Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

AC AERO kultivace krajiny Oderska AC AERO kultivace krajiny Oderska

Projekt AC AERO kultivace krajiny Oderska je zaměřen na vznik sociálního podniku, který chce nabízet služby v oblasti zahradnických prací a údržby krajiny a realizace drobných staveb, údržby a zajištění oprav. Tyto služby chce poskytovat v blízkém okolí města Odry s maximálním ohledem na životní prostředí. Nabídka služeb vychází ze zjištěných stávajících možností cílové skupiny a z poptávky místní samosprávy a regionu. Projekt má již v současné době zajištěné zakázky. Nabízí práci šesti lidem z etnických menšin či lidem jinak znevýhodněným, kterým zajistí rovné příležitosti v pracovním uplatnění a nabídne jim i další podporu, která může přispět k jejich opětovnému společenskému začlenění. Je zajištěn motivovaný tým lidí s praxí v dané oblasti a práci s cílovou skupinou. Tento projekt chce přispět ke komplexnímu rozvoji regionu Odersko.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00105
Žadatel:AC AERO s.r.o.
Zobrazit detail

Academia Allegro Vivo ve Zlaté Koruně Academia Allegro Vivo ve Zlaté Koruně

V rámci projektu bude řešena část Královského hudebního festivalu ve Zlaté Koruně týkající se vystoupení rakouské skupiny hudebníků s názvem Academia Allegro Vivo. Záměrem celého festivalu je návrat k historickému poslání místa a rozšíření kulturní nabídky regionu, ale i nabídky v oblasti cestovního ruchu. Festival ve své dramaturgii přinese koncerty věnované jubileím světových skladatelů. Při tvorbě programu je důraz kladen na výměny a poznávání hudebníků z České republiky a blízkého Rakouska a jejich vzájemnou spolupráci. Koncerty jsou pořádány v historických prostorech kláštera ve Zlaté Koruně, který se tak stává významným kulturním a vzdělávacím centrem této oblasti.
Festival bude zahájen v srpnu 2006 a bude trvat až do října téhož roku. Hudební večer, jehož program je předmětem této žádosti, bude pořádán dne 10. 8. 2006. Za sólisty orchestru Academia Allegro Vivo vystoupí Kudsi Ergüner - Ney (dlouhá flétna), Anika Vavic - klavír, Martin Mühlfellner ? trubka a Bijan Khadem-Missagh ? housle, dirigent. Koncert je pořádán jako partnerský koncert na základě jednání na kulturní konferenci Euregio Silva Nortica v Třeboni na podzim 2005 a měl by se stát do budoucna tradicí ve spolupráci pořadatelů festivalů na obou stranách hranice.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.2.03.1/0413
Žadatel:České kulturní fórum
Zobrazit detail

Academic TTO Academic TTO

Projekt řeší systematizaci TT v rámci AV ČR prostřednictvím nastavení dlouhodobě udržitelného systému budování expertních kapacit TT. Partnery projektu je 16 ústavů AV ČR. Cílovou skupinu tvoří pracovníci TT v rámci celé AV ČR, zejména partnerských pracovišť, a další dotčení pracovníci.
Plánovaným přínosem projektu je ucelená komunikační strategie směrem k aplikační sféře, založená na portfoliu výsledků s odpovídajícím aplikačním potenciálem a vnitřní infrastruktuře propojující pracoviště AV ČR.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
Žadatel:Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Zobrazit detail

ACC i Transfer Technologii w Euroregionie Nisa-Nysa ACC i Transfer Technologii w Euroregionie Nisa-Nysa

Akademickie Centrum Koordynacyjne w ERN (ACC) powstało w 1991 roku aby umacniać współpracę uczelni wyższych, funkcjonujących na terenie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego w Euroregionie Nysa. Obecnie zrzesza 6 placówek uczelnianych funkcjonujących w czeskiej, polskiej i niemieckiej części ERN. Siedziba Sekretariatu ACC znajduje się w TUL.
Działalność Akademickiego Centrum Koordynacyjnego związana jest ze wspomaganiem europejskiego kształcenia akademickiego pod kątem zapisów Deklaracji Bolońskiej. Skoncentrowana jest w szczególności na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-badawczych i dydaktycznych na terenie Euroregionu Nysa (ERN).
Organizując międzynarodowe sympozja studentów, seminaria naukowe, warsztaty i konkursy aktywizuje i motywuje studentów do twórczego podejścia do rozwiązywania zadań badawczych. W ramach tychże działań umożliwia transfer kompetencji międzykulturowych i wielojęzykowych oraz wspomaga mobilność studentów i dydaktyków.
Transfer technologii z uczelni wyższych do przedsiębiorstw jest ważnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości pogranicza polsko-czeskiego w obliczu współczesnych wyzwań dla gospodarki obu krajów. Organizacja konferencji tym zakresie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat sposobów transferu badań naukowych do przemysłu oraz polepszenia kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami szkolnictwa wyższego na terenie ERN. Konferencja odbędzie się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w listopadzie 2013. Planowany jest udział 80 osób, 50 uczestników ze strony polskiej i 30 ze strony czeskiej, przy czym zakłada się, że 70% z nich będzie pochodziło ze środowiska akademickiego oraz przedstawicieli władz samorządowych a 30% ze środowiska przedsiębiorców.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/13.03572
Žadatel:Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Zobrazit detail

ACCC - Hospodárská podpora umeleckych a kulturních aktivit v hranicních regionech (Jihocesky Kraj 2005) ACCC - Hospodárská podpora umeleckych a kulturních aktivit v hranicních regionech (Jihocesky Kraj 2005)

Cílem tohoto projektu je partnerská výstavba preshranicního umeleckého a kulturního trhu mezi hranicními regiony Horní Rakousko a jižní Cechy.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0042
Žadatel:ACCC Ceska Republika o. s.
Zobrazit detail

Acentrum - úspora energie Acentrum - úspora energie

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/11.20003
Žadatel:A centrum Jičín, v.o.s.
Zobrazit detail

ACE-TECH s.r.o. specifické vzdělávání zaměstnanců ACE-TECH s.r.o. specifické vzdělávání zaměstnanců

Projekt má za cíl proškolit zaměstnance společnosti ACE-TECH s.r.o., a zvýšit tím jejich odborné dovednosti v obsluze CNC strojového vybavení firmy a diagnostiky CNC obráběcích strojů a jejich údržby. Vedle těchto specifických školení si projekt bere za cíl sjednotit úrověň zaměstnanců ve správě firemních dokumentů a systému ukládání dat do centrálního uložiště.
Tyto cíle budou naplněny realizací tří školení, první se zaměří na ovládání specializovaného programu GibbsCAM, jeho cílem je vyrovnat rozdílnou úroveň zaměstnanců v systému procesu práce s vysoce sofistikovaným programem GibbsCAM a tuto úroveň následně zvýšit. Vzhledem k implementaci softwaru  odlišným potřebám různých strojů, které společnost ACE-TECH s.r.o. vlastní, bude školení rozděleno do okruhů odpovídajících konkrétním strojům, tak aby bylo zajištěno, že zaměstnanci budou schopni plně využít možnosti, které jim stroje nabízejí.
Druhá aktivita se zaměří na diagnostiku možných závad strojů žadatele a jejich preventivní prohlídky. Kvalitní odborně provedená preventivní údržba a diagnostika odhalí možné problémy (např. přehřívání funkčních celků, vůle ve vedení, odchylky kruhovitosti apod.), které se mohou na stroji běžně vyskytnout a které, pokud jim není včas věnována pozornost, mohou vést k velmi závažným závadám, jejichž odstranění by bylo finančně velmi náročné a současně by vedlo k dlouhodobé odstávce stroje. Vědomosti a dovednosti, které zaměstnanec v rámci projektu získá, jsou pro práci s těmito CNC centry naprosto nezbytné, bez nich by zaměstnanci nemohli plně využít svůj potenciál ani možnosti, které mu moderní technologie nabízejí.
Poslední, třetí školení, jak bylo řečeno, je zaměřeno na správu dokumentů a systému ukládání informací. Toto školení je důležité z hlediska firemní organizace dat, rozdílná úroveň ovládání počítačových programů sloužících k firemní správě dat způsobuje značné komplikace.
Proškoleno bude celkem 18 zaměstnanců.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00114
Žadatel:ACE-TECH s.r.o.
Zobrazit detail

Ach ty počty Ach ty počty

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006003
Žadatel:Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
Zobrazit detail

ACM-4 verze 7.0 ACM-4 verze 7.0

Předmětem projektu je rozšíření a rekonstrukce firemních prostor a jejich vybavení stroji a technologiemi za účelem vývoje, výroby a produkce nového systému ? ACM-4 veze 7.0.
Systém ACM-4 verze 7.0 bude samostatný, nezávislý elektronický modul, jehož hlavní účel bude spočívat ve sběru dat z nejrůznějších zdrojů a snímačů, a přenosu těchto dat na vzdálené pracoviště. Předpokládaná doba uvedení nového produktu na trh jsou 2 roky od ukončení projektu.
Projekt bude zahájen v prosinci 2006, k jeho formálnímu ukončení dojde v červnu 2007.
Pro úspěšnou realizaci systému ACM-4 verze 7.0 nemá žadatel v současné době k dispozici potřebné přístrojové vybavení, základní komponenty pro vývoj prototypů, simulační a testovací zařízení, vhodné programátory a emulátory čipů a další podpůrné systémy.
Součástí projektu je i rozšíření pracovního prostoru ve firmě, rekonstrukce a modernizace stávajících výrobních a kancelářských prostor a vytvoření vhodného pracovního prostředí pro práci s citlivými komponentami a přístrojovou technikou. Nezbytností je odizolování kanceláří a výrobních prostor od statické elektřiny a snížení prašnosti prostředí. Součástí projektu je i nákup nábytku.
Z důvodu značné složitosti a časové náročnosti projektu bude nutné v rámci firmy vytvořit 2 nová pracovní místa.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324
Žadatel:KPZ elektronics s.r.o.
Zobrazit detail

ACONTO ACONTO

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00525
Žadatel:PCS - Software, spol. s r.o.
Zobrazit detail

<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz