Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Vzdělávání zaměstnanců firmy Zebra Technologies CZ s.r.o.  Vzdělávání zaměstnanců firmy Zebra Technologies CZ s.r.o.

Projekt reaguje na identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele a partnerů zajištěním potřebných kurzů a školení, jejichž cílem je zvýšit odbornost jednotlivých pracovníků. Toho bude dosaženo získáním či prohloubením znalostí a dovedností, které jsou v souladu s vykonávanou pozicí.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004511
Žadatel:Zebra Technologies CZ s.r.o.
Zobrazit detail

" W stronę tradycji"

Pomysł na napisanie i realizację projektu pt."W stronę tradycji" powstał w związku z analizą podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych oraz chęci zorganizowania w naszym przedszkolu izby regionalnej. Chcemy w jak największym stopniu zaszczepić w naszych wychowankach miłość do małej Ojczyzny czyli do poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu jakim jest Górny Śląsk. Okazuje się ,że tak samo po polskiej jak i po czeskiej stronie granicy zanikają tradycje i zwyczaje naszych przodków , a zatem naszym nadrzędnym celem jest je pielęgnować i upowszechniać w życiu przedszkola jako wartościowe i cenne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów jest utrudnione brakiem środków finansowych na organizację Izb Regionalnych, strojów ludowych oraz zaplecza na organizację festiwali ludowych i spotkań z zespołami folklorystycznymi.Przedszkole w Lubomi ma już 80 lat . Pierwsze informacje dotyczące działalności przedszkola w Lubomi ukazały się w 1930r. W kolejnych latach działalności przedszkola w Lubomi - nieprzerwanie przez 80 lat wzrastała liczba przyjmowanych dzieci oraz zakres działalności przedszkola pozwalający na coraz to lepsze przygotowanie dziecka do dalszej nauki.Bardziej szczegółowo z naszą historią chcemy zapoznać naszych przyjaciół z Czech na pierwszym spotkaniu. Wtedy też mamy nadzieję poznać historię naszych nowych znajomych z Lutyni Dolnej.
W naszym projekcie chcielibyśmy się skupić na zapoznaniu z rysem historycznym Lubomi i Dolnej Lutyni oraz na zapoznaniu dzieci z tradycjami, zwyczajami i obrzędami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w śląskiej rodzinie oraz dowiedzieć się jak nasi przyjaciele z Czech przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia . Do tego niezbędna jest nam izba regionalna , w której dzieci zauważą jak święta przygotowywały nasze babcie , a jak te przygotowania wyglądają obecnie. Ciąg dalszy w załączniku nr1
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/10.01965
Žadatel:Gmina Lubomia
Zobrazit detail

" Zkvalitnění nakládání s odpadem v Oldřichově v Hájích

Obec Oldřichov v Hájích ve svých dlouhodobých záměrech má vybudování sběrného dvoru s technologií drcení bioodpadů, a to v prostoru pozemku bývalé panelárny. Pozemek a objekt bývalé panelárny obec postupně odkoupila do svého vlastnictví v roce 2013. Právě zde chtějí oldřichovští zpracovávat biologický odpad, a to zejména metodou štěpkování.
Dále je záměrem realizovat sběr dalšího odpadu v prostorách panelárny, a to včetně odpadu objemového.
Prvním krokem pro realizaci tohoto záměru je vybudování systému sběru, svozu a dotřídění odpadů, a to prostřednictvím pořízení štěpkovače, automobilu na svoz a separaci bioodpadů v obci včetně pořízení 3 ks svozových kontejnerů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/15.27559
Žadatel:Obec Oldřichov v Hájích
Zobrazit detail

Zvýšení kvality výuky na MŠ Ohnišťany  Zvýšení kvality výuky na MŠ Ohnišťany

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001722
Žadatel:Mateřská škola, Ohnišťany
Zobrazit detail

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání na ZŠ a MŠ Dětenice  Zvyšujeme kvalitu vzdělávání na ZŠ a MŠ Dětenice

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003490
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín
Zobrazit detail

" 10 LAT RAZEM"

Projekt "10 LAT RAZEM" jest kontynuacją współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim a Střední škola techniky a služeb w Karvinie. Szkoły współpracują ze sobą już od wielu lat i na wielu płaszczyznach, przyczyniając się tym samym do pogłębienia integracji w środowiskach lokalnych po obu stronach granicy. Dotychczas zrealizowane projekty były kierowane do uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych placówek. Uczestnicy działań (kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych) organizowanych nie tylko w ramach projektów, bardzo chętnie brali w nich udział. Wspólnie realizowane działania przyczyniły się do nawiązania nowych kontaktów oraz podtrzymywania więzi już istniejących oraz promowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako inicjatora wszystkich działań. Dziesięcioletnia współpraca i duże doświadczenie w pracy z młodzieżą przemawiają za tym aby nadal realizować wspólne założone cele. Projekt "10 LAT RAZEM" wynika ze wspólnych potrzeb, został wspólnie zaplanowany i dopracowany przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim . Projekt w całości zrealizowany zostanie na terenie ZST Wodzisław Śląski. Partner czeski będzie uczestniczył w realizacji wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie. Przewiduje się organizację następujących działań:
1. Spotkanie przygotowujące projekt.
2. Przygotowanie programu artystycznego pt.: "Szukamy młodych talentów".
3. Prezentacja programu artystycznego pt.: "Szukamy młodych talentów".
4."Puchar X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
5. Współzawodnictwo sportowe "Sprawni jak żołnierze".
6. Przygotowania do obchodów uroczystości z okazji "X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
7. Konkurs "LOGO X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
8. Uroczystość obchodów "X-lecia współpracy polsko-czeskiej ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
9. Prezentacja osiągnięć uczniów ZST na szczeblu pozaszkolnym.
10. Spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/08.00568
Žadatel:POWIAT WODZISŁAWSKI
Zobrazit detail

A budeme ještě lepší!! A budeme ještě lepší!!

Projekt má za cíl vyztužit rychle vyrostlé ?tělo? = organizaci, kvalitní ?kostrou a svalstvem? = strategický plán, funkční personální řízení, fundraising a PR. Tento příměr vysvětluje situaci, kdy za poměrně krátkou dobu vyrostla z dobrovolnického seskupení středně velká profesionální organizace, která však nedisponuje dostatečnými řídícími a plánovacími mechanismy. Jako kostra a svalstvo umožňuje tělu pružný pohyb i další růst, umožní tyto nově nastavené mechanismy udržitelný rozvoj organizace.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002107
Žadatel:Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Zobrazit detail

A co dále" A co dále

Projekt posílí motivaci,informovanost,kvalifikaci,prac. integraci a v důsledku soc. integraci cílové skupiny (CS) 80 uchazečů o zaměstnání do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace/s nízkou úr. kvalifikace ohrož. soc. vyl. s bydlištěm v Moravskoslezském kraji (MSK).CS zajistíme s využitím naší databáze uchazečů o zaměstnání a dále budeme úzce spolupracovat s kariérovými poradci SŠ,SOU a SOŠ v MSK (předjednáno) a ÚP v MSK.
Na základě přiložené Analýzy deklarující ohroženost CS soc. exkluzí a potřeby CS jsme se rozhodli koncipovat tento KOMPLEXNÍ projekt s důrazem na MOTIVACI CS vstoupit na trh práce (TP) a INDIVIDUÁLNÍ přístup k jednotlivým účastníkům.
Projekt nabízí CS tyto vzájemně provázané aktivity:
1. MOTIVACE pro celou CS;zahrnuje tyto dílčí prvky:
=průběžné motivování a vedení účastníků proj. manažerem (PM)
=indiv. poradenství psychologa pomáhá řešit účastníkům živ. problémy znesnadňující jí vstup na TP,motivuje ke vstupu na TP
=indiv. PRAC. PORADENSTVÍ-zprostředkuje informace o TP pro CS a pomáhá jí se uplatnit na TP, motivuje ke vstupu na TP
=ob. vzdělávání-podporuje nezbytný os. rozvoj jednotlivců a informuje o TP
2. prac. DIAGNOSTIKA pro celou CS prostřednictvím inovativní metody development centra-účastníci zjistí,jaké mají dispozice v návaznosti na vstup na TP-aktivita podporuje jejich sebepoznání a sebevědomí
3. profesní VZDĚLÁVÁNÍ pro 50% účastníků (dle zájmu a potřeb)-zajistí další odb. vzdělávání CS v souladu s jejich indiv. dispozicemi a možností uplatnit se v oboru na TP v MSK
4. zprostředkování 21 PRAC. MÍST (podpořených mzd. příspěvky)na pozicích dle možností (dispozice,vzdělání) účastníků projektu (předjednaná spolupráce s firmami).
Projekt bude v průběhu evaluován a výstupem bude Evaluační zpráva o efektivitě nástrojů projektu.
Projekt zahrnuje podpůrná opatření pro CS.
Naše společnost se zabývá prac. poradenstvím (akreditovaná prac. agentura),realizací projektů ve prospěch osob ohrož. soc. vyl. a vzděláváním.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00149
Žadatel:TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
Zobrazit detail

A co děti ve Všenorech, mají si kde hrát" A co děti ve Všenorech, mají si kde hrát

Cílem projektu je doplnit chybějící občanskou vybavenost v obci Všenory prostřednictvím vybudování dvou dětských hřišť a zlepšit tak životní podmínky především pro rodiny s dětmi, což představuje základní předpoklad pro zajištění rozvoje vesnického osídlení. V současné době se v obci se 1555 obyvateli nachází pouze dvě dětská hřiště v areálu mateřské a základní školy, která však nejsou veřejně přístupná.
Projekt bude realizovat občasnké sdružení Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ ve spolupráci (partnerství) s obcí Všenory.
V rámci projektu budou vybudovány dvě dětská hřiště v obci Všenory. První lokalita určená pro vybudování hřiště se nechází na břehu řeky Berounky a bude určeno především pro děti v předškolním věku a pro děti do 9 let. Součástí projektu bude zbudování prolézaček, klouzačeky, včetně pořízení laviček pro doprovod dětí. Druhé hřiště se nachází v lokalitě nazývané Rybníček a bude určeno pro děti od 6 do 14 let věku.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/31.00698
Žadatel:"Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ"
Zobrazit detail

A co takhle řemeslo"! A co takhle řemeslo

Projekt je prioritně zaměřen na zprostředkování praktické zkušenosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ s vybranými pracovními obory v rámci procesu rozhodování o jejich další vzdělávací kariéře i budoucím povolání. Sekundárním cílem projektu je podpořit zájem o technické obory a odborné školství obecně. Do aktivit projektu budou zapojeny ZŠ, Úřad práce, SŠ a zaměstnavatelé regionu Beroun.
Projekt umožní dětem získat praktickou zkušenost ve vybraných oborech přímo v provozu podniku nebo ve výcvikové dílně odborné střední školy, která jim usnadní jejich profesní rozhodování.
Významnou součástí projektu je vytvoření metodologie předmětu Svět práce, která bude vycházet z potřeb regionu a vhodně doplní stávající výuku v rámci kariérového poradenství na ZŠ.
Výchovní poradci, jako další cílová skupina, prostřednictvím projektu zlepší vzájemnou komunikaci s místními zaměstnavateli a získají tak větší přehled o nabídce trhu práce. Důležitým účastníkem v projektu jsou rodiče a zákonní zástupci dětí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/01.0059
Žadatel:InBIT Česká republika s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz