Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00134
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.06.2011
Termín ukončení:31.05.2013
Žadatel:Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
IČ:71235868

Popis projektu

Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Děčín, p.o. je nutné nejen vzhledem k platným právním předpisům, ale zaměstnanci sami mají zájem o zvyšování své kvalifikace a vědomostí. Tento projekt je také zapojen do IPRM města Děčín.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, p.o. Konkrétně se jedná o sociální pracovníky (18 osob) a pracovníky v sociálních službách (37 osob), kteří přímo poskytují sociální služby a o vedoucí pracovníky - managery (10 osob), kteří tyto pracovníky řídí. 
Projekt vychází z aktuální situace: žadatel je v současné době největším poskytovatelem sociálních služeb v Statutárním městě Děčín. Rychlý růst zaměstnanců, zvyšující se nároky na organizaci a požadavek na neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb se odráží ve vysokých nárocích na nové odborné vědomosti a schopnosti pracovníků poskytujících přímo sociální služby.
Současné vzdělávání uvnitř organizace je ovlivněno malými finančními prostředky a zvyšujícími se zákonnými požadavky na vzdělávání zaměstnanců. V rámci zvyšování kvality služeb, zavádění a upevňování standardů a také v závislosti na aktuálních potřebách uživatelů služeb narůstá potřeba kvalifikovaného a specializovaného personálu. Proces zavádění standardů kvality sociálních služeb a tlak na zvyšování kvality je v současné době jednou z klíčových oblastí práce všech zařízení a organizací poskytujících sociální služby.
Z tohoto důvodu narůstá potřeba komplexnějšího a zároveň specializovanějšího vzdělávání a samozřejmě i požadavek na větší finanční prostředky na tyto výdaje. Právě kvůli potřebě kompletně vzdělaného a kvalifikovaného personálu a s ohledem na velikost organizace chceme proškolit zaměstnance přímo poskytující sociální péči v kurzech, zahrnujících různé složky dovedností a znalostí potřebných pro práci v pomáhajících profesích, za pomoci využití finančních prostředků EU a spolufinancování ze strany ČR.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 819 552
z toho Příspěvek EU: 696 619
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 122 933
z toho Národní veřejné prostředky: 122 933
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Děčín
Obec: Děčín (Děčín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz