Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu  programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Polská republika. Vzhledem k tomu, že na česko-polské hranici jde o nový program, potencionální žadatelé v daných regionech mají nedostatečné povědomí o existenci programu INTERREG IIIA. Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-polské hranici.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/3.1.CZ.1/0003
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika.Vzhledem k tomu, že na česko-slovenské hranici byl vyhlášen předvstupní program přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou Phare CBC pouze v roce 1999, potencionální žadatelé v daných regionech mají malé povědomí o existenci programu INTERREG IIIA, který na zmíněný program PHARE CBC navázal. Národní orgán si klade za cíl informovat veřejnost o roli Evropské unie a možnostech, které prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA poskytuje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0032
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zobrazit detail

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okr. Rychnov n/Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá. V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celk.alokaci 87 822 tis. Kč. Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období - 2015-18 a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2017.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213
Žadatel:Sdružení SPLAV, z.s.
Zobrazit detail

Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów
o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Projekt ma na celu stworzenie warunków instytucjonalnych na przyjęcie danej ilości środków finansowych z EFRR w interesie odbiorców końcowych RSTS -Partnera Wiodącego projektu oraz SRiWR "Olza" - Partnera projektu w okresie finansowym 2007-2013, z ostatecznym terminem realizacji projektów w 2015 roku. Następnie środki finansowe będą kierowane do Beneficjantów (Odbiorców końcowych dofinansowania), których projekty zostaną zatwierdzone na podstawie wyboru Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), które zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Obrad EKS oraz na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków projektowych.
Obaj Partnerzy projektu są partnerami umowy o Euroregionie ŚC-TS oraz mają bogate doświadczenia w udzielaniu wsparcia i w realizacji polsko-czeskich projektów.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.05/09.00858
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví

Projekt ?administrativy a animace? MAS Posázaví zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím SCLLD MAS Posázaví.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001279
Žadatel:Posázaví o.p.s.
Zobrazit detail

Administrativní a výrobní objekt firmy FialaTransport s.r.o. Administrativní a výrobní objekt firmy FialaTransport s.r.o.

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01024
Žadatel:FialaTransport s.r.o.
Zobrazit detail

Administrativní a výrobní software DEK Administrativní a výrobní software DEK

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00462
Žadatel:DEK a.s.
Zobrazit detail

Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů

Projekt navazuje na širší rámec aktivit souvisejících s integrovaným projektem ?Venkovská průmyslová zóna Třanovice?, jehož záměrem je postupná revitalizace areálu bývalého státního statku do životaschopné venkovské průmyslové zóny. Aktivním příspěvkem investora této akce byl nákup pozemků a objektu bývalého kravína v r.2000. Kravín rekonstruoval pro využití ve stavební výrobě a příbuzných řemeslných aktivitách v r. 2001. Současný projekt umožňuje další rozvoj jeho podnikání a využívá rozvojový potenciál, který území představuje.
Stavbou administrativní budovy a haly pro skladování stavebních materiálů chce investor získat rozšíření služeb pro zákazníky (prodej stavebního materiálů), ale především zastřešením a podstatným rozšířením skladovacích prostor pro stavební materiály získat podnikatelský prospěch s rozdílu velkoobchodní a maloobchodní ceny stavebních materiálů, které využívá jeho firma ve stavební výrobě.
Výstavba nového odbytového skladu stavebního materiálu je nutnou podmínkou pro další expandování firmy, a to jak územního, tak v objemu a meziročním růstu tržeb ze stavební výroby. Během prvních tří let provozní fáze umožní zvýšení obratu z 34 mil. Kč v roce 2005 na 50 mil. Kč v roce 2008, to je o 68%.
Akce vytvoří 7 nových trvalých pracovních míst, z toho nejméně 3 pracovní místa budou obsazena absolventy
škol a učilišť.
Akce je v souladu s národní podporou MSP, s programem rozvoje MSKv oblasti ekonomického rozvoje na bázi podpory MSP, ale především významně přispívá k realizaci strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky, a to především v diverzifikaci bývalé zemědělské činnosti do vesnické podnikatelské zóny Třanovice.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.70.1/1605
Žadatel:STAVORENOL s.r.o.
Zobrazit detail

Administrativní budova Břeclav - zateplení Administrativní budova Břeclav - zateplení

Kompletní zateplení tl 180 mm obvodového pláště včetně štítových stěn. Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru nad 2.NP a 1.NP provozního bytu. Z důvodu rozšíření tl. obvodového pláště budou muset být osazeny u všech okenních otvorů nové plastové parapety šířky. Dále budou odbourány stávající litinové nástavce svodů . Nové svody 100, 125 mm budou muset být posunuty o cca 200 mm a opatřeny novými lapači střešních splavenin, včetně napojení na stávající ležatou dešťovou kanalizaci. Budou nutné i další drobné klempířké úpravy, případné posunutí okapových háků, oplechovaní atiky u regulační stanice. Případně úprava dvířek u elektrických rozvodných skříněk na fasádě.
Dále se uvažuje o předsunutí hromosvodu před novou fasádu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14902
Žadatel:Povodí Moravy, s.p.
Zobrazit detail

Administrativní budova obecního úřadu Hladké Životice - stavební úpravy Administrativní budova obecního úřadu Hladké Životice - stavební úpravy

Předmětem projektu jsou stavební úpravy obecního úřadu v obci Hladké Životice, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci třípatrového objektu. Budou vybudovány nové prostory pro místní samosprávu, knihovnu a klubovny pro místní spolky či sdružení. Cílem je rekonstrukcí dosáhnout modernizace a rozšíření infrastruktury veřejných služeb v obci a zajistit prostory pro místní zájmové spolky a sdružení, zlepšit stávající nevyhovují stav a umožnit bezbariérový přístup imobilním občanům do prostor místní samosprávy, které se nachází v 2. NP. Výstupy projektu budou sloužit definovaným cílovým skupinám, obyvatelům obce Hladké Životice, obyvatelům spádových obcí a místním zájmovým spolkům a sdružení. Příprava a realizace projektu je v kompetenci projektového týmu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/4.1.00/05.01845
Žadatel:Obec Hladké Životice
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz