Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Agentura 3Z Agentura 3Z

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, tj. skupiny ohrožené na trhu práce, prostřednictvím motivačně-aktivizačních workshopů, individuálních konzultací zaměřených na mapování pracovního potenciálu, kariérové poradenství, zapojení do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace) a zprostředkování zaměstnání na nových či stávajících pracovních místech. Podpora bude rovněž poskytována zaměstnavatelům OZP - poradenství, přímá podpora (proplácení mzdových nákladů), pracovní asistence na pracovišti apod.
Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní onemocnění, civilizační nemoci či jejich kombinace), jež z důvodu rozsahu svého zdravotního postižení a kumulací handicapů (zdravotní stav, nižší vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost apod.) mají sníženou schopnost získat a zachovat si vhodné zaměstnání a potřebují odbornou individuální podporu.
Aktivity projektu směrem k cílové skupině OZP lze shrnout do 5 na sebe navazujících modulů:
1. Motivačně-aktivizační workshop,
2. Individuální konzultace - mapování pracovního potenciálu a kariérové poradenství,
3. Zapojení do APZ - rekvalifikace Základy obsluhy osobního počítače,
4. Zprostředkování zaměstnání na nových a stávajících pracovních místech,
5. Udržení pracovního místa - pracovní asistence, poradenství pro zaměstnavatele apod.
Realizací projektu chceme dosáhnout zvýšení participace osob se ZP na trhu práce. Projekt bude realizován 24 měsíců od března 2012 do února 2014 v Jihomoravském kraji. Jeho chod budou zabezpečovat 3 pracovníci, lektoři na DPP, manažer a finanční manažer.
Výstupem projektu bude zaměstnání 33 osob se zdravotním postižením, z nich 17 na nových a 16 na stávajících pracovních místech.
V rámci projektu bude poskytnuta přímá podpora zaměstnavatelem a doprovodná opatření účastníkům projektu.Celkové náklady projektu byly stanoveny na 5.661.441,76 Kč, z nichž více než 43 % bude činit přímá podpora.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/74.00305
Žadatel:Liga vozíčkářů
Zobrazit detail

Agličtina pro ZŠ Nezamyslice Agličtina pro ZŠ Nezamyslice

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/56.2008
Žadatel:Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
Zobrazit detail

Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť

Investiční záměr řeší výstavbu ČOV a stokové sítě v obci Přemyslovice a místní části Štarnov, v obci Budětsko a místních částech Horní Zavadilka a Slavíkov. Stoková síť bude tvořena gravitačními a tlakovými stokami.
V rámci připravovaného projektu ?Aglomerace Budětsko, Přemyslovice ? ČOV a stoková síť? jsou navrženy tyto typy kanalizace:
1) Tlaková kanalizace Budětsko, Slavíkov a Horní Zavadilka
2) Tlaková kanalizace Přemyslovice a Štarnov
3) Gravitační kanalizace Budětsko, Slavíkov a Horní Zavadilka
4) Gravitační kanalizace Přemyslovice a Štarnov

Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Splašková kanalizace je navržena z polypropylénového potrubí (PP) s hrdlovými spoji. Kruhová tuhost nově navrženého trubního materiálu je SN 8 kN.m-2. Tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu PE De 63, 90, 110, PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm, tlakové třídy 16.
Na stokové síti bude osazeno celkem 26 čerpacích stanic, které budou řešeny jako podzemní a budou čerpat splaškové odpadní vody do gravitační kanalizace. Budou řešeny jako malé ČS pro 1 ? 2 RD (celkem 16 ks), středně velké ČS pro 3 ? 10 RD (celkem 5 ks), velké ČS pro 11 ? 100 RD (celkem 3 ks) a velmi velké ČS pro více než 100 RD (celkem 2 ks).
ČOV v obci Přemyslovice je navržena jako mechanicko ? biologická s kapacitou pro 2.100 EO, ale počet nově připojených na ČOV bude 1 700 EO.


Na dotčeném území jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů prameniště Smržice, které zásobuje Skupinový vodovod Prostějov

Stavby budou realizovány na území s mimořádným zájmem ochrany vod (236 K Blata) stanovené NV č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/09.05805
Žadatel:OBEC PŘEMYSLOVICE
Zobrazit detail

Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování

V rámci projektu bude v obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné vybudována kompletní nová síť gravitační splaškové kanalizace se zaústěním splaškových odpadních vod do společné ČOV, která bude vybudována v obci Dolní Lhota. Veškeré nemovitosti budou na kanalizaci připojené. Dešťové odpadní vody budou odváděny stávajícím kanalizačním systémem. Vybudování soukromých splaškových kanalizačních přípojek bude soukromou investicí majitelů. Celkem je navrženo 27503,5 m liniových vedení (stoky a výtlačná potrubí).Mimo kanalizačních stok jsou pro napojení nemovitostí navržena "kanalizační napojení", která jsou zakončena plastovou šachtičkou DN 400. Napojení jsou navržena v celkové délce 2900 m. Odpadní vody budou svedeny na mechanicko biologickou ČOV o kapacitě 2870 EO.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02001
Žadatel:Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota
Zobrazit detail

Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a Hůrka Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a Hůrka

V rámci projektů v místních částech Staročernsko a Hůrka je navrženo vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizace s následným přečerpáváním splaškových odpadních vod do stávající kanalizační sítě města Pardubice.
Město Pardubice je ve velké míře odkanalizováno splaškovou kanalizací a odpadní vody jsou likvidovány na centrální čistírně odpadních vod. Projekty řeší dobudování částí tohoto systému.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/09.03675
Žadatel:Statutární město Pardubice
Zobrazit detail

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2.etapa, 2.část Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2.etapa, 2.část

Projekt řeší výstavbu 2. etapy (2. části) stokové sítě v obci Železné. Nově budovaná kanalizace bude ryze splašková. Součástí stavby bude výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/12.15466
Žadatel:Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zobrazit detail

Aglomerační linka na recyklaci plastového odpadu Aglomerační linka na recyklaci plastového odpadu

Projekt společnosti je zaměřený na novou aglomerační linku, která umožní 100% využití (recyklaci)kumunálního a průmyslového plastového odpadu při minimálním změnění mechanických a fyzických vlastnsotí výstupních surovin. Podrobněji je obsah projektu popsán v žádosti a v přílohách žádosti.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/13.22763
Žadatel:EKO MB s.r.o.
Zobrazit detail

AGORA - organizační inovace AGORA - organizační inovace

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/6.1.00/11.00296
Žadatel:AGORA DMT, a.s.
Zobrazit detail

AGRAS Bohdalov, a.s. " Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě AGRAS Bohdalov, a.s.

Smyslem celého projektu je snížení emisí amoniaku unikajícího do ovzduší. Díky projektu bude možno zakoupit nové zemědělské stroje, s jejichž pomocí bude možno zavést nové technologie oproti stávajícím, a tím snížit emise amoniaku.
Projekt je zaměřen na nákup strojů (zastýlací vůz, teleskopický manipulátor, smykový nakladač, 2x rozmetadlo) pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/14.24322
Žadatel:AGRAS Bohdalov, a.s.
Zobrazit detail

Agrese, mentální retardace, autismus - vzdělávání pracovníků v sociálních službách a osob pečujících o osobu blízkou Agrese, mentální retardace, autismus - vzdělávání pracovníků v sociálních službách a osob pečujících o osobu blízkou

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem a na vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra
Pro pracovníky v sociálních službách bude vytvořeno a akreditováno sedm prakticky zaměřených kurzů pro práci s lidmi s autismem. Kurzy zahrnují nácvik alternativní komunikace, pracovního chování pomocí metodiky strukturovaného prostředí a odstraňování problémového chování pomocí kognitivně behaviorální terapie či výcvik ve fyzických restrikcích a v předcházení agresivnímu chování.
Pro potřebu kurzů budou vytvořeny metodické materiály. Kurzy se budou konat v konkrétním zařízení sociální péče, které o zapojení do projektu projevilo zájem, a zúčastní se ho zaměstnanci tohoto zařízení. Do projektu se zapojí 15 pobytových zařízení sociálních služeb, v každém se uskuteční 3 kurzy.
Pro osoby pečující o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS) budou připraveny a akreditovány dva kurzy - Kurz pro osoby pečující o dítě předškolního a mladšího školního věku a Kurz pro osoby pečující o dítě staršího školního věku, dospívající a dospělé
Projekt bude realizován ve třech krajích Středočeském, Plzeňském a Ústeckém.
Realizace projektu přinese následující výsledky:
7 akreditovaných programů pro pracovníky v sociálních službách
2 akreditované programy pro osoby pečující o osobu blízkou
4 nové metodické materiály (nové produkty)
15 zapojených pobytových zařízení sociálních služeb
45 realizovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách z pobytových zařízení
12 realizovaných kurzů pro osoby pečující o osobu blízkou s PAS
324 podpořených osob (z řad pracovníků a pečujících osob)
684 účastníků kurzů (pracovníci v sociálních službách můžou absolvovat víc kurzů)
V rámci projektu budou podporovány činnosti A.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00167
Žadatel:Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Zobrazit detail

<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz