Spolupráce obcí Lázně Libverda a Mirsk zaměřená na zajištění rychlé vzájmné pomoci

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/10.02184
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.10.2010
Termín ukončení:30.04.2011
Žadatel:OBEC LÁZNĚ LIBVERDA
IČ:00671983

Popis projektu

Obec Lázně Libverda, stejně jako další obce Frýdlantského výběžku a obce v polském příhraničním regionu, jsou v posledních letech velice často zasahovány povodněmi nebo záplavami, které způsobují značné materiální škody i ztráty na lidských životech. Často se zde také vyskytují další živelní katastrofy jako jsou požáry, vichřice, havárie apod.
Poslední povodně v srpnu a v září roku 2010 způsobily v obci Lázně Libverda vysoké materiální škody.
S ohledem na skutečnost, že Obec Lázně Libverda nemá k dispozici dostatečnou techniku, kterou by Jednotka Sboru dobrovolných hasičů zasahovala a pomáhala při ochraně a záchraně majetku a osob při živelných katastrofách, jsou následné materiální škody po těchto živelních katastrofách vysoké. Obec Lázně Libverda také nedisponuje dostatečnou technikou, která by pomáhala při odstraňování následků uvedených živelních pohrom. Obdobná situace je i v okolních obcích ve Frýdlantském výběžku i v obcích v polském příhraničním regionu.
Z uvedených důvodů Obec Lázně Libverda uzavřela s Obcí Mirsk Dohodu o spolupráci Jednotek SDH pro možnost poskytování vzájemné pomoci při požárech a jiných katastrofách a haváriích a pro možnost nasazení technické pomoci na obou stranách hranice.
V rámci projektu Obec Lázně Libverda pořídí do svého majetku nové terénní hasičské vozidlo včetně nezbytného doplňkového vybavení. Toto terénní hasičské vozidlo bude využívat Jednotka SDH Lázně Libverda (zřízená obcí) pro zásahy při ochraně a záchraně majetku a osob při živelných katastrofách, dále bude toto vozidlo využíváno pro odstraňování následků uvedených živelních pohrom. Nově pořízené terénní hasičské vozidlo bude využívané v Obci Lázně Libverda, v obci Mirsk a v dalších obcích na Frýdlantsku.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 37 543
z toho Příspěvek EU: 30 000
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 7 543
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 7 543
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Obec: Lázně Libverda (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz