Odborný profesní růst zaměstnanců DEL a.s.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00390
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.02.2011
Termín ukončení:31.01.2013
Žadatel:DEL a.s.
IČ:63487454

Popis projektu

Předkladatelem projektové žádosti je DEL a.s. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou.
Společnost dodává technologické linky a stroje, které jsou individuálně vyvíjeny dle požadavků zákazníků. Další oblastí výroby DEL a.s. jsou např. dodávky robotizovaných pracovišť, ve kterých jsou průmyslové roboty použity pro svařování a manipulaci s výrobky nebo jejich díly.
DEL a.s. zaměstnává 265 zaměstnanců a nespadá do kategorie MSP.
DEL a.s. splňuje podmínky oprávněného žadatele.
Předmětem projektové žádosti je žádost o finanční podporu z OP LZZ především na realizaci specifického profesního vzdělávání. V rámci projektu se uskuteční celkem 155 školicích dnů specifického vzdělávání a 46 šk. dnů obecného vzdělání. Náklady na obecné vzdělávání činí 13,66% z celkových zp. výdajů projektu a splňují limit stanovený výzvou. Specifické a obecné vzdělávání je v projektu jasně vymezeno u každé klíčové aktivity i v rozpočtu, jeho rozdělení vzdělávání odpovídá definicím uvedeným ve výzvě.
Finanční podpora je žádána formou podpory podle dočasného rámce.
Z hlediska území dopadu spadá projekt do území kraje Vysočina.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců na podporu stanovených cílů pro posílení konkurenceschopnosti DEL a.s. Díky projektu bude zajištěna a rozvinuta potřebná kvalifikace pro zvýšení efektivity výroby, produktivity práce, společnost získá vysoce specializované odborníky pro nové technologie a konstrukční řešení, které posunou DEL a.s. mezi úzký okruh světových dodavatelů v oboru. V rámci projektu budou vytvořeny nové školicí programy a budou proškoleni zaměstnanci, kteří pak budou zajišťovat vlastní interní vzdělávání DEL a.s. po ukončení aktivit projektu.
Při tvorbě projektu byla zohledněna možná rizika spojená s jeho realizací.
Při sestavování rozpočtu projektu byl kladen důraz na co nejefektivnější vynaložení prostředků. Výše jednotlivých položek rozpočtu vychází z cen v místě a čase obvyklých.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 653 423
z toho Příspěvek EU: 3 105 409
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 548 013
z toho Národní veřejné prostředky: 548 013
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz