Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Afrika uprostřed Evropy Afrika uprostřed Evropy

Obsahem akce je vytvořit kvalitní produkt pomocí audiovizuální techniky, médií a internetové platformy, který bude prezentovat a propagovat Královehradecký region. Dojde k natočení reklamního filmu a reklamních šotů, za účelem propagace a medializace ZOO Dvůr Králové a turistických míst v kraji. Natočený materiál bude distribuován prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu, akcí konaných v rámci festivalu a dalšími běžně používanými kanály. Celá propagační kampaň bude podporována propagačními letáky a festivalem. K upoutání divákovi (turistovi) pozornosti byla zvolena forma promítání obrazových materiálů s africkou tématikou, s obrazovými materiály ZOO Dvůr Králové a turistických míst Královehradeckého kraje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/4.1.15.3/4271
Žadatel:Terra nostra - malebný kraj o.p.s.
Zobrazit detail

Agatowe Spotkania Twórczości Miast Partnerskich Agatowe Spotkania Twórczości Miast Partnerskich

Celem projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
Realizowane będzie to poprzez zorganizowanie Agatowego Spotkania Twórczości Miast Partnerskich, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy o obyczajach i kulturze miast partnerskich. Organizowana wystawa przedstawi różne style tworzenia i przybliży nam twórczość artystów działających na terenie miast partnerskich.
Agatowe Spotkanie Twórczości Miast Partnerskich dobędzie się w dniach 11- 13 lipca 2008 roku na terenie miasta Lwówek Śląski: Rynek Miejski, Sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz w Ratuszu miejskim. Ważnym elementem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie współpracy poszczególnych samorządów oraz prezentacja twórczości artystów miast partnerskich w formie wystawy, gdzie przedstawiona będzie kultura i obyczaje mieszkańców terenu pogranicza. W spotkaniu wezmą udział Burmistrzowie oraz artyści działający na terenie miast partnerskich tj. Chrastavy (Republika Czeska), Velky Senova (Republika Czeska), Heidenau (Saksonia), Noidans les Vesoul (Francja), Lwóweka (woj. Wielkopolskie) oraz Lwówka Śląskiego. W spotkaniu oraz w Agatowym Turnieju Miast Partnerskich wezmą udział przedstawiciele każdego z miast, spodziewana liczba gości z Czech to 10 osób, natomiast ogólna liczba uczestników w turnieju wynosi 18 osób.Elementami integrującymi jest wystawa, która obejmować będzie prace artystów tworzących na terenie pogranicza, a jej motywem przewodnim jest przedstawienie obyczajów i kultury mieszkańców pogranicza w różnych formach artystycznych oraz zorganizowany Agatowy Turniej Miast Partnerskich, w których współzawodniczyć będą przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Lwówka Śląskiego.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/08.00186
Žadatel:Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Zobrazit detail

Age Management a prevence vyhoření, nástroje zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Jihomoravském kraji Age Management a prevence vyhoření, nástroje zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Jihomoravském kraji

Předmětem projektu je pro poměrně širokou cílovou skupinu řídících a vedoucích pracovníků firem a institucí v Jihomoravském kraji, kteří v rámci své kompetence pracují s lidskými zdroj připravit dva programy (koncipované každý jako třídenní). Jedná se o oblast tzv. Age managementu (používá se rovněž termín Life management) a na něj nepřímo navazující Prevence syndromu vyhoření.
Předmětem projektu bude vytvoření:
- metodické příručky;
- tréninkového manuálu;
- manuálu pro lektora; a
- metodicko-instruktážního DVD.
Připravené vzdělávací kurzy budou pak testovány ve dvou skupinách. Jak pro Age management, tak pro Prevenci syndromu vyhoření bude vytvořena vždy jedna zhruba osmičlenná skupina zástupců firem a zástupců úřadů a veřejných korporací.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.04/05.0023
Žadatel:Bořek Navrátil s.r.o.
Zobrazit detail

Age management v praxi - nová kariéra po padesátce Age management v praxi  - nová kariéra po padesátce

Projekt je zaměřen na podporu opětovného vstupu anebo návratu osob ve věku 50 a více let v Jihomoravském kraji na trh práce.
V poradenských centrech Brno, Brno-venkov a Vyškov vstoupí do projektu cca 120 účastníků z cílové skupiny. Ti absolvují aktivizační a motivační aktivity, rekvalifikační vzdělávání a rovněž kariérové a individuální poradenství.
Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob zprostředkováním zaměstnání a podporou zahájení SVČ - pro minimálně 40 osob.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408
Žadatel:Age Management z.s.
Zobrazit detail

Agendovy portal - 163 Uprava portálu VS v návaznosti na existující a nově vznikající portály ve VS Agendovy portal - 163 Uprava portálu VS v návaznosti na existující a nově vznikající portály ve VS

Předmětem projektu je v rámci aktivity IOP vybudování přístupových míst pro komunikaci s IS VS, tj. vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění veřejně přístup.informací ve VS prostřednictvím portálu VS, zejména rozvoj agendových portálů, přímá i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve VS do Portálu VS. Žadatelem je MZ ČR (dle UV ČR č. 536 o strateg. proj.zám.pro čerpání prostředků ze SF EU v rámci Smart Administration - příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (projektový záměr č. 163). Cílem projektu je rozvoj agendových portálů, přímá i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve veřejné správě do Portálu veřejné správy. MZ ČR bude realizovat národní portál pro EHealth. Tímto dojde k technologicky otevřené platformě pro umožnění bezpečné komunikace účastníků procesu poskytování zdravotních služeb v rámci eHealth.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: Integrovaný operační program
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/03.06090
Žadatel:MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Zobrazit detail

AGENT AGENT

Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry.
Cíle projektu bude dosaženo vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami.
Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manažerů, k žádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti.
Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manažeři, coby výkonné jednotky každého subjektu.
Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce".
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/12.0097
Žadatel:VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Zobrazit detail

Agentura A-P-Z Agentura A-P-Z

Projekt Agentura A-P-Z je primárně zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) a zlepšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Zlepšení je dosahováno jednak formou podpory vytváření nových pracovních míst, jednak rozšířením spolupráce s institucemi trhu práce, poskytováním poradenských a informačních služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání se zdravotním postižením. Mimo tyto primární aktivity jsou realizovány i aktivity podporující motivaci, zlepšující šance nalezení zaměstnání, zvyšující počítačovou gramotnost, dále poradenství a mapování pracovního potenciálu. Cílem projektu je nejen získání, ale také udržení zaměstnání, jež je z naší strany podporováno poskytováním pracovní asistence.
Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením, kteří tradičně spadají do skupiny osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Z analýzy cílových skupin vyplývá, že u příslušníků této skupiny dochází ke kumulaci handicapů - zdravotní postižení, nízká kvalifikace, věk vyšší než 50 let nebo nižší než 25 let. Realizací projektu chceme dosáhnout zvýšení participace osob se ZP na trhu práce, zvýšení zaměstnatelnosti OZP.
Projekt bude realizován 24 měsíců od března 2011 do února 2013 v lokalitách Brno, Jihlava a Znojmo. Jeho chod budou zabezpečovat 3 pracovníci, 4 lektoři na DPP a manažer na DPP.
Výstupem projektu bude zaměstnání 31 osob se zdravotním postižením, z nich 15 na nových a 16 na stávajících pracovních místech. V rámci projektu bude poskytnuta přímá podpora zaměstnavatelem a doprovodná opatření účastníkům projektu.
Celkové náklady projektu byly stanoveny na 5.483.732,- Kč, z nichž více než 45 % bude činit přímá podpora.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00144
Žadatel:Liga vozíčkářů
Zobrazit detail

Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska Agentura podporovaného zaměstnávání -  zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska

Program podpory zaměstnávání cílové populace reaguje na absenci tohoto druhu služby v Kraji Vysočina. Většina služeb pro zdravotně postižené se orientuje na poradenství. Úřady práce evidují pouze zlomek osob se zdravotním postižením ? intenzivní práce s klientem v terénu nepatří do jejich arzenálu.
Předkládaný projekt účinně kombinuje prvky sociálních služeb (individuální podpora, poradenství, sociální integrace) s nástroji typickými pro aktivní politiku zaměstnanosti ? (příprava na zaměstnání, pracovní rehabilitace, vyhledávání pracovních příležitostí). Obsahově se v regionu nová služba dobře strefuje do pojetí pracovní rehabilitace, tak jak jej razí zákon o zaměstnaností z roku 2004.

Cílem je těmto klientům nabídnout možnost prolomit sociální izolaci, pomoci při zabezpečování rovných podmínek ve společnosti, pomoci při řešení problémů klientů.

Projekt je rozdělen v provozní fázi na 5 měřitelných výstupů:
? Hlavním cílem projektu je zvýšení předpokladů zdravotně nebo sociálně handicapovaných skupin obyvatel k pracovnímu začlenění a reintegraci do komunity ? viz podprogram A grantového schématu.

? Účelem projektu je Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska

? Toho bude dosaženo realizací těchto výstupů:

1. Tým vybudován
2. Střediska zprovozněna
3. Spolupráce se zaměstnavateli realizována
4. Dovednosti klientů zvýšeny
5. Veřejnost a instituce o programu informovány
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/3.2.61.2/2984
Žadatel:Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina
Zobrazit detail

"Agentura práce" určená klientům sociálních služeb

Projekt má za cíl posílit zaměstnatelnost osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností ? uchazečů o zaměstnání, prostřednictvím cíleného využívání zvolených aktivit. Šest provázaných aktivit nabízí rozšíření možností těchto osob v uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském regionu.
Specifikem je, že aktivity budou nabízeny klientům stávajících služeb žadatele, které je třeba podpořit v odstranění závislosti na sociálních službách zařazením do společnosti s dostatečným finančním zajištěním získaným vlastní snahou.
První aktivitou je poradenský program, který zajistí poskytnutí podpory a spolupráce v orientaci ve vlastních schopnostech a možnostech najít uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky pro vstup na trh práce, případně pro účast na rekvalifikaci.
Druhou aktivitou je zajištění rekvalifikace, v případě nedostatečné kvalifikace pro poptávku trhu práce. Změna nedostatečné kvalifikace zvýší šance na uplatnění.
Třetí aktivita je zprostředkování zaměstnání na základě výstupů poradenského programu a rekvalifikace. Jde o aktivní a intensivní vyhledávání zaměstnání s podporou pracovníka v nabídkách trhu práce a tvorbu nových pracovních míst.
Následná asistence zaměstnávání, čtvrtá aktivita, povede k dostatečné motivaci a přizpůsobení účastníka v novém zaměstnání a obnovení pracovních návyků, které pomohou rychlejší integraci a dlouhodobějšímu uplatnění.
Mzdové náklady na nově vytvořená a zprostředkovaná pracovní místa pro účastníky budou podporovány příspěvkem na mzdu v rámci páté aktivity.
Koordinaci aktivit budou mít na starosti dva odborní pracovníci. S účastníky budou individuálně volit nejúčinnější aktivity tak, aby vedly k dosažení stanoveného cíle. Motivovat budou účastníky doprovodné aktivity: příspěvek na dopravu, na péči o dítě a na stravné.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/74.00080
Žadatel:Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Zobrazit detail

Agentura pro občany, rovnost práv a příležitostí Agentura pro občany, rovnost práv a příležitostí

Obsahem projektu je kvalifikovaná pomoc klientům při jejich uplatnění na trhu práce. Projekt nabízí nacházení východisek z obtížných životních situací klientů, spojených se sociálními, psychickými, vztahovými, pracovními problémy, které mohou vést k rezignaci, užívání návykových látek, alkoholu, trestnímu stíhání, výkonu trestu, nezaměstnanosti až k sociálnímu vyloučení. Cílovými skupinami jsou osoby z jakéhokoliv důvodu sociálně vyloučené nebo tímto ohrožené, jedná se o osoby s nízkým vzděláním či kvalifikací, bez kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnané. Navrhovaný projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí, schopností a dovedností u těchto skupin a jejich začlenění do společnosti a na trh práce. Projekt je proto zaměřen na sebepoznání klienta, posílení jeho pozitivních sociálních vazeb, posílení sociálně akceptovatelných reakcí na zátěžové problémové situace v životě klienta, zvýšení praktických dovedností a na posilování aktivity v oblasti seberealizace - rekvalifikace, zaměstnání. Cílem je změna kvality života a zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/3.2.66.1/1630
Žadatel:Občanské sdružení Krok
Zobrazit detail

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz