictví, konkrétně na vzdělávání lékařského i nelékařského zdravotnického personálu žadatele.
Cílem projektu je zvyšování adaptability zaměstnanců Nemocnice Nymburk s.r.o., prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí v souladu se zákony č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti lékařských i nelékařských povolání, a s aktuálními potřebami praxe.
V rámci projektu budou zrealizovány odborné zdravotnické kurzy (specializační a celoživotní vzdělávání, kvalifikační kurzy) i školení v obecných kompetencích (počítače, komunikace, manažerské dovednosti). Ve vzdělávacích akcích bude proškoleno celkem 197 účastníků, kteří se dělí do 3 kategorií - lékaři, střední zdravotnický personál (zdravotní sestry, fyzioterapeuti, RDG laboranti, biochemičtí laboranti) a pomocný zdravotnický personál (sanitáři).
Vizí projektu je vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání. Součástí projektu bude vytvoření dvouletého vzdělávacího programu a harmonogramu školení a po vlastní realizaci bude projekt analyzován a vyhodnocen.
Vzdělávací akce budou zaměřené jak na odborné, tak na obecné kompetence. Dle charakteru vzdělávání jde o vzdělávání obecné směřující k zlepšení kvality poskytované péče v rámci zdravotnického zařízení a k osobnímu rozvoji každého proškoleného zaměstnance. Získané znalosti a dovednosti jsou využitelné i v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení. Veškeré vzdělávací akce (kromě školení IT) budou zahrnuté do systému celoživotního vzdělávání a budou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví nebo zařazeny do kreditního systému profesních organizací (ČLK, ČAS, UNIFY, SRLA).
Přínos a smysluplnost projektu spočívá v aplikaci získaných znalostí a dovedností do praxe, což se následně odrazí ve sledovaných indikátorech kvality a spokojenosti pacientů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 199 746
z toho Příspěvek EU: 3 569 784
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 629 962
z toho Národní veřejné prostředky: 629 962
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Nymburk
Obec: Nymburk (Nymburk)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz