Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrativní a výrobní software DEK Administrativní a výrobní software DEK

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00462
Žadatel:DEK a.s.
Zobrazit detail

Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů

Projekt navazuje na širší rámec aktivit souvisejících s integrovaným projektem ?Venkovská průmyslová zóna Třanovice?, jehož záměrem je postupná revitalizace areálu bývalého státního statku do životaschopné venkovské průmyslové zóny. Aktivním příspěvkem investora této akce byl nákup pozemků a objektu bývalého kravína v r.2000. Kravín rekonstruoval pro využití ve stavební výrobě a příbuzných řemeslných aktivitách v r. 2001. Současný projekt umožňuje další rozvoj jeho podnikání a využívá rozvojový potenciál, který území představuje.
Stavbou administrativní budovy a haly pro skladování stavebních materiálů chce investor získat rozšíření služeb pro zákazníky (prodej stavebního materiálů), ale především zastřešením a podstatným rozšířením skladovacích prostor pro stavební materiály získat podnikatelský prospěch s rozdílu velkoobchodní a maloobchodní ceny stavebních materiálů, které využívá jeho firma ve stavební výrobě.
Výstavba nového odbytového skladu stavebního materiálu je nutnou podmínkou pro další expandování firmy, a to jak územního, tak v objemu a meziročním růstu tržeb ze stavební výroby. Během prvních tří let provozní fáze umožní zvýšení obratu z 34 mil. Kč v roce 2005 na 50 mil. Kč v roce 2008, to je o 68%.
Akce vytvoří 7 nových trvalých pracovních míst, z toho nejméně 3 pracovní místa budou obsazena absolventy
škol a učilišť.
Akce je v souladu s národní podporou MSP, s programem rozvoje MSKv oblasti ekonomického rozvoje na bázi podpory MSP, ale především významně přispívá k realizaci strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky, a to především v diverzifikaci bývalé zemědělské činnosti do vesnické podnikatelské zóny Třanovice.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.70.1/1605
Žadatel:STAVORENOL s.r.o.
Zobrazit detail

Administrativní budova Břeclav - zateplení Administrativní budova Břeclav - zateplení

Kompletní zateplení tl 180 mm obvodového pláště včetně štítových stěn. Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru nad 2.NP a 1.NP provozního bytu. Z důvodu rozšíření tl. obvodového pláště budou muset být osazeny u všech okenních otvorů nové plastové parapety šířky. Dále budou odbourány stávající litinové nástavce svodů . Nové svody 100, 125 mm budou muset být posunuty o cca 200 mm a opatřeny novými lapači střešních splavenin, včetně napojení na stávající ležatou dešťovou kanalizaci. Budou nutné i další drobné klempířké úpravy, případné posunutí okapových háků, oplechovaní atiky u regulační stanice. Případně úprava dvířek u elektrických rozvodných skříněk na fasádě.
Dále se uvažuje o předsunutí hromosvodu před novou fasádu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14902
Žadatel:Povodí Moravy, s.p.
Zobrazit detail

Administrativní budova Nevšímal, a.s. Administrativní budova Nevšímal, a.s.

Projekt je zaměřen na rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu firmy s cílem vytvořit z něj vhodné a reprezentativní zázemí firmy, které je nutné pro další efektivní rozvoj firmy.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007986
Žadatel:Nevšímal, a.s.
Zobrazit detail

Administrativní budova obecního úřadu Hladké Životice - stavební úpravy Administrativní budova obecního úřadu Hladké Životice - stavební úpravy

Předmětem projektu jsou stavební úpravy obecního úřadu v obci Hladké Životice, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci třípatrového objektu. Budou vybudovány nové prostory pro místní samosprávu, knihovnu a klubovny pro místní spolky či sdružení. Cílem je rekonstrukcí dosáhnout modernizace a rozšíření infrastruktury veřejných služeb v obci a zajistit prostory pro místní zájmové spolky a sdružení, zlepšit stávající nevyhovují stav a umožnit bezbariérový přístup imobilním občanům do prostor místní samosprávy, které se nachází v 2. NP. Výstupy projektu budou sloužit definovaným cílovým skupinám, obyvatelům obce Hladké Životice, obyvatelům spádových obcí a místním zájmovým spolkům a sdružení. Příprava a realizace projektu je v kompetenci projektového týmu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/4.1.00/05.01845
Žadatel:Obec Hladké Životice
Zobrazit detail

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Doprava
Číslo projektu:CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000003
Žadatel:Ministerstvo dopravy
Zobrazit detail

Administrativní kapacita MAS Střední Polabí Administrativní kapacita MAS Střední Polabí

Projekt umožňuje realizaci aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD v území MAS Sřední Polabí, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace by MAS neměla možnost dokončit SCLLD, profesionálně podporovat žadatele o finanční podporu z OP IROP, z OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova ve svém území.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001609
Žadatel:MAS - Střední Polabí, z.s.
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci

Obsahem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu v návaznosti na vzdělávací programy RVP a ŠVP a podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
Konkrétně jde o tvorbu a pilotní ověřování vzdělávacího programu Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci. V rámci tohoto programu budou vytvářeny učebnice a studijní opory. Jako podpůrný a rozšiřující nástroj prezenční výuky bude dále vytvořen a ověřen e-learningový výukový program.
V rámci projektu vznikne jednoletý intenzivní kurz v celkovém rozsahu 600 hodin výuky, zaměřený na rozvoj odborných jazykových znalostí účastníků, které by jim umožnily komunikovat s obchodními partnery ve dvou cizích jazycích.
Tento vzdělávací program oslovuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo s ukončeným vzděláním mezi 20 až 64 lety, a to především zájemce o jazykové vzdělávání s cílem získat jazykové kompetence dvou cizích jazyků, odborně zaměřených.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.05/02.0033
Žadatel:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance

Administrativní pracovník (nejlépe student vyššího ročníku VŠ) umožní pracovníkům oddělení JPD 2 vykonáváním prací administrativního charakteru (příprava podkladů pro platby, pro vydání Rozhodnutí a Registračních listů, zakládání složek individuálních projektů, zpracování přehledů a finančních reportů) zaměření se na práci zásadního významu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265
Žadatel:Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 (nejlépe student vyššího ročníku VŠ, se zájmem o problematiku Strukturálních fondů) bude vykonávat práci administrativního charakteru (např. Řízená dokumentace, distribuce ŘK, sledování aktualizace změn na webu) pro oddělení JPD 2. Administrativní pracovník bude pracovat pro objednavatele (MMR, konkrétně odbor OŘOS - oddělení JPD 2) na základě mandátní smlouvy.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064
Žadatel:Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
Zobrazit detail

<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz