Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Adam a Eva Adam a Eva

Cílem projektu Adam a Eva je naplnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím realizace cíleného komplexu provázaných aktivit.
Specifické cíle projektu se zaměřují na tyto oblasti:
1) Motivace zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí žen a mužů
2) Slaďování pracovního a rodinného života
3) Odbourávání genderových stereotypů na trhu práce
4) Vyhledávání nejzávažnějších projevů diskriminace na trhu práce a vývoj aktivit na odstranění diskriminace
5) Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení SVČ.
Stanovené cíle budou dosaženy realizací metodických, osvětových, motivačních, aktivizačních, vzdělávacích a evaluačních aktivit projektu v souladu s harmonogramem. V rámci těchto aktivit se budou cílové skupiny účastnit vytvořených inovativních workshopů, seminářů, koučingů a dalších akcí šitých na míru dle jejich potřeb a taktéž si budou předávat své vzájemné zkušenosti.
Díky projektu budou vytvořeny inovativní produkty na podporu r. příležitostí žen a mužů a inovativní opatření ke sladění pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře.
Cílové skupiny projektu jsou:
- Ženy začínající podnikání a vykonávající SVČ
- Ženy v předdůchodovém věku
- Rodiče s dětmi
- Zaměstnanci/zaměstnankyně
- Zaměstnavatelé
- Odborové organizace a sociální partneři
Za účelem dosažení co nejvyšší efektivnosti aktivit bude probíhat metodické vedení aktivit a jejich průběžná evaluace včetně evaluace účinku aktivit projektu na situaci žen a mužů na trhu práce. Zdůvodnění potřebnosti projektu je podloženo detailní analýzou cílové skupiny (příloha č. 3).
Za realizaci 2,5letého projektu bude zodpovědný projektový tým složený ze zkušených odborníků na problematiku rovných příležitostí včetně univerzitní expertky PhDr. Anny Schneiderové, CSc. (jejíž životopis včetně přednáškové a publikační činnosti je v příloze č. 2).
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00228
Žadatel:Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Zobrazit detail

Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o. Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o.

Projekt se svou dominantní částí zaměřuje na technické pracovníky společnosti. Jde o 5 techniků ve věku do 25, 3 techniky věku 25-50 let a 2 techniky věku 50+. V každodenní praxi tito lidé vnímají svůj rozdílný vzdělanostní základ ? přestože všichni absolvovali střední školu v oboru automechanik, absolvovali ji v různých dobách a na různých školách. Vnímají také, že vývoj v automobilovém průmyslu jde stále dál a mají zájem se seznámit s inovacemi a novými technologiemi. Zájem o další vzdělávání projevili všichni dotčení pracovníci, zejména pak ti, kteří jsou obecně považováni za skupiny ohrožené na trhu práce (do 26 let a nad 50). Pozitivně je vnímána uplatnitelnost všech školení v jiných podnicích napříč automobilovým a opravárenským průmyslem a tím i k adaptabilitě těchto zaměstnanců.
Také interní vzdělávání je vnímáno jako potřebné ? technici často získávají své znalosti v oblasti přestaveb postupně, tak říkajíc za pochodu a záleží jen na typu zakázky, jaké znalosti přímo v pracovním procesu získají. Proto považují za důležité zpracovávání a předávání systematizovaného penza know-how. Minimálně 2 z techniků pak sami vyslovili ambici znalosti podniku systematizovat a předávat ostatním.
Cílovou skupinou aktivity zaměřené na rovnost příležitostí je celý podnik. V této oblasti nebyly zjištěny žádné intenzivní potřeby. Postavení žen ve společnosti je vnímáno jako rovnocenné, žádný z rodičů momentálně není na rodičovské dovolené či těsně po ní, nikdo ze zaměstnanců dlouhodobě nepečuje o člena rodiny. Proto jsou opatření zvolená pro aktivitu 3 vnímána jako dostačující a potřebám cílové skupiny nejvíce vyhovuje, že se mají na koho obrátit v případě výskytu nějakých problémů či obtíží v této oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.00954
Žadatel:HTS spol. s r. o.
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnaců hotelů v Českém Krumlově Adaptabilita zaměstnaců hotelů v Českém Krumlově

Projekt řeší nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců. Vzdělávací program je zaměřen na zvýšení motivace zaměstnanců, prohlubování a rozšiřování kvalifikace a adaptability, doplnění důležitých dovedností, které jsou nezbytné pro lepší výkon jejich pracovních funkcí. Cílovou skupinou tvoří zaměstnanci hotelů Růže a Old Inn, kteří absolvují vzdělávací aktivity projektu ve čtyřech studijních skupinách.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005353
Žadatel:Bohemia Properties a.s.
Zobrazit detail

ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM

Projekt reflektuje potřebu rozvoje pracovníků členů sdružení jako prostředku k zachování jejich konkurenceschopnosti, prohloubení jejich kvalifikace a nastartování opětovné expanze odvětví telekomunikací.
Potřeba vychází z násl. atributů:
-pokles vzdělávacích aktivit ke kterým má cílová skupina přístup
-nutnost prohloubit znalosti odborných dovedností jako prostředku pro udržení kroku v oboru, který se bez ohledu na krizi neustále vyvíjí
-nutnost neustálého rozvoje a celoživotního vzdělávání vyplývajícího z potřeb zaměstnavatelů a současné doby, kdy se zvyšuje všeobecný tlak na zaměstnance a jejich dovednosti v souladu s vývojem technologií
-potřeba podpořit rozvojem znalostí udržitelnost pracovních míst
-potřeba inovovat vzdělávací systém s cílem zefektivnit proces školení a vynakládání finančních prostředků
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členů sdružení - 458 osob. Profesně se jedná o techniky, projektanty, stavbyvedoucí a zástupce investorů. Jedná se o dlouhodobé zaměstnance i osoby působící v oboru telekomunikací teprve krátce.
Projektem hodláme dosáhnout
-výrazného rozvoje odborných dovedností s důrazem na praxi
- osvojení si nových postupů a znalostí technologií, které jsou pro výkon povolání klíčové
-pravidelného vzdělávání v oblasti legislativy
-inovace vzdělávacího procesu zavedením e-learningu
-podpoření udržitelnosti pracovních míst možností získání rekvalifikace a dalších certifikátů
Cílů bude dosaženo dlouhodobým koncepčním vzděláváním spojeným se samostudiem (e-learning) a průběžnými testy, které prověří výsledky vzdělávacího procesu a poskytnou cennou zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím potřebám obsahuje projekt řadu odborných kurzů, jejichž kombinací dojde k získání potřebných znalostí pro každou profesi/pracovní pozici. V případě dlouhodobého zapojení získá školená osoba rekvalifikaci. Realizaci vzdělávacích aktivit zajistí externí dodavatelé, organizaci projektu a jeho řízení zajistí žadatel.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00053
Žadatel:ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s. Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s.

Projekt je komplexním vzdělávacím programem zasahujícím všechny úrovně zaměstnanců v Elektroporcelánu Louny. Vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých skupin pracovních pozic, z dlouhodobé strategie rozvoje lidských zdrojů a z požadavků trhu promítajících se do povahy výkonu práce na jednotlivých pozicích.
Prostřednictvím odborných školení je rozšiřována kvalifikace zaměstnanců, což má pozitivní vliv na udržení pracovního místa (zvyšuje adaptabilitu zaměstnanců a flexibilitu v případných posunech na jiné pracovní pozice) i na jejich pozici na trhu práce.
V historii společnosti jde o unikátní projekt, který prostupuje napříč celou firmou a reaguje na skutečné potřeby cílových skupin.
Zapojuje externí i interní lektory, přispívá ke sdílení best practices mezi zaměstnanci. Projekt též přispívá k budování pozitivní vazeb a předávání znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci dvou místně odlišných divizí naší společnosti. Stabilizuje zaměstnance a zvyšuje jejich pracovní motivaci. Podporuje udržitelnost pracovních míst v regionech postižených vysokou nezaměstnaností.
Projekt zvyšuje kvalifikační základnu zaměstnanců společnosti, optimalizuje práci s lidskými zdroji a jeho pozitivní dopady budou rozvíjeny a využívány i po skončení. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost společnosti EPL, a.s. , posiluje její postavení na vysoce konkurenčním trhu a přispívá k růstu produktivity práce i kvality produkovaných výrobků.
Projekt obsahuje 5 klíčových aktivit, které řeší kvalifikační nedostatky či přímo potenciální ohrožení firmy:
1. Jazykové kurzy - odstraňují jazykové bariéry u klíčových zaměstnanců.
2. Odborné kurzy - nutné odborné posuny zaměstnanců.
3. Školení měkkých dovedností - posiluje kompetence účastníků vedoucí k efektivnímu vedení a řízení lidí, týmové práci a využívání potenciálu všech zaměstnanců.
4. IT dovednosti - vyšší produktivita v práci s PC pro řízení výroby
5. Technologické kurzy - moderní technologické poznatky do našich procesů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00955
Žadatel:Elektroporcelán Louny a.s.
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnanců společnosti Aramark Adaptabilita zaměstnanců společnosti Aramark

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Aramark prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností.
Realizace projektu je rozdělena do jednotlivých klíčových aktivit, které budou realizovány jak prostřednictvím interních lektorů, tak pomocí nákupu služeb v oblasti vzdělávání.
Projekt bude realilzován prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
KA1 Rozvoj interních trenérů
KA2 Rozvoj odborných dovedností a znalostí
KA3 Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
KA4 Rozvoj znalostí a dovedností práce na PC
KA5 Rozvoj jazykových znalostí a dovedností
Jedná se komplexní projekt rozvoje zaměstnanců, který vychází z podkladů interní analýzy vzdělávacích potřeb a ze systémového a dlouhodobého hodnocení zaměstnanců. Projekt je pro společnost vysoce inovativní, neboť zahrnuje i odbornou přípravu interních lektorů pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.
Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci společnosti, do projektu jsou zařazeni zaměstnanci všech úrovní (oblastní ředitelé, vedoucí gastrocenter, šéfkuchaři, kuchaři, výrobní úsek).
Zaměstnanci jsou pro potřeby vzdělávání rozdělení do těchto skupin:
1) oblastní ředitelé (8)
2) vedoucí gastrocenter (48)
3) šéfkuchaři (30)
4) kuchaři (175)
5) výrobní úsek (328)
V rámci projektu půjde pouze o obecné vzdělávání, přenositelné na jiného zaměstnavatele.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00555
Žadatel:ARAMARK, s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o. Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o.

Projekt se zaměřuje na systematické prohloubení profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o. s cílem dosáhnout vyšší úrovně znalostí a dovedností v klíčových oblastech.
Projekt bude realizován s cílem zvýšit adaptibilitu zaměstnanců a připravit vhodné prostředí ve firmě na současné změny ekonomických a technologických podmínek.Tím dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců i celé firmy na domácím i globálním trhu.Realizace projektu pomůže společnosti stát se atraktivním a stabilním zaměstnavatelem.
Kvalifikační rozvoj přinese prohloubení znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné vykonávání zaměstnání,vzájemnou zastupitelnost pracovníků oddělení,zvýšení kompetencí a možnosti kariérního postupu.Cíl bude naplněn přípravou a implementací nového systému, využitím nových nástrojů a kurzy profesního vzdělávání.Jako efektivní nástroje budou využity progresivní metody výuky (workshopy,trénink, koučink).Propojí se metodická a teoret.část s praktickými výcviky. Společnost LG SYSTEM spol. s r.o. si uvědomuje,že základem úspěchu každé firmy je mít kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu,proto chce umožnit svým zaměstnancům kvalifikační i osobní rozvoj a zefektivnit tak probíhající realizační procesy.
Potřeba realizace dalšího profesního vzdělávání v plánovaném rozsahu vyplynula na základě konzultací vzdělávacích potřeb s vedoucími pracovníky.
Cílovou skupinou projektu je 18 zaměstnanců společnosti, kteří mají místo výkonu práce mimo územ hl. m. Prahy. Jedná se o pracovníky na vedoucích pozicích, projektanty, administrativní pracovníky, obchodníky a výrobní zaměstnance.
Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00870
Žadatel:LG SYSTEM spol. s r.o.
Zobrazit detail

Adaptace a přístavba výrobní haly, pořízení inovačních technologií pro výrobu přesných forem Adaptace a přístavba výrobní haly, pořízení inovačních technologií pro výrobu přesných forem

Podnikatelský záměr společnosti ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o. je zaměřen na ekonomický rozvoj firmy, posílení konkurenceschopnosti a vytvoření 6 nových pracovních míst. V rámci realizace projektu dojde k rozšíření stávajících výrobních prostor ve vlastním areálu firmy a pořízení nové inovační výrobní technologie - CNC obráběcího centra.
Výrobní prostory firmy se rozšíří v I. NP o 220 m2 výrobní plochy pro snadnější a přístupnější obsluhu strojů a manipulaci s výrobky a materiálem. Ve II. NP bude vybudováno pracoviště pro CAD a CAM konstruktéry a sociální zázemí pro všechny zaměstnance firmy.
Nová výrobní inovační technologie - CNC obráběcí centrum umožní firmě realizovat větší množství zakázek, výrobu náročnějších a vysoce přesných a kvalitních forem a přispěje k ekonomickému rozvoji firmy a k posílení konkurenceschopnosti.
Předkládaný projektový záměr přinese firmě po jeho realizaci růst obratu o 45,68 %

Investiční náklady na realizaci projektu činí 8.534.000,- Kč bez DPH. Náklady budou vynaloženy na tyto investice:

1) Adaptace a přístavba haly
2) Pořízení CNC obráběcího centra
3) Projektová dokumentace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.65.3/4332
Žadatel:ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu

Cílem projektu je zvýšení turistického potenciálu významné turistické destinace Středočeského kraje prostřednictvím zkvalitnění nabídky služeb v rámci poznávacího cestovního ruchu. Projekt řeší komplexní rekonstrukci části areálu Jezuitské koleje a její adaptaci pro potřeby cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Výstupem aktivit - rekonstrukce objektů v areálu, vybudování nových prostor pro expozice, nových prostor pro incentivní turistiku, exterierní expozice a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku včetně zřízení půjčovny kol. Výstupem projektu je také zrekonstruovaná významná kulturní památka adaptovaná pro potřeby cestovního ruchu, nové expozice mj. s tematikou působení Jezuitského řádu a vývoje vinařství a vinohradnictví v lokalitě a území Čech, zázemí pro cykloturisty. V rámci projektu bude vybudováno 6,6 nových pracovních míst.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo projektu:CZ.1.15/2.2.00/3a.01320
Žadatel:Středočeský kraj
Zobrazit detail

Adaptace Brownfields na administrativní, skladovací a výrobní provozovnu společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. Adaptace Brownfields na administrativní, skladovací a výrobní provozovnu společnosti TopDesign Stavby, s.r.o.

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01280
Žadatel:TopDesign Stavby, s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz