Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrace a hodnocení projektů 2007 Administrace a hodnocení projektů 2007

Obsahem projektu je zajištění konzultací projektových záměrů a administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnuje především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků administrace na jednotlivých ÚORP a náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/5.1.00/01.00001
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Zobrazit detail

Administrace a hodnocení projektů 2009 Administrace a hodnocení projektů 2009

Obsahem projektu je zajištění konzultací projektových záměrů a administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnuje především náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/5.1.00/03.00542
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Zobrazit detail

Administrace a hodnocení 2008 Administrace a hodnocení 2008

Obsahem projektu je zajištění konzultací projektových záměrů a administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnuje především náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/5.1.00/03.00033
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Zobrazit detail

Administrace a příprava programů územní spolupráce Administrace a příprava programů územní spolupráce

Obsahem projektu je zapojení Krajského úřadu Ústeckého kraje do administrace programu Interreg IIIA ČR-Sasko a přípravy programu územní spolupráce Cíle 3 na šesko-saské hranici.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/6.1.00.1/0442
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy

Předmětem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. za účelem zajištění podpory kvalitnějších podmínek pro výkon činností kanceláře MAS pro realizaci SCLLD i orgány spolku podílejících se na přípravě a realizaci Strategie CLLD MAS F-B (dále jen Strategie). Za účelem úspěšné implementace Strategie, jsou naplňovány tyto klíčové aktivity: přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002507
Žadatel:MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Zobrazit detail

Administrace CZ "Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia" Administrace CZ

V souladu se základními dokumenty Programu bude Euroregion Silesia, tvořený sdružením Euroregion Silesia-CZ a Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry, vykonávat funkci Administrátora části oblasti podpory 3.3. Fond mikroprojektů. Z FMP budou financovány malé neinvestiční, případně i drobné investiční projekty vhodných subjektů se sídlem na území v působnosti Euroregionu Silesia (viz Územní dopad projektu). Projekty budou hodnoceny nezávislými regionálními experty dle předem schválených kritérií (vždy 2 experti 1 projekt) a projednávány Euroregionálním řídícím výborem, který bude v ER Silesia složen z 22 hlasujících členů (11 českých a 11 polských). Jednání se budou konat 2-4x ročně s ohledem na množství předložených projektů, jednání se budou řídit Jednacím řádem schváleným orgány obou stran euroregionu a ŘO/NO. Zástupci ŘO/NO se budou účastnit jednání EŘV jako pozorovatelé. Předkladatelé projektů se budou řídit Směrnicí pro české/polské žadatele platnou pro FMP v ER Silesia, úspěšní žadatelé pak Směrnicí pro české/polské konečné uživatele. Všechny úkoly spojené s administrací FMP budou vykonávat pracovníci českého a polského sekretariátu ER Silesia, při čemž se budou řídit Příručkou pro Správce FMP zpracovanou ŘO a NO a závaznou pro Správce FMP na příslušné straně hranice.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.04/09.00855
Žadatel:Euroregion Silesia - CZ
Zobrazit detail

Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.
Projekt je zaměřen na vytvoření strukturovaných podmínek pro příjem daného objemu finančních prostředků z ERDF ve prospěch konečných příjemců RSTS - Vedoucího partnera projektu a SRiWR "Olza" - Projektového partnera u ve finančním období 2007-2013 s konečným termínem realizace projektů v roce 2015. Finanční prostředky budou následně přiděleny úspěšným žadatelům (konečným uživatelům dotace), a to dle rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), které bude učiněno v souladu s Jednacím řádem EŘV a na základě bodového hodnocení předložených projektových žádostí.
Oba partneři projektu jsou smluvními partnery Euroregionu TS-ŚC a mají bohaté zkušenosti
s podporou a realizací česko-polských projektů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.05/09.00860
Žadatel:Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zobrazit detail

Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński

Předmětem projektu je správa a administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko-Sląsk Cieszynski v rámci programu Interreg V-A.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000510
Žadatel:Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu " Euroregion Šumava " jihozápadní Čechy pro program Iniciativy Společenství Interreg IIIA v česko-bavorském pohraničí Administrace dispozičního fondu

Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Šumava v česko-bavorském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 108.253 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75% je 81.193 EUR. Administrátorem fondu je Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stachách.
Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu jsou: konzultace se žadateli, sběr žádostí, kontrola a registrace žádostí, zajištění jednání Regionálního řídícího výboru, příprava Smlouvy o financování projektu s úspěšným žadatelem, evidence účetních dokladů, monitoring a finanční management projektů, zpracování souhrnné zprávy, výkon dalších činností určených Správcem, CRR a MMR pro administraci Fondu.
Výsledkem tohoto projektu bude bezproblémová administrace projektů zaměřených na česko-bavorskou spolupráci podpořených z dispozičního fondu v regionu Šumava.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Číslo projektu:CZ.04.4.82/4.3.00.1/0013
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Šumava
Zobrazit detail

Administrace Dispozičního fondu Interreg IIIA Administrace Dispozičního fondu Interreg IIIA

Úkony spojené s administrací Dispozičního fondu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Číslo projektu:CZ.04.4.82/4.3.00.1/0005
Žadatel:Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Zobrazit detail

<<  <  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz