Speciální vzdělávání klíčových zaměstnanců společnosti Unistav

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00432
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:UNISTAV a.s.
IČ:00531766

Popis projektu

Spol. UNISTAV a.s je čes. stav. spol.,jenž svou vel. patří mezi 15 nejv. stav. firem v ČR.
Proj. spec. Vzděl. klíč. zaměstnanců ve spol.Unistav vych z dlouhod. identifik. potř. rozvoje zam.v jednotl.odd. napříč spol.
Na zákl.detail.anal. zaměř.k posílení konkurencesch. na trhu,byly def. cíle ved. k posíl. dané pozice.Zvýš.kvalifik.úrovně vlastních zam.je jedním z cílů.
Byly realiz. vzděl. proj. ESF OP LZZ:
1/ Vzdělávání v UNISTAV v rámci výz. č.35,tento proj. byl zam. na rozvoj obec. kompet.,jako jsou měkké dovedn. a jaz. dovednosti.
2/ Vzděl. zam. v odvětví stavebnictví v rámci výz. č.33,kde je hl. partnerem RHK a zam. se na vzděl. v obec.a šir.prakticky uplatnitelných doved. v oboru stav.
Tento proj.se 100% soustředí na specif.vzděl.zaměř.na práci s unifik. inf.syst. UNISTAV workflow / dále jen UW/.Systém UW je inf. syst.který není běžně komerčně dostupný a který byl vyvinut přímo pro potř. a nastavení firmy UNISTAV,a.s.Díky tomuto IS může spol. zajistit své dosavadní post. na trhu a zajistit tak sil. konkurencesch.Toho nemůže dosáh. bez reakcí na nároky trhu.K tomuto jsou moduly IS pravid. upgrad.a revitaliz.Zvlád. práce se syst.UW má proto přímý vztah k souč.nebo bud.post. zam. ve spol.UNISTAV a.s.Získané dovedn. a odb. s prací UW jsou proto přenos. opravdu v malé míře a znalosti jednotlivých modulů UW,kt. nevyuž. pouze ve spol. UNISTAV jsou nepřenos.Získ. znal. tedy podst. zvyšují udržit. zaměstn. ve spol. v souv. s expanzí na trhy EU i mimo ni.
Spec.vzděl.na práci se syst.UW bude prob. ve 2 krocích:
1/Ext.dod.bude vyškolen 20ti členný tým pro pr.s upgrady syst.UW na expertní úr.Tato úr.v sobě zahr.prvky schopn. zajištění revitalizaci syst.jako celku včetně např.řízení jedn.proj.,říz.a koord.Členové lekt.týmu budou zár. vyškolení i v obec.dovedn.v rámci proj. z výzvy č.35.
2/ realiz.vzděl.akt.systému UW na úr. Znal. projekt.manaž. pro dalš. uživ.a klíčové zaměstn. napříč spol.jednotlivými divizemi.Lekt tým zaj. dynam.rozvoj syst.,flexibilitu i uch. know-How.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 087 838
z toho Příspěvek EU: 2 624 662
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 463 176
z toho Národní veřejné prostředky: 463 176
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz