Rozvoj systému vzdělávání a zvýšení motivace zaměstnanců ve společnosti Glatt - Pharma, spol. s r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01795
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Glatt - Pharma, spol. s r.o.
IČ:63220482

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Glatt - Pharma, spol. s r.o. Na financování projektu bude využita veřejná podpora de minimis.
Cílem projektu je investicemi do vzdělávání zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců, jejich adaptabilitu na změny, hodnotu a konkurenceschopnost na trhu práce a zlepšit jejich zaměstnatelnost.
Prostřednictvím vzdělávacího procesu zvýšit konkurenceschopnost firmy Glatt - Pharma, spol. s r.o. a její adaptabilitu na změny. Díky komplexnímu vzdělávacímu procesu zlepšit systém řízení lidských zdrojů.
Během projektu bychom chtěli nastavit komplexní a systematické vzdělávání napříč celou organizační strukturou a tím zvýšit motivaci zapojených zaměstnanců.
Všechny tyto cíle projektu jsou v souladu s vyhlašovanou výzvou a naplňují proto i cíle příslušné Oblasti podpory OP LZZ.
Stejně tak naplňuje i globální cíl Prioritní osy 1, protože se zvýší úroveň odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců firmy Glatt - Pharma, spol. s r.o.
Tento projekt bude trvat 24 měsíců. Prostřednictvím vzdělávacího procesu bude podpořena celá cílová skupina projektu - všech 121 zaměstnanců firmy Glatt - Pharma, spol. s r.o.
Díky rostoucímu počtu zaměstnanců a nároků na vzdělávání našich pracovníků, rozhodlo vedení společnosti o vypracování strategie na další vzdělávání zaměstnanců. Součástí této strategie je i tento projekt.
Obsah projektu byl nastaven po důkladné analýze vzdělávacích potřeb cílové skupiny, která je k dispozici v naši firmě.
Plánované aktivity bude realizovat firma Glatt - Pharma, spol. s r.o. a externí dodavatelé vdělávacích služeb.
Při zařazování účastníků do jednotlivých vzdělávacích kurzů bude respektován princip rovných příležitostí.
V rámci odborného vzdělávání budou účastníci seznámeni se vztahem daného oboru k životnímu prostředí, s možnými environmentálními riziky a se způsoby pozitivního ovlivňování udržitelnosti pomocí nově získaných znalostí a dovedností.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 597 464
z toho Příspěvek EU: 3 907 844
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 689 620
z toho Národní veřejné prostředky: 689 620
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz