Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Adventure Racing. Promocja form aktywnego wypoczynku na polsko-czeskim pograniczu. Adventure Racing. Promocja form aktywnego wypoczynku na  polsko-czeskim pograniczu.

Projekt dotyczy propagowania aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, zakłada aktywizację mieszkańców Kłodzka oraz obszaru Euroregionu Glacensis poprzez utworzenie interaktywnych stron internetowych oraz udział w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych- dużych zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski. Dzięki współpracy z partnerem czeskim udaje się na terenie Miasta Kłodzka i Euroregionu Glacensis spopularyzować aktywny sposób spędzania wolnego czasu, organizować zawody, które dają szansę na aktywny i osobisty udział lokalnej społeczności, opracować szczegółowy opis tras rowerowych obszaru pogranicza dostępny poprzez Internet. Projekt zakłada organizację dużej imprezy o zasięgu ogólnopolskim a nawet europejskim . Zaplanowano organizację Mistrzostw Polski w Adventure Racing na terenie Kłodzka oraz Ziemi Kłodzkiej . Zawody rangi Mistrzostw Polski zorganizowane będą na dwóch trasach: Trasa MASTERS -350 km, Trasa SPEED-200km. Główne Dyscypliny: rowery górskie, trekking, tratwy lub kajaki , bieg na orientację. Trasy zawodów prowadzić będą przez najbardziej malowniczą i atrakcyjną polsko-czeską część Euroregionu Glacensis. Po raz pierwszy w historii organizacji różnych imprez sportowych zostanie przeprowadzony spływ na rzece Nysie Kłodzkiej, co jest działalnością innowacyjną. Dzięki temu możliwe stanie się promowanie tej rzeki, jako kolejnej atrakcji Euroregionu Glacensis. Dotychczas bowiem Nysa Kłodzka nie była zbyt popularna wśród osób uprawiających kajakarstwo. Dodatkowo przygotowane będą specjalne zawody w biegu na orientację dla dzieci i młodzieży, tak aby promować wśród nich aktywne formy spędzania czasu nie tylko przez oglądania i kibicowanie, ale także przez aktywny udział w rywalizacji sportowej. Partner czeski opracuje interaktywne i innowacyjne strony internetowe opisujące trasy rowerowe części Euroregionu Glacensis. Każda z tras będzie posiadała dokładnie opracowaną mapęz naniesionymi atrakcjamiprzyrodniczymi, zabytkowymi, turystycznymi.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.02/08.00242
Žadatel:Gmina Miejska Kłodzko
Zobrazit detail

Adwentowa muzyka pogranicza polsko - czeskiego Adwentowa muzyka pogranicza polsko - czeskiego

Od 2002 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy pomiedzy gminmi Walce-Polska a Malą Moravką-Czechy rozwijają się kontakty partnerskie pomiędzy tymi miejscowościami. Podstwowym celem umowy jest doprowadzenie do sciślejszych kontaktów pomiędzy mieszkańcami do gmin poprzez wzajemne spotkania i porozumienia oraz wymianę doświadczeń na różnych poziomach życia a szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej. W ramach współpracy organizowane są imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Dotychczas podejmowane działania wymagają poszerzenia w dziedzinie współpracy muzycznej. W dnia 26 - 27 listopada 2011 r. u progu adwentu w Gminie Walce odbędzie się koncert pieśni adwentowych z udziałem gmin partnerskich. Pierszego dnia w godzinach popołudniowych w Kościele Św. Katarzyny w Rozkochowie goście z zaprzyjaźnionej gminy jak również miejscowi muzycy zaprezentują bardzo bogaty repertuar piesni i utworów adwentowych . Spotkanie zakończy uroczysta kolacja podczs której już w luźnej atmosferze nastąpi wymiana doświdczeń oraz wspólna integracji. Drugiego dnia zaproszeni goście zwiedzą Częstochowę. Spotkanie umozliwi nawiązanie kontaktów z mieszakńcami. Wspólne muzykowanie mieszkańców z udziałem muzyków i śpiewaków z zintegruje oraz pogłębi znajomości duchowe i językowe.Skutecznym narzędziem budowania odpowiedniej współpracy są działania łączące elementy edukacyjne i rekreacyjne, integrujące aktywność różnych grup społecznych. Projekt wzmocni współpracę polsko - czeską poprzez wspólne uczestnictwo w międzykulturowych spotkaniach społeczności, wpływającego na rozwój społeczeństwa, a w szczególności pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami gmin, orkiestrami i zespołami artystycznymi. Kluczowe dla projektu jest przełamywanie barier językowych poprzez wspólne muzykowanie. Nawiązanie kontaktów pomiędzy społecznościami obu gmin i wzajemna współpraca, a także wymiana doświadczeń wpłyną na zacieśnienie więzi społecznych na obszarze całego pogranicza.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.07/11.02475
Žadatel:Gmina Walce
Zobrazit detail

Adwentowe tradycje muzyczne i kulinarne pogranicza polsko-czeskiego Adwentowe tradycje muzyczne i kulinarne  pogranicza polsko-czeskiego

Od 2002 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminami Walce-Polska a Mała Morawka -Czechy rozwijają się i pogłębiają kontakty partnerskie pomiędzy tymi miejscowościami. Niniejszy projekt opiera się na promowaniu muzycznych i kulinarnych tradycji obu gmin. W jego ramach zostanie zorganizowany koncert muzyki adwentowej oraz warsztaty cukiernicze wraz z prezentacją i degustacją wypieków tradycyjnie wypiekanych w okresie Adwentu. Ponadto, program spotkania będzie obejmował wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc związanych z Euroregionem Pradziad, poznawanie wspólnej historii, wspólną zabawę i rekreację.
Działanie jest kolejnym elementem i narzędziem integrującym zaprzyjaźnione społeczności i promującym współpracę transgraniczną.
Wspólne słuchanie tej samej muzyki, wspólna praca podczas warsztatów, wymiana przepisów kulinarnych, spotkanie integracyjne, wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc, są skutecznym narzędziem pogłębiającym integrację obu społeczeństw.
Projekt wzmocni współpracę polsko - czeską poprzez wspólne uczestnictwo w międzykulturowych spotkaniach społeczności. Kluczowa dla projektu jest wspólne przeżywanie muzyki oraz bezpośrednie spotkania. Nawiązanie kontaktów pomiędzy społecznościami obu gmin i wzajemna współpraca podczas przygotowania i realizacji projektu, wpłyną na zacieśnienie więzi społecznych na obszarze całego pogranicza.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.07/14.04395
Žadatel:Gmina Walce
Zobrazit detail

Aero se vzdělává ve štíhlé výrobě Aero se vzdělává ve štíhlé výrobě

Společnost Aero Vodochody a.s. prošla v minulých letech náročnou restrukturalizací. Její úspěch je však komplikován současnou ekonomickou situací a Aero musí hledat další cesty, jak si udržet své postavení na trhu a být efektivní a dynamickou firmou. V minulém roce byla proto vyhlášena strategie štíhlé výroby a zavádění jejích principů do běžného fungování podniku. Principy štíhlé výroby se zaměřují na odstranění plýtvání ve všech činnostech výrobního podniku a v současnosti na nich funguje většina světových podniků z celé řady průmyslových oborů. Příkladem úspěšné aplikace těchto principů je např. společnost Toyota. Zásady štíhlé výroby vedou k zvýšení efektivity a produktivity práce, minimalizaci zmetkovosti a možnosti rozšiřování výroby s nízkými dodatečnými náklady.
Principy štíhlé výroby samozřejmě nemohou fungovat bez určité firemní kultury a bez řádného vzdělávání zaměstnanců v této oblasti. V dlouhodobém horizontu je proto potřeba proškolit většinu zaměstnanců Aera a nastavit takový systém řízení lidských zdrojů, který by dané vzdělávání a aplikaci principů štíhlé výroby podporoval. V samotném vzdělávání se musí odrážet fakt, že zaměstnanci se v rámci štíhlé výroby stávají spolutvůrci firemní strategie, čímž se výrazně posilují jejich pracovní kompetence a konkurenceschopnost na trhu práce.
V rámci projektu budou realizovány 4 cykly šesti seminářů, které budou zaměřeny na téma štíhlé výroby a její aplikace v praxi. Tematicky semináře spadají do obecného vzdělávání, využitelného i mimo podnik žadatele. Jejich obsah bude nadefinován na začátku projektu ve spolupráci s odborníky na štíhlou výrobu a s ohledem na požadovaný efekt u zaměstnanců. Vzdělávání se bude účastnit vybraných zaměstnanců průřezově ze všech pozic tak, aby pak mohli získané poznatky dále šířit i k ostatním zaměstnancům. Bude rovněž vytvořena metodika, která bude mít za cíl trvale udržitelný rozvoj LZ v oblasti štíhlé výroby a která bude zabudována do stávajícího systému řízení LZ.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00333
Žadatel:AERO Vodochody a.s.
Zobrazit detail

AERO zvyšuje konkurenceschopnost na dynamicky se rozvíjejícím poli celosvětové letecké kooperační výroby AERO zvyšuje konkurenceschopnost na dynamicky se rozvíjejícím poli celosvětové letecké kooperační výroby

Projekt společnosti Aero Vodochody a.s je zaměřen na poskytnutí specifického vzdělání klíčovým osobám v organizaci. Do projektu jsou zahrnuty vzdělávací aktivity, které jsou specifické pro tento podnik. Současná hospodářská recese nutí všechny podniky a Aero též k omezení výdajů, které nejsou nezbytné k udržení minimálního chodu společnosti. Vzdělávání nemá přímý vliv na produkci a zisk, proto jsou kromě jiných úspor omezovány výdaje na ně. I přesto je částka přesahující 3 miliony Kč, která je určena na vzdělávání, velmi vysoká a poukazuje na váhu, která je vzdělávání v Aeru přikládána. Díky tomuto projektu, který zajistí profinancování důležitých specifických témat, bude možné uspořené peníze věnovat do jiných oblastí vzdělávání, které mají ještě mnohem menší vazbu na zisk. Do projektu bude zapojeno cca 185 osob z různých oddělení s rozdílnou kvalifikací na odlišných pozicích. V projektu tak budou vedle sebe realizovány aktivity pro obsluhu jeřábů, plošin, svářeče, zrovna jako pro inženýry a projektanty. Všechny tyto pozice ve svých specializacích jsou pro Aero klíčové. Nebudou však školeni všichni zaměstnanci na daných pozicích, ale pouze nositelé specifických znalostí a dovedností na klíčových postech. Například svářeči v unikátních technologiích svařování, inženýři ve specifických metodách nedestruktivního zjišťování vad apod. Zapojené osoby dostanou díky projektu vysoce specifické vzdělání, které je pouze ve velice omezené míře (nebo vůbec ne) možné použít u jiného zaměstnavatele. Zaměstnanci si tak upevní svoji pozici ve společnosti, ta pak díky těmto osobám získá nutné předpoklady pro další úspěšné pokračování činnosti. Koordinátorem celého projektu bude personální oddělení ve spolupráci s metodiky (vedoucí úseků), kteří mají z titulu své pozice v Aeru největší přehled o situaci v daném úseku. Bude využíváno externích specializovaných dodavatelů, některé oblasti budou zajištěny pomocí interních lektorů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00311
Žadatel:AERO Vodochody a.s.
Zobrazit detail

Aerosolový ventil BOV Aerosolový ventil BOV

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/4.1.00/14.00826
Žadatel:KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Zobrazit detail

AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro systematické a udržitelné další vzdělávání postgraduálních a magisterských studentů a pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti Life Sciences.
Při řešení projektu popíšeme a zdokumentujeme nejdůležitější experimenty a pokročilé laboratorní techniky v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie a imunologie nutné pro výzkumnou práci. K jednotlivým experimentům zpracujeme podrobné laboratorní postupy včetně jejich video záznamů. Vytvořené multimediální vzdělávací moduly umístíme na internetový portál, kde budou trvale přístupné studentům a pracovníkům VaV v ČR.
V rámci projektu uspořádáme individuální workshopy, kde se studenti a pracovníci za pomoci portálu seznámí s technikami a experimenty, které jsou relevantní jejich výzkumu a tvorbě disertačních a diplomových prací. Osvojené postupy si pak prakticky ověří v laboratoři.
V rámci workshopů proškolíme alespoň 300 studentů a pracovníků VaV Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0018
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
Zobrazit detail

AFK Kácov - zateplení AFK Kácov - zateplení

Předmětem projektu je zateplení pláště objektu šaten AFK Kácov (stěny+střecha), výměna oken a instalace tepelného čerpadla jako zdroje vytápění objektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/13.20532
Žadatel:AFK Kácov
Zobrazit detail

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně

V rámci projektu budou vybudovány tři nové tématické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň - Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh bude vytvořen tak, aby návštěvníkům představil podobu těchto oblastí, včetně typických zvířat, fauny i klimatických podmínek v rámci jednotlivých pavilonů.
V prvních dvou etapách projektu bude postaveno 11 nových pavilonů a ubikací, budou sestaveny 2 velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě budou upraveny venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech a upraveny okolní pochozí plochy. Pro realizaci projektu využije ZOO Plzeň stávající infrastrukturní vybavenost areálu, která dosud není plně využita.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu ZOO Plzeň jako vyhledávaného cíle turistického ruchu nejen v Plzni, ale také v rámci Plzeňského kraje. ZOO Plzeň si klade za cíl přilákat nejen nové návštěvníky, ale přimět k opakovaným návštěvám i ty, kteří již zahradu navštívili dříve.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Jihozápad
Číslo projektu:CZ.1.14/3.1.00/02.00055
Žadatel:Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Africký tropický pavilon Africký tropický pavilon

Účelem projektu je rozšířit nabídku pro návštěvníky ZOO Olomouc o nový africký tropický pavilon. Snahou je vybudovat co nejpřirozenější prostředí pro ohrožené druhy africké fauny a vytvořit v našich podmínkách africký rovníkový biotop včetně vegetace. Africký tropický pavilon bude vedle expoziční části současně plnit i funkci vzdělávací a osvětovou. Realizací prjektu dojde ke zlepšení prezentace afrických tropických zvířat pro návštěvníky v první části prohlídkové trasy ZOO a vybudování doprovodné infrastruktury - veřejných WC. Jedná se o výstavbu nového pavilonu pro africká zvířata tropická zvířata (hrošík liberijský, krokodýl, talapoin / lemur a štětkoun aj.). V rámci projektu bude vytvořena vnější a vnitřní expozice, akvárium, prostory pro krokodýly, technické zázemí, zázemí pro ošetřovatele, přípravna krmiva a WC pro veřejnost. Centrální vnitřní prostor je dimenzován pro skupinovou prezentaci.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Morava
Číslo projektu:CZ.1.12/3.1.00/42.02102
Žadatel:Statutární město Olomouc
Zobrazit detail

<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz