Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Akademie řemesel 2005 Akademie řemesel 2005

Cílem projektu je využití zkušeností německého partnera z oblasti učňovského školství v EU. Sjednocení a jasné definování požadavků podnikatelů na absolventy učňovských oborů.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2003 CBC Phare ČR - Německo
Číslo projektu:SU/2003.0057
Žadatel:Okresní hospodářská komora Klatovy
Zobrazit detail

Akademie sociálního vzdělávání Akademie sociálního vzdělávání

Projekt společnosti Ledax o.p.s. je ve své podstatě zaměřen na další, kvalifikační a inovativní vzdělávání se zaměřením na cílovou skupinu sociální pracovník/ce a pracovník/ce v sociálních službách.

První část obsahu projektu tvoří zajištění dalšího vzdělávání sociálním pracovníkům - zaměstnancům/kyním společnosti Ledax o.p.s. dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a zajištění kvalifikačního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách - zaměstnance/kyně společnosti Ledax o.p.s. také v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Druhým cílem je posílit roli sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů, zejména komunikace, poskytování zpětné vazby, identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků, vyjednávání o podpoře vzdělávacích potřeb, integrace podnětů o vzdělávacích potřebách do systémových plánů organizace, a to formou vytvoření nového vzdělávacího programu - Standardy kvality sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálních pracovníků ze společnosti Ledax o.p.s. a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. Program bude vytvořen, pilotně ověřen a následně bude podána žádost o akreditaci.

Součástí projektu budou také dvě odborné konference na téma vzdělávání a zavádění standardů kvality.

V projektu budou efektivně využity finanční prostředky, aktivity jsou zaměřeny na podporu vzdělávání poskytovatelů v oblasti sociálních služeb, a to:
- Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
- Vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly standardů kvality sociálních služeb

Aktivity vycházejí ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a potřeb poskytovatelů sociálních služeb. Soulad se SPRSS JčK je přílohou č. 2 projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00075
Žadatel:Ledax o.p.s.
Zobrazit detail

Akademie specifického vzdělávání AVENET Akademie specifického vzdělávání AVENET

Žadatelem je AVENET, s.r.o, kt. působí v odvětví IT.

Hlavním cílem je zvýšení specifických profesních dovedností a znalostí 20 zam. a zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu ICT.
Dílčí cíle:
- Podpora odborného a kariérního růstu zam.
- Příprava kvalitního týmu odborníků pro vývoj nových IT produktů
- Stabilizace a motivace pracovníků a budování vztahu lidí k firmě
- Zavedení systému přenosu a průběžné aktualizace poznatků a firemního know-how mezi zam. a posílení zastupitelnosti jednotlivých členů týmu.
Naplnění cílů chceme dosáhnout realizací 2letého komplexního vzdělávacího projektu. Projekt je složen ze 6 klíčových aktivit (z toho 4 vzdělávací moduly) a realizaci zabezpečuje zkušený realizační tým a externí dodavatelé školení. Projekt je realizován kombinací externího a interního vzdělávání.
Cílovou skupinou je 20 zam. působících ve dvou mimopražských pobočkách - v Brně a Hradci Králové z různých úrovní organizační struktury.
Výstupy projektu: 20 podpořených osob, 238 úspěšných absolventů, 4 vzdělávací moduly složené z 20 kurzů.
Celkové náklady jsou 3 011 496,88 Kč. Převážná část aktivit spadá do specifického vzdělávání, podíl obecného vzdělávání je 16,55%. Náklady na vlastní realizaci vzdělávání tvoří 74% celkových nákladů. Detailní rozdělení viz příloha č. 6.
Specifický charakter školení vychází z těchto faktů:
- postavení spol. jako výhradního distributora pro ČR a SR u vybraných IT technologií. Tato pozice je zajištěna na několik následujících let, co přispívá k nepřenositelnosti získaných znalostí do jiných IT firem v ČR;
- školená problematika vychází z používaných metodik a procesů firmy Avenet a je přizpůsobená konkrétním podmínkám a problematice vývoje nového produktu, kt. bude představovat inovativní a sofistikované řešení;
- školení se vztahuje k obsluze těch aplikací interních IS, kt. jsou upravovány na míru dle specifických procesů spol.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00033
Žadatel:AVENET, s.r.o.
Zobrazit detail

AKADEMIE SPIRIT - rozvoj učících se organizací v Moravskoslezském kraji AKADEMIE SPIRIT - rozvoj učících se organizací v Moravskoslezském kraji

V rámci projektu bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program "Akademie SPIRIT" zaměřený na rozvoj odborných kompetencí účastníků dalšího vzdělávání v oblasti lektorských dovedností nezbytných pro zvýšení kvalifikace interních lektorů v organizacích v Moravskoslezském kraji. Obsah a zaměření program vychází z kompetenčního modelu Lektora dalšího vzdělávání zařazeného do Národní soustavy povolání a naplňuje tak specifické kritérium č. 3 (zaměření na odborného vzdělávání.
V projektu tak vytvoříme:
a) 3 komplexní vzdělávací modulární kurzy v rozsah 48 vyuč. hod. komplexně řešící rozvoj lektorských kompetencí interních lektorů organizací v MS kraji (každý kurz se skládá ze 3 modulů),
b) 4 nově vytvořené / inovované produkty k podpoře vyvinutých kurzů dalšího vzdělávání (B-learning a ICT podpory)
Uvedené produkty budou v souladu s podmínkami Výzvy pilotně ověřeny na 3 skupinách účastníků / celkem 36 podpořených osob.
Celkový rozpočet je 1.812.283,65 Kč (v režimu de-minimis).
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.07/04.0115
Žadatel:RPIC-ViP s.r.o.
Zobrazit detail

Akademie v labyrintu přírody Akademie v labyrintu přírody

Projekt Akademie v labyrintu přírody si klade za úkol přiblížit žákům aktivizační formou technické a přírodovědné předměty.
Základem projektu je spolupráce školy s odborníky z praxe formou workshopů. Hlubší příprava žáka pro technické obory je podpořena aktivitami kariérního poradenství a inovací předmětu Pracovní činnosti.
Další částí projektu je vytvoření moderních interaktivních výukových materiálů a prostředí pro výuku nového nepovinného předmětu Přírodovědné a fyzikální hrátky. Pro kvalitní výuku přírodovědných a technických předmětů bude doplněno vybavení pracovní dílny a laboratoře.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.20/01.0033
Žadatel:Základní škola Trivium Plus o.p.s.
Zobrazit detail

Akademie veřejného investování - vybavení školicího centra pro EU Akademie veřejného investování - vybavení školicího centra pro EU

MMR je vlastníkem objektu vnitrobloku v ulici Pařížská 4, Praha 1, 110 00 . V současné době probíhají rekonstrukce daného vnitrobloku s cílem připravit prostory pro školicí a konferenční centrum.
Cílem tohoto projektu je vybavit budovu ve vnitrobloku MMR technickým vybavením pro budoucí využívání této budovy pro implementační strukturu 2014 - 2020. Dané prostory budou sloužit jako konferenční a školicí centrum až pro 200 osob a budou sloužit pro osoby podílející se na realizaci projektů z období 2014 - 2020.
Na implementaci operačních programů se podílejí pracovníci Národního koordinačního centra zřizovaného MMR a odborní pracovníci v Řídících orgánech na dalších ministerstvech. Akademie bude využívána všemi těmito zaměstnanci státní správy a také oborovými organizacemi a žadateli a příjemci dotací ESIF.
MMR se bude podílet na zajištění potřebného technického vybavení 30 % celkové hodnoty z důvodu využívání daných prostor i pro potřeby zaměstnanců MMR (školení, konference, jednání).
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Technická pomoc
Číslo projektu:CZ.1.08/1.4.00/14.00363
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Akademie World Class Manufacturing Akademie World Class Manufacturing

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Automotive Lighting s.r.o. (dále jen AL) prostřednictvím realizace bloku odborných vzdělávacích kurzů zaměřených především na zvýšení příp. získání specifických znalostí a dovedností v oblasti výroby předních světlometů, mlhovek a ukazatelů. Dovednosti získané v důsledku zavádění projektu World Class Manufacturing (dále jen WCM) umožní neustálé zdokonalování výrobních postupů a procesů uvnitř společnosti. Získání dovedností umožní proškoleným zaměstnancům snazší udržitelnost zaměstnání ve společnosti žadatele.
V rámci projektu bude realizováno 5 základních aktivit, které povedou k naplnění cílů projektu:
- pořízení nezbytného vybavení umožňující zavedení inovativních prvků do vzdělávacího procesu ve společnosti,
- proškolení a rozšíření počtu interních lektorů v oblasti školících technik a postupů a odborných znalostí, které budou následně předány v rámci interních odborných kurzů (40 zaměstnanců),
- školící stáže u zahraničních partnerů,
- realizace "on job trainingu" - Major Kaizen a Advanced Kaizen
- proškolení 1 121 zaměstnanců v rámci interních kurzů na nástroje WCM a technických školení. Proškolení zaměstnanci získají znalosti specifických nástrojů ve výrobě, jejichž důkladná znalost je pro zavedení a aplikaci WCM nezbytnou.
Vzdělávací aktivity budou zajištěny externími i interními zdroji tím způsobem, že prvotně budou proškoleni externě interní lektoři, kteří předají své znalosti ostatním zaměstnancům společnosti.
Projekt je určen pro široké spektrum zaměstnanců napříč organizační strukturou firmy v důsledku zavádění projektu WCM do společnosti. V rámci projektu bude proškoleno 1 121 zaměstnanců různých profesí viz nepovinná příloha č. 5 - přehled realizovaných kurzů. Do projektu jsou zahrnuti THP, lektoři, nepřímí i přímí dělníci ve výrobě.
Plánované aktivity budou realizovány v plném rozsahu předkladatelem projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00211
Žadatel:Automotive Lighting s.r.o.
Zobrazit detail

Akademie 2015 V57 Akademie 2015 V57

Popis projektu Základní školy:
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Popis projektu Střední školy:
Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/57.0934
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
Zobrazit detail

Akademie 22 Akademie 22

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002685
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
Zobrazit detail

Akce pro děti a mládež v Podkrušnohorském zooparku 2006 Akce pro děti a mládež v Podkrušnohorském zooparku 2006

Cílem tohoto projektu je společenskými akcemi zaměřenými na mládež, děti i dospělé zmírnit okrajový charakter oblasti Chomutovska, zlepšit kvalitu života obyvatel. Trvale podpořit přeshraniční spolupráci subjektů zabývajících se ochranou přírody v příhraničí a napomoci osvětě v oblasti ochrany životního prostředí. Pomocí různých akcí také podpořit rozvoj turistického potenciálu Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, který patří mezi jednu z atraktivit v Euroregionu Krušnohoří.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.04.1/0245
Žadatel:Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Zobrazit detail

<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz