Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Adaptivní parametrický CAD model ortézy horní končetiny zhotovené 3D tiskem Adaptivní parametrický CAD model ortézy horní končetiny zhotovené 3D tiskem

Projekt je zaměřen na inovaci v oblasti návrhu a výroby ortotických pomůcek. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: designový návrh produktu (zápěstní ortéza na míru zhotovená metodou 3D tisku), návrh parametrického postupu modelování a zhotovení funkčního vzorku 3D tiskem. Toto řešení vhodným způsobem uplatní výhody 3D optické digitalizace a aditivní výroby.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007340
Žadatel:Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.
Zobrazit detail

ADB (air disk brake) inteligentní brzdové destičky ADB (air disk brake) inteligentní brzdové destičky

Předkládaný projekt navazuje na výzkumné a vývojové aktivity společnosti v oblasti brzdových destiček do automobilových zařízení, konkrétně pro středně těžká a těžká nákladní vozidla. Inovativní projekt vychází z potřeb racionalizace výrobního prostředí automobilových systémů a iniciativy žadatelské společnosti zařadit se mezi chytré továrny aplikující Průmysl 4.0. Realizací dojde k významné inovaci produktu i procesu společnosti.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008719
Žadatel:ITT Holdings Czech Republic s.r.o.
Zobrazit detail

ADITEG s.r.o. - nová technologie ADITEG s.r.o. - nová technologie

Firma ADITEG s.r.o. je malý (dle definice MSP) dynamicky se rozvíjející rozvojový podnik, působící na českém a zahraničním trhu již 13 let. V rámci projektu by mělo dojít k pořízení 4 strojů: Frézovací router CNC, Multifunkční řezací stůl, Vstřikovací stroj na pryž, CNC soustruh. Projekt je zcela v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje podniku, v rámci této strategie by mělo v následujících letech mimo jiné dojít i k rozšíření strojového vybavení, zvyšování počtu zaměstnanců a zvýšení obratu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008134
Žadatel:ADITEG s.r.o.
Zobrazit detail

AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) , Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie) zásadním způsobem mění zanedbanou a zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Dominantní ideou je snaha vybudovat komplexní centrum, které bude integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního (které v řadě institucí probíhají izolovaně) a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat. Centrum AdMaS je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která sestává ze dvou navzájem úzce koperujících výzkumných programů: "Vývoj pokročilých stavebních materilů" (ABM - Development of Advanced Building Materials) a "Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií" (STR - Development of Advanced Structures and Technologies). Hlavním cílem je odstranit stávající roztříštěnost ve stavebním výzkumu v ČR, kdy chybí integrující instituce, která pracuje nejen v oblasti dílčích výzkumných aktivit (materiálový výzkum, teoretické aspekty navrhování a konstruování, výpočty konstrukcí, technologie), ale dovede právě tyto poznatky integrovat do výsledku, který lze aplikovat v oblasti integrovaného návrhu konstrukce (ISMD, Integrated Structures and Material Design) z inteligentních materiálů. Projekt centra AdMaS reaguje na potřeby stavebních firem v ČR (výroba stavebních hmot, práce realizační, projekční, inženýrské). Formou usnesení Průmyslové rady FAST VUT byla získána jejich plná podpora realizaci projektu, což je dokumentováno i řadou konkrétních závazků ve formě Letter of Intent. Projekt (centrum) AdMaS reaguje na nezbytnost vytvoření nové teoretické báze pro sofistikovaný návrh složitých a progresivních konstrukčních systémů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo projektu:CZ.1.05/2.1.00/03.0097
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
Zobrazit detail

AdMaS - posílení výzkumných kapacit AdMaS - posílení výzkumných kapacit

Realizace projektu je zaměřena na posílení výzkumných kapacit Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies, Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie). Centrum AdMaS bylo vybudováno do podoby komplexní výzkumné instituce pro oblast stavebnictví se zaměřením na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií.
Předmětem projektu - AdMaS - posílení výzkumných kapacit - je dovybavení nových pracovišť přístrojovým vybavením, aby došlo k vytvoření excelentního výzkumného pracoviště na světové úrovni. Realizace projektu přispěje k podpoře a rozvoji centra směrem k modernímu centru vědy. Pořízení výzkumných technologií a zařízení pro výzkumné aktivity centra posílí možnosti stávajících a budoucích výzkumných pracovníků přenést získané znalosti a poznatky do praxe. Realizací projektu dojde k prohloubení spolupráce s aplikační sférou a přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti.
Do IPRM města Brna byly podány dvě žádosti s názvem - Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií 1- a -Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií 2-. Z důvodu omezení místa počtu znaků pro název projekt v IS Benefit byl zvolen název projektu -AdMaS - posílení výzkumných kapacit-. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM předloží žadatel do 31.7.2015.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo projektu:CZ.1.05/2.1.00/19.0406
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
Zobrazit detail

Administarcja PL "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia" Administarcja PL

Zgodnie z podstawowymi dokumentami Programu Euroregion Silesia, tworzony przez stowarzyszenie Euroregion Silesia-CZ i Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Stowarzyszenia te będą wykonywały funkcje Zarządcy i jednocześnie Administratora części dziedzinę wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów. Z FMP będą finansowane małe nieinwestycyjne, ew. drobne projekty inwestycyjne kwalifikowanych wnioskodawców z siedzibą na terytorium podlegającym Euroregionowi Silesia (patrz Obszar oddziaływania projektu). Projekty będą oceniane przez niezależnych ekspertów regionalnych zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi kryteriami (zawsze 2 ekspertów na 1 projekt) i zatwierdzane przez Euroregionalny Komitet Sterujący, który w ER Silesia będzie się składał z 22 głosujących członków (11 czeskich i 11 polskich). Posiedzenia będą się odbywały 2-4x w roku uwzględniając ilość przedłożonych projektów. Posiedzenia EKS będą odbywały się zgodnie z Regulaminem Obrad zatwierdzonym przez organy obu stron euroregionu i IZ/KK (patrz załącznik nr 6).Przedstawiciele IZ/ KK będą uczestniczyli w posiedzeniach EKS jako obserwatorzy. Wnioskodawcy będą kierować się Wytycznymi dla czeskich/polskich wnioskodawców obowiązującymi dla FM w ER Silesia (patrz załączniki nr 4 i 5), a beneficjenci Wytycznymi dla polskich/czeskich użytkowników końcowych. Wszystkie zadania związane z zarządzaniem i administracją FM będą wykonywane przez pracowników czeskiego i polskiego sekretariatu ER Silesia, przy czym będą oni kierować się Podręcznikiem dla Partnerów FM opracowanym przez IZ i KK (patrz załączniki nr 2 i 3) i wiążącą dla Zarządców FM po danej stronie granicy.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/09.00857
Žadatel:Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
Zobrazit detail

Administrace - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Administrace - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis byl stanoven jako Správce FMP na CZ straně a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na PL straně a společně budou zajišťovat na území euroregionu správu tohoto Fondu. Předmětem projektu je podpora projektů menšího charakteru z Fondu mikroprojektů konečných uživatelů naplňující aktivity Fondu. Jedná se o projekty v rozmezí 2000-30000 EUR dotace. Svěřené prostředky budou určeny na podporu realizace mikroprojektů jednotlivých žadatelů po celé období čnnosti Fondu. Pro účely implementace Fondu byla společně oběma partnery zpracována dokumentace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis jako Směrnice pro žadatele s přílohami, Jednací řád EŘV. Dalším závazným dokumentem pro implementaci fondu je Příručka pro Správce, podle které bude celý Fond implementován. Pro úspěšnou implementaci Fondu a zajištění administrace byl na české straně vybrán Administrátor FMP, kterým byla stanovena na základě výběrového řízení Regional Development Agency (RDA). Na polské straně bude administraci zajišťovat stejný subjekt jako Správce. Aministrátoři budou zajišťovat činnosti týkající se implementace FMP v průběhu celého období (např. informace o Fondu, sběr žádostí, registrace žádostí, kontrola přijatelnosti, příprava podkladů pro EŘV, zápisy z EŘV, monitoring projektů, kontrola vyúčtování, příprava Souhrnné žádosti o platbu). Oba subjekty jsou dostatečně vybavení personálně i technicky. Pracovníci Administrátorů mají zkušenosti s podobnými Fondy, ať již z programu Phare, tak i z programu INTERREG IIIA. Průběh realizace celého Fondu bude společný. Je vytvořen společný harmonogram výzev, sběru projektů, zasedání Euroregionálních řídících výborů, podávání zpráv, podávání žádostí o platbu apod. Společný je i způsob hodnocení. Součástí Směrnice pro žadatele je hodnotící tabulka, podle které budou hodnoceny projekty na obou stranách hranice. Schvalování projektů bude také společné prostřednictvím česko-polského EŘV.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/09.00871
Žadatel:Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Zobrazit detail

Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s. Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.

Předmětem projektu je podpora řídících a administrativních schopností MAS v rámci realizace SCLLD na území Poličska v období 2016-2023.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001621
Žadatel:MAS POLIČSKO z.s.
Zobrazit detail

Administrace a animace 2016 Administrace a animace 2016

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Litomyšlsko o.p.s. a je zaměřen na naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Cílem projektu je úspěšná realizace této strategie, a to prostřednictvím aktivit jako např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001636
Žadatel:MAS Litomyšlsko o.p.s.
Zobrazit detail

Administrace a animace 2017+ Administrace a animace 2017+

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Litomyšlsko o.p.s. a je zaměřen na naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Cílem projektu je úspěšná realizace této strategie, a to prostřednictvím aktivit jako např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005660
Žadatel:MAS Litomyšlsko o.p.s.
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz