Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa

Obsahem tohoto projektu je vykonávání následujících činností při administraci Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa: konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0033
Žadatel:Euroregion Nisa, regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa

Obsahem tohoto projektu je vykonávání následujících činností při administraci Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa: konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0026
Žadatel:Euroregion Nisa, regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Krušnohoří Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Krušnohoří

Projekt Fond malých projektů je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a navazuje na program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Žadatelům bude v rámci tohoto projektu umožněno získat podporu pro projektyneinvestičního charakteru s přeshraniční dopadem v těch oblastech podpory, které jsou stanoveny v Programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, tzv. CIP. Opatření a priority deklarované v CIP ČR - SASKO jsou závazné pro celý program iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-saské hranici. konkrétním obsahem projektu budou konzultace se žadateli, příprava řídících výborů, podpisy smluv s śpěšnými žadateli, provádění kontrol účetních dokladů a proplácení faktur projektů..
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0006
Žadatel:Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů Administrace Fondu mikroprojektů

Program Fondu mikroprojektů je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a svým charakterem navazuje na úspěšný Program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Žadatelům bude umožněno získávat podporu na projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem, z těch oblastí podpory, jejichž rozsah je stanoven v Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika.
Řízení a administrace Fondu jako součásti Iniciativy INTERREG IIIA, spadá do systému řízení vytvořeného pro tuto Iniciativu. Rozhodovací pravomoc v rámci Fondu je delegována do příhraničního regionu. Pro řízení a administraci Fondu je vytvořen systém řízení a administrace, daný dohodou regionálních struktur.
1. Správce Fondu - nese zodpovědnost za implementaci Fondu a spravuje prostředky Fondu.
2. Administrátor Fondu - administruje prostředky Fondu, tuto činnost vykonává na základě dohody o převodu činností se Správcem Fondu.

Tento projekt je předkládán pro zajištění implementace, administrace a publicity Fondu a bude sloužit implementačním strukturám v rámci Fondu a Iniciativy INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika, potenciálním žadatelům a konečným uživatelům a územním strukturám v české části uvedeného příhraničního území.
Projekt bude realizován na území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/1.3.00.1/0036
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa Administrace Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa

Obsahem projektu je vykonávání činností Administratora a Správce Fondu mikroprojektů a to zejména: konzultace se žadateli, sběr a kontrola projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence a kontrola účetních dokladů, vytváření žádostí o platbu a osvědčení za mikroprojekty, proplácení mikroprojektů, vypracování Ročních hodnotících zpráv, Závěrečné zprávy o realizaci projektu, vyhodnocení etapy projektu, zpracování Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní část projektu Fond, zpracovávání Žádosti o platbu za Fond - administrace, vypracovávání Průběžných zpráv o realizaci projektu Fond, převádění prostředků v rozsahu Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní část projektu Fond administrace, výsledkem aktivity je úspěšná realizace a to jak po stránce Správce, tak i Administrátora celého projektu.
Projekt vytváří základní předpoklady pro fungování Fondu mikroprojektů Cíl 3 na česko-polské hranici. Žádatelé musí mít zajištěn přístup k informacím, možnost konzultací, podání projektů, podpis smlouvy i vyúčtování v dobře dosažitelném místě regionu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/09.00851
Žadatel:Euroregion Nisa - regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia

Projektem je řešena realizace Fondu mikroprojektů v regionu Silesia, a to prostřednictvím administrátora Fondu - Euroregionu Silesia - CZ.
Úlohou Administrátora je vytvořit dostatečné personální, technické i institucionální zázemí pro spolehlivé zajištění úkolů spojených s přípravou, realizací i ukončením projektů, které budou Administrátorovi předkládat potenciální žadatelé o grant z Fondu mikroprojektů.
Administrace Fondu mikroprojektů umožní žadatelům o grant získávat podporu na menší, ale velmi přínosné projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem a vytvoří podmínky pro flexibilní využívání finančních prostředků na akce podporující regionální potřeby.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0062
Žadatel:Euroregion Silesia - CZ
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v české části Euroregionu Těšínské Slezsko " Śląsk Cieszyński Administrace Fondu mikroprojektů v české části Euroregionu Těšínské Slezsko

V rámci Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR ? Polsko budou mít také subjekty v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński (dále jen Euroregion TS-ŚC) možnost předkládat své žádosti do Fondu mikroprojektů (dále jen Fond). Správcem Fondu bylo určeno Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska (RSTS). Pro zajištění administrace Fondu v Euroregionu TS je podepsána smlouva o spolupráci pro výkon činnosti Administrátora s Hospodářskou rozvojovou agenturou třinecka, s.r.o., Podnikatelské s.r.o. (dále jen HRAT, s.r.o.).
Projekt bude sloužit k administraci Fondu, čímž bude výrazně podpořen rozvoj místních komunit v celém Euroregionu TS-ŚC.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0029
Žadatel:Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o.
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy

Předmětem projektu je zajištění výkonu správy a administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. Funkci administrátora bude vykonávat žadatel v úzké spolupráci a dle dispozic správce Fondu mikroprojektů, tj. Euroregionu Beskydy.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0091
Žadatel:Třanovice služby, o.p.s.
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511
Žadatel:Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd je nástroj umožňující realizaci projektů menšího rozsahu zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit na obou stranách hranice. Fond je vnitřně členěn na dvě části, a to vlastní mikroprojekty a administrace Fondu. Administrace Fondu, tedy zajištění všech činností nezbytných pro zabezpečení realizace Fondu, je předmětem právě tohoto projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000500
Žadatel:Euroregion Praděd
Zobrazit detail

<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz