Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Absolvent s praxí Absolvent s praxí

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky,budoucími absolventy,a mezi firmami,budoucími zaměstnavateli.Cílem projektu je nastavit model odb. praxí ve firmách v pravidelném týdenním intervalu po celou dobu studia.Žáci poznají nejen, jak opravdová firma funguje po stránce organizační a věcné, ale také získají základní návyky v pracovním procesu, osvojí si dovednosti odborné i komunikační, stejně tak jako pocit odpovědnosti a zúčastněnosti na chodu reálné firmy oproti teoretické modelaci ve výuce. V obecnější rovině pak poslouží projekt k dalšímu postupnému zvyšování kvality výuky směrem k aktuálním potřebám trhu práce a šanci žáků školy na umístění v pracovním procesu. Soustava zpracovaných dílčích žákovských projektů a získaných certifikátů s přesným obsahem absolvované praxe napomůže orientaci zaměstnavatelům a ovlivní motivaci takovéhoto absolventa zaměstnat.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.22/02.0035
Žadatel:Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Absolvent v Olomouckém kraji Absolvent v Olomouckém kraji

Projekt Absolvent je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání - absolventů prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Cílová skupina projektu:
- uchazeči o zaměstnání, kteří splňují podmínku max. 2 let po ukončení studia, žádné nebo minimální praxe (max.6 měsíců), minimálně středoškolského vzdělání a kteří mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.
- jedná se o cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání.
Projekt si klade za cíl vybavit absolventy novými dovednostmi, které nezískaly během svého studia, ale budou je potřebovat u budoucích zaměstnavatelů.
Budou probíhat následující aktivity:
- skupinové poradenství,
- rekvalifikace,
- zajištění odborné stáže během projektu,
- podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst,
- doprovodné aktivity.
Základním principem projektu je komplexnost poskytovaných služeb zaměřených na individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu, motivace absolventů a podpora jejich schopnosti sebeprezentace, korekce chyb při vyhledávání zaměstnání a přiblížení požadavkům trhu práce na jedné straně a pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných zaměstnanců na straně druhé.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00091
Žadatel:Úřad práce České republiky
Zobrazit detail

Absolvent-energetik připraven pro trh práce Absolvent-energetik připraven pro trh práce

Obsahem projektu je inovace akreditovaných studijních programů vyučovaných na FSI VUT v Brně, tématicky svázaných s problematikou efektivního, šetrného a udržitelného využívání energetických zdrojů. V rámci projektu bude vytvořen systém přenosu informací mezi zaměstnavateli absolventů a vzdělávacím procesem. Realizovány budou inovace didaktických metod zaměřené na využití nových výukových přístupů respektujících a rozvíjejících individuální schopnosti studentů a týmovou spolupráci. Rozsáhlou inovací obsahu kurzů a výukových materiálů bude, za účasti specialistů z praxe, zajištěno povýšení aktuálnosti předávaných informací, odpovídající současnému stavu poznání v dotčených oblastech a aktuálním požadavkům aplikační sféry. Do projektu jsou zapojeny 2 ústavy a 4 odbory vyučující uvedenou problematiku. Cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti VUT navštěvující kurzy zajišťované zapojenými pracovišti. Aplikační sféra je v projektu zastoupena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0165
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
Zobrazit detail

Absolventi a praxe Absolventi a praxe

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání s ukončeným úplným středním vzděláním s maturitou, případně vyšším, kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku (středoškolské vzdělání), případně 30 let věku (vysokoškolské vzdělání), a u nichž délka dosavadní pracovní praxe nepřesáhla 12 měsíců. Tito mladí lidé, kteří se po ukončení vzdělávacího procesu místo nástupu do zaměstnání často stávají klienty úřadů práce, patří v Moravskoslezském kraji dlouhodobě mezi osoby ohrožené nezaměstnaností.
Projekt by měl účastníkům z řad cílových skupin napomoci k lepšímu nastartování jejich profesní kariéry, a to prostřednictvím souboru vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit zahrnujících poradenské a vzdělávací aktivity a především pracovní praxi absolvovanou v organizacích veřejné správy. Absolvování pracovní praxe v reálném prostředí u zaměstnavatelů by mělo účastníkům projektu napomoci k získání základních pracovních návyků a ke zvýšení šance uspět na trhu práce.
Projekt bude realizován v celém Moravskoslezském kraji a zúčastní se jej celkem 375 osob.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00094
Žadatel:Úřad práce České republiky
Zobrazit detail

Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN

ACC vzniklo v roce 1991 za účelem spolupráce vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území v ERN, sdružuje 6 vysokých škol. Partneři spolupracují na organizování činností v oblasti vědeckých, výzkumných a studentských aktivit, které vedou ke spolupráci při řešení regionálních problémů a ke zlepšení informovanosti o jednotlivých vysokých školách.Projekt Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN je zaměřen na analýzu uplatnění absolventů třetího stupně terciárního vzdělání. V současné době dosahuje doktorského vzdělání pouze malá část z celkového počtu absolventů vysokých škol v ERN, proto je cílem projektu zjistit podmínky jejich uplatnitelnosti v praxi a zároveň reflektovat očekávání ze strany jejich zaměstnavatelů. Výsledky projektu přispějí ke zlepšení této situace a naplní tak závěry bolońského ujednání. Výzkumným pracovním nástrojem evaluace je dotazník, který vyhodnotí požadavky na absolventy i nabídky ze strany zaměstnavatelů. Tato studie bude provedena v podnicích na české a polské straně ERN a bude zaměřena na absolventy technických i humanitních oborů. Poskytne informaci i o tom, jak jsou zaměstnavatelé schopni motivovat absolventy doktorského studia pro práci ve své firmě a v neposlední řadě také, zda a za jakých podmínek umožňují zaměstnavatelé svým zaměstnancům další formy vzdělávání. Další dotazník bude předložen absolventům doktorského studia a jeho cílem bude sebereflexe studentů a vyhodnocení jejich zkušeností s touto formou studia. Získaná data budou pomocí speciálního softwaru vyhodnocena a budou stanoveny hypotézy dalšího vývoje.Na závěr projektu bude v Liberci uspořádána jednodenní mezinárodní konference pro studenty doktorského studia vysokých škol v ERN, kde budou obě cílové skupiny prezentovat své názory i zkušenosti k této problematice. Výsledky šetření budou k dispozici všem partnerským vysokoškolským institucím v ERN a jejich studentům.Následně bude vydán konferenční sborník.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/08.00715
Žadatel:Technická univerzita v Liberci
Zobrazit detail

ABSTRACT.EU ABSTRACT.EU

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00148
Žadatel:ABSTRACT s.r.o.
Zobrazit detail

Aby byl Domov domovem I. Aby byl Domov domovem I.

Projekt řeší životní situaci 12 lidí s postižením. Těmto lidem v současné době poskytujeme bydlení v budově Zámeček, která je pro tuto službu zcela nevhodná. Budova má špatné vnitřní členění, nachází se na periferii obce Ledce, navázané služby jsou těžko dostupné, nehledě na to, že integrace většího počtu lidí s postižením je do tak malé obce nemožná.
V rámci projektu chceme koupit pro uživatele našich služeb 2 domy, pro bydlení šesti lidí (v každém domě), do 15 km od Bellevue, v malém městečku nebo vesnici.. Domníváme se, že pro lidi s větší mírou postižení je to ideální způsob bydlení . Navíc práce kolem domu, zpracování dřeva, práce na zahradě, chov domácích zvířat vytváří další možnosti smysluplné realizace lidi s postižením. Přestěhováním do domu také vytvoříme i vhodné podmínky pro individualizaci služeb a pro integraci a inkluzi lidí s postižením do společnosti v co nejvyšší možné míře.
Organizace Bellevue zajistí poskytování a zprostředkování všech služeb.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/26.00577
Žadatel:Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
Zobrazit detail

Aby nás učení bavilo Aby nás učení bavilo

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2729
Žadatel:Základní a mateřská škola Pstruží, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Aby řemeslo žilo dál Aby řemeslo žilo dál

Projekt reaguje na nedostatek řemeslných profesí v důsledku špatné volby povolání žáků ZŠ a malého zapojení se dalších aktérů na trhu práce v tomto procesu v regionu a potažmo v celé ČR.
Cílem projektu je podpora a rozvoj spolupráce mezi ZŠ, SŠ, zaměstnavateli a profesními svazy v oblasti vzdělávání a profesní přípravy žáků v kutnohorském regionu.
Aktivity projektu vychází ze znalosti problematiky počátečního vzdělávání a to především Výchovy k volbě povolání a následné profesní přípravy žáků.
Pro žáky ZŠ bude pořádáno po 12 exkurzí na odborný výcvik učebních oborů a do významných firem regionu-vše s odbornými seminářem, vzdělávací seminář pro výchovné poradce ZŠ okresu KH a Velký workshop řemesel.Hlavním výstupem projektu je Příručka DOBRÝCH NÁPADŮ (dále PDN).
Cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení.Počet podpořených osob 655.
Všechny aktivity bude realizovat žadatel, kromě klíčové aktivity č.1,která bude realizovaná i službou.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0025
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
Zobrazit detail

Aby se člověk cítil být člověkem Aby se člověk cítil být člověkem

Podstatou projektu je zkvalitnit podmínky a péči poskytovanou v denním stacionáři a zlepšit materiální zázemí pro pečovatelskou službu tak, aby služby odpovídaly nárokům na kvalitu poskytování této služby a současně požadavkům a potřebám klientů. Realizací projektu dojde k aktivizaci klientů v oblasti trávení volného času.V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám v objektu a to spojení dvou místností ve velkou společenskou místnost, ktera bude doplněna nábytkem. Tyto úpravy umožní variabilní využítí společenské mistnosti pro větší společenské akce i komornější program. Dále dojde k úpravě sociálního zařízení pro potřeby osob s omezenou schopností pohybu. Nákup velkokapacitního automobilu, který bude uzpůsoben pro zdravotně-tělesně postižené umožní realizovat akce a výlety pro uživatele denního stacionáře, komfortnější svoz a vytvoří tak podmínky pro kvalitnější službu. Dobudování zahrady o mobiliář a cvičební prvky rozšíří možnosti trávení času v denním stacionáři.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.1.00/31.01541
Žadatel:Město Orlová
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz