Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti

Cílem projektu je propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů, které patří k představitelům pokročilých a perspektivních technologií představujících typického představitele znalostní ekonomiky. V ČR chybí v této oblasti užší koordinace v horizontální i vertikální rovině. Vytvoření sítě akademických a průmyslových pracovišť za participace orgánů státní správy povede k významnému synergickému efektu nejen v rozvoji, ale zejména praktické implementaci těchto technologií, což přispěje k zvýšení konkurenceschopnosti národní ekonomiky. Cílovou skupinu projektu představují posluchači, pedagogové a vědečtí pracovníci VOŠ, VŠ a výzkumných pracovišť z celé ČR. Pozornost bude věnována rovněž zaměstnancům průmyslových subjektů a státní správy. Cílů bude dosaženo především prostřednictvím výměnných stáží, exkurzí a workshopů s odbornou tematikou ve spojení s rozvojem odpovídajících vzdělávacích programů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/17.0095
Žadatel:Česká membránová platforma o.s.
Zobrazit detail

Akcelerace vnitřních procesů firmy a marketingové orientace vzhledem k pozici na trhu klíčových zákazníků z řad železničních organizací Akcelerace vnitřních procesů firmy a marketingové orientace vzhledem k pozici na trhu klíčových zákazníků z řad železničních organizací

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/6.1.00/11.00685
Žadatel:OLTIS Group a.s.
Zobrazit detail

Akcent@com Akcent@com

Projekt chce zlepšit CBC SŠ na CZ - PL hranici v rámci 6 euroregionů (Nisa-Nysa, Glacensis, Praděd-Pradziad, Beskydy-Beskidy, Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, Silesia). Projekt je zaměřen jednak na překonávání stereotypů a také na poukázání na možnost lepšího uplatnění na trhu práce prostřednictvím interpersonální, mezikulturní a jazykové komunikace.
Na základě připraveného dotazníku bude vytvořena Analýza hodnotící spolupráci cz a pl SŠ v ER a komunikační kompetence směřující k propagaci jazykové rozmanitosti a učení se sousedícím jazykům.
Projekt podporuje navazování přeshraničního partnerství pro spolupráci SŠ ve zmiňovaných ER, proto další aktivitou budou přeshraniční workshopy pro SŠ učitele (12 dvoudenních setkání, v každém ER 2 setkání, 1 na CZ straně a 1 na PL straně). Hlavním tématem WS bude interkulturní vzdělávání a rozvoj komunikačních kompetencí v jazycích sousedících zemí. Dále se účastníci seznámí s možnostmi přípravy společných projektů pro přeshraniční spolupráci.
Protože je důležité, aby kontakt se sousedy probíhal v co nejširší míře a co nejdříve, bude pro žáky SŠ ve všech 6 ER po obou stranách připravena vzdělávací akce Akcent@com-junior, jedné akce se zúčastní 6 čtyřčlenných skupin žáků z podporovaného CZ-PL území. Další částí projektu bude vytvoření produktu "Akcent@com - netradiční učebnice cz-pl a pl-cz komunikace" pro rozvoj komunikačních dovedností v běžném životě, obsahující česká a polská přísloví a jejich význam, cz a pl slovní spojení a homonyma, cz a pl zrádná slova, český a polský slangový projev mládeže. Publikace v tištěné a elektronické formě bude obohacena o výstižné komiksové a situační ilustrace. Tato publikace, kterou umístíme i na webových stránkách žadatele, může sloužit jako netradiční učebnice pro práci nejen ve školách, ale bude dostupná i pro širokou veřejnost.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/2.3.00/12.03371
Žadatel:Pedagogické centrum pro polské národnostní škol- ství
Zobrazit detail

Akční celá rodina Akční celá rodina

S obcí Polská Cerekiew nás spojuje velmi aktivní několikaletá spolupráce. Dospělé, ale i děti z partnerské obce u vás vítáme několikrát do roka, stejně tak několikrát do roka jsme pozvaní my k nim, na jejich tradiční, ale i netradiční akce. Lidé od nás se již znají s lidmi z Polska, takže můžeme na každé další akci navázat v hovoru na dřívější témata, což skutečně velmi usnadňuje komunikaci i navazování nových známostí. Uvědomujeme si, že tohoto stavu jsme dosáhli především zásluhou dvou faktorů: jednak díky obrovské práce našich pomocníků a dobrovolníků, a jednak díky několika předchozím projektům, spolufinancovaným z EU.
Dobrovolníci z řad obce připravují celou řadu aktivit, čímž se jim podařilo naši obec rozpohybovat v místo, kam se sjíždějí i z okolních obcí či měst. A díky zkušenostem máme dostatek "lidských zdrojů" k pořádání akcí s přeshraniční spoluprací v takové kvalitě, že na straně Polska teď již není problém najít dostatečný počet osob, který se našich akcí zúčastní - stačí oznámit termín.
Chceme alespoň část společných aktivit organizovat pomocí za přispění EU, protože se jich pak může účastnit více lidí a aspoň občas máme finance na pořízení atraktivního a potřebného vybavení a materiálu, což se nám bez dotace shání těžko.
Dříve jsme měli aktivity zaměřené buď jenom na dospělé, nebo na děti. Nyní jsme se rozhodli připravit akce pro celé rodiny. Myslíme si, že pohoda rodinných setkání bude motivační i pro další setkávání na jiných akcích. Navíc bychom tímto chtěli nalákat další zájemce, kteří možná bez dětí jet nemohou, a nebo se naopak bojí jet do cizí země bez rodičů.
Budeme realizovat pět aktivit:
Kulinářský workshop - vaření českých specialit
Turistika
Sportovní zápolení
Masopustní průvod a masopustní zábava
Putovní výstava fotografií z projektu
Všechny akce jsou více popsány v odstavci Popis aktivit projektu a v nepovinné příloze.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/13.03628
Žadatel:Obec Světlá Hora
Zobrazit detail

Akční plán ERN 2010 - 2014 Akční plán ERN 2010 - 2014

ERN má strategický cíl vytvoření společného právního subjektu podle evropského práva. Touto cestou lze vytvořit předpoklad pro vytvoření společného třístranného přeshraničního programu rozvoje pro období 2014 - 2020.
Záměrem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro zpracování společného třístranného přeshraničního programu pro období 2014 - 2020 a vytvoření podmínek pro založení společného právního subjektu podle evropského práva. V rámci projektu budou při ERN vytvořeny česko polské pracovní skupiny, které se budou zabývat přípravou jednotlivých kroků a aktivit směřujících k uvedenému cíli.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/09.01219
Žadatel:Euroregion Nisa - regionální sdružení
Zobrazit detail

Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj turistického ruchu na Opavsku. Turistický ruch je dosud nepříliš využívanou oblastí, poskytující další zdroje ekonomického rozvoje regionu. Cílem je sestavit na základě SWOT analýzy soubor postupných kroků, akcí a projektů včetně časového harmonogramu a finančních požadavků. Ty budou směrovány na konkrétní subjekty, zapojené do rozvoje turistického ruchu na Opavsku.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2001 CBC Phare ČR - Polsko
Číslo projektu:CZ0113.03.01.0050
Žadatel:Statutární město Opava
Zobrazit detail

Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2012/2013 Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2012/2013

Hlavním cílem projektu je realizace aktivit Akčního plánu na rok 2012/13 vyplývajících z marketingové strategie TO, které bude zaštiťovat vytvořená jednotka destinačního managementu. Cílem akčního plánu je navrhnout a provádět takové kroky, které povedou k rozvoji cestovního ruchu a ke zlepšení organizace, kooperace a propagace v cestovním ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Současně bude na konci období platného akčního plánu tento vyhodnocen a v souladu s výsledky bude dle potřeb aktualizována market. strategie. V první řadě proběhne první ze série plánovacích workshopů, jehož cílem bude diskuse nad tematickými produkty, rozsah a představa výstupů v rámci dalších naplánovaných aktivit apod. Těchto workshopů(5), se budou účastnit zástupci subjektů CR. Proběhnou výběry dodavatelů, zajištění účasti na veletrzích, prezentace v odborných médiích, vytvoření společného webového portálu, komunikační mix, vytvořeny tématické produkty a image prospekt. Proběhnou 3 vzdělávací akce.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.2.00/13.01247
Žadatel:Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Zobrazit detail

Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2013/2014 Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2013/2014

Hlavním cílem projektu je realizace aktivit Akčního plánu na rok 2013/14 vyplývajících z marketingové strategie TO,a navazující na již realizované aktivity od roku 2011. Aktivity AP bude zaštiťovat společnost destinačního managementu TO B-V. Cílem akčního plánu je navrhnout a provádět takové kroky, které povedou k rozvoji cestovního ruchu a ke zlepšení organizace, kooperace a propagace v cestovním ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.2.00/17.01437
Žadatel:Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Zobrazit detail

Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2014/2015 Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2014/2015

Hlavním cílem projektu je realizace aktivit akčního plánu na rok 2014/2015. obsah akčního plánu vyplývá z marketingové strategie a již zrealizovaných aktivit. V akčním plánu 2013/14 byla mimo jiné zpracována analýza a studie zavedení klientské regionální karty, na základě které se nyní přistupuje k samotné realizaci. Stěžejní aktivitou je tedy vytvoření systému klientské regionální karty. Celkově by měly výstupy akčního plánu vést k lepší nabídce, kooperaci a propagaci turistické oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.2.00/21.01710
Žadatel:Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Zobrazit detail

Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014 Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014

Cílem tohoto projektu je realizace aktivit druhého akčního plánu a tím upevnění činnosti jednotky destinačního managementu na poli turistické oblasti Opavské Slezsko. Tyto aktivity zároveň vycházejí ze zpracované Marketingové strategie turistické oblasti Opavské Slezsko. Marketingová strategie vytvořila rámec zejména pro zkvalitňování společných služeb cestovního ruchu a výchozí předpoklad pro rozšíření a zkvalitnění nabídky řešeného území zejména v oblasti destinačního managementu. Konečným dopadem výstupů navazujícího projektu by pak mělo dojít k upevnění pozice destinace na trhu cestovního ruchu s přesahem ke zvýšení návštěvnosti řešeného území a následnému pozitivnímu dopadu na ekonomickou a hospodářskou úroveň turistického regionu. Projekt tak navazuje na v současné době realizovaný projekt ?Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko?, jehož realizací došlo ke zpracování marketingové strategie a prvního akčního plánu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.2.00/17.01435
Žadatel:Statutární město Opava
Zobrazit detail

<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz