Posílení mezidivizní spolupráce a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím odborných produktových školení

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00166
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:CCV, s.r.o.
IČ:46963740

Popis projektu

Společnost CCV, s.r.o. se rozhodla, za účelem zvýšení kvality a profesionality svých služeb, pro zavedení systematického vzdělávání v oblasti IT produktů společnosti s cílem zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců napříč jednotlivými divizemi. Projekt vychází z faktu, že největším kapitálem firmy jsou její zaměstnanci. Projektové aktivity jsou zaměřeny na jejich další profesní rozvoj. Firma tak bude posilněna v tom nejdůležitějším a z dlouhodobého hlediska nejstrategičtějším pilíři. Zaměstnanci, jakožto nejdůležitější kapitál firmy, musí být kvalifikovaní, musí mít přehled o všech nabízených produktech, a to nejen v obecné, ale i v odborné rovině. Záměrem je zajistit přenositelnost odborných znalostí mezi zaměstnanci jednotlivých divizí. Vzdělávací aktivity budou zajištěny ze strany interních lektorů z příslušných divizí, kteří budou předávat informace o daných produktech ostatním zaměstnancům, a to jak v rámci příslušné divize, tak i mezidivizně.
Předkládaný projekt má nadregionální charakter, neboť jsou do něj zapojeni jak zaměstnanci působící v sídle společnosti v Brně, tak i zaměstnanci pobočky v Opavě. Celkem se projektu zúčastní 19 stávajících zaměstnanců + 4 noví. Konkrétně jsou do projektu zapojeni zaměstnanci v pozicích vývojář, konzultant a obchodník. Školení budou probíhat ve školících prostorách společnosti (Brno, Opava). V rámci projektu proběhne celkem 8 kurzů. Kurzy budou probíhat cca od března 2011 do listopadu 2012. Samotnému zahájení kurzů bude předcházet úvodní seznámení zaměstnanců s projektem, příprava lektorů a nastavení organizačně - administrativní stránky projektu. V závěru projektu bude zhodnocena zpětná vazba realizovaných aktivit a jejich přínos do praxe.
Hlavní přínos realizace projektu lze spatřovat v posílení adaptability společnosti na změny tržních podmínek a zvýšení její konkurenceschopnosti. Plánované vzdělávací aktivity přispějí k rozvoji kvalifikační úrovně jednotlivých zaměstnanců, což se pozitivně odrazí v rozvoji společnosti

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 722 689
z toho Příspěvek EU: 614 285
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 108 403
z toho Národní veřejné prostředky: 108 403
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Opava
Obec: Opava (Opava)
Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz