Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

ACONTO ACONTO

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00525
Žadatel:PCS - Software, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Activ Regio - prevence, motivace, vzdělání Activ Regio - prevence, motivace, vzdělání

V předkládaném projektu "Activ Regio" se Carlsbader Gate o. p. s. ve spolupráci s partnerem projektu zaměřuje na pomoc s návratem na trh práce a do společnosti osobám ukončujícím výkon trestu (podrobněji viz. cílová skupina) a aktivizace jejich schopností k plnohodnotnému pracovnímu i společenskému životu.
Projekt Activ Regio je pokračováním úspěšného projektu Šance II. a Šance III., které byly realizovány v Karlovarském kraji společností Carslbader Gate o.p.s. v minulých letech. Cílem projektů bylo též mimo jiné pomoci při řešení problému zaměstnanosti cílové skupiny, která je ohrožena sociální exkluzí.
Projekt Activ Regio je postaven na třech pilířích:
1) Prevence - zabránit recidivě v chování u osob po propuštění z trestu odnětí svobody (tj. prevence kriminality a sociálně patologických jevů),
2) Motivace - motivovat tyto osoby k hledání a setrvání v "poctivém" zaměstnání a pomoci jim tak, začlenit se do normálního společenského života,
3) Vzdělání - vybavit osoby z cílové skupiny nejnutnějším vzděláním v oblasti trhu práce (motivační kurz "Hledám zaměstnání" a jednotlivé rekvalifikační kurzy).
V rámci projektu proběhnou tři hlavní aktivity: výběr jedinců z cílové skupiny na základě vyhodnocení bilanční diagnostiky, kterou odsouzení podstupují při nástupu výkonu trestu, dále proběhne motivační kurz (kurz Hledám zaměstnání) a následovat budou jednotlivé rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Malířské a natěračské práce a Čišnické práce).
Projekt Activ Regio je připraven pro realizaci v Karlovarském kraji, v Ostrově a Kynšperku nad Ohří. Uvedená města leží v regionu NUTS II Severozápad, NUTS III Karlovarský kraj, NUTS IV okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Projekt Activ Regio byl připraven na základě zjištěných nedostatků a potřeb v regionu Karlovarského kraje, na základě analýzy situace na trhu práce v region, na základě průzkumů potřeb u vybraných cílových skupin a na základě zpětné vazby od partnerů projektu z minulých let.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/31.00159
Žadatel:Carlsbader Gate o.p.s.
Zobrazit detail

Activ Učitel Activ Učitel

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2468
Žadatel:Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
Zobrazit detail

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy

Projekt poskytne 30 SŠ v 5 krajích podporu při komunitním vzdělávání žáků. V rámci projektu dojde k uskutečnění dvou cyklů komunitního vzdělávání žáků (ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014). Celkem bude do projektu zapojeno 60 učitelů a 750 žáků. Projekt se nejprve soustředí na poskytnutí podpory učitelů formou školení. Žáci se následně za pomoci učitelů naučí mimo jiné identifikovat potřeby komunity a navrhovat řešení ve formě žákovských projektů. Tyto projekty poté ve spolupráci s místními partnery zrealizují. V projektu je důraz kladen na výměnu zkušeností a posilování vazeb mezi školami na národní i mezinárodní úrovni. To se bude dít formou interaktivních seminářů a studijní cesty do Velké Británie. V rámci projektu vznikne komplexní metodický materiál pro komunitní vzdělávání na SŠ. Projekt celkově vychází z ověřené britské metodiky, která však bude upravována pro prostředí českých středních škol. Tématicky bude důraz kladen na ukázky spolupráce mezi školami a státní správou.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/26.0075
Žadatel:The British Council - pobočka Česká republika
Zobrazit detail

Ad fontes...rodilý mluvčí a soubory pracovních listů jako nástroje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka Ad fontes...rodilý mluvčí a soubory pracovních listů jako nástroje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka

Náplní studia angličtiny na naší škole je i studium anglo-americké literatury. Seznamování se s ní naráží na relativně zásadní problém, kterým je nesoustavný přístup vyučujících k výuce čtení, neexistence vyhovujících pracovních textů. Navíc se čím dál tím více potýkáme s velmi nízkou úrovní znalostí angličtiny a se špatnými čtenářskými dovednostmi příchozích studentů, což výrazně znesnadňuje dosažení námi vytčených vzdělávacích cílů.
Projekt je určen studentům vyššího gymnázia a vyučujícím angličtiny.
Cílem tohoto projektu je zlepšení úrovně čtenářských dovedností, jehož bychom dosáhli koedukovanou výukou čtení zajištěnou českým učitelem a rodilým mluvčím, za použití námi vytvořených, interně využívaných souborů pracovních listů, v budoucnu používaných jako učebnic čtení a uspořádáním vstupního a výstupního kurzu pro studenty prvních a závěrečných ročníků.
Projekt budou realizovat vyučující angličtiny na naší škole a manažerem projektu vybraný rodilý mluvčí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0069
Žadatel:Gymnázium Kolín
Zobrazit detail

AD Technologie DEPOS Horní Suchá AD Technologie DEPOS Horní Suchá

Záměrem projektu je výstavba a provoz zařízení anaerobní digesce pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v areálu stávající skládky odpadů Solecká v Horní Suché. Toto zařízení tedy bude sloužit k využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně biologické složky komunálních odpadů a je schopno následně z těchto odpadů vyrábět elektrickou a popřípadě tepelnou energii.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/08.02466
Žadatel:Depos Horní Suchá, a.s.
Zobrazit detail

Adakon - adaptabilita a konkurenceschopnost Adakon - adaptabilita a konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň pracovníků ve stavebnictví, kteří zastávají nebo se připravují na funkci mistra nebo stavbyvedoucího.
Školení rozšiřuje rozsah vzdělání, které zaměstnanci získali při odborném studiu na středních školách. Je zaměřeno na oblast legislativy a pracovního práva ve stavebnictví, norem platných pro stavební výrobu, rizik ve stavební výrobě a jejich předcházení, manažerské a komunikační dovednosti a základy účetnictví a ekonomiky.
Takové zaměření školení podstatně zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich adaptabilitu na měnící se tržní podmínky.
Školení se zúčastní pouze pracovníci malých a středních podniků - členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví - kteří doložili písemně svůj zájem. Na základě oslovení členských firem svazu se do projektu přihlásilo 28 firem, které mají zájem vyškolit 786 svých pracovníků.
Školení budou probíhat po dobu 36 měsíců. Je připraveno 6 vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve formě jednodenních školení.
Na základě projeveného zájmu předpokládáme, že v průběhu 3 let se každý pracovník zúčastní 3 vybraných školení. To znamená, že bude odevzdáno úspěšným absolventům celkem 2 358 certifikátů.
Realizační tým svazu má s obdobnými vzdělávacími aktivitami bohaté zkušenosti, protože již realizoval 3 obdobné projekty z fondů EU.
Příjemcem podpory de minimis budou organizace podle platných předpisů a to zejména členské organizace, které souhlasily se zapojením do projektu (viz Prohlášení o zapojení cílové skupiny). Podpora de minimis na jednoho účastníka činí cca 5 000 Kč, celková částka podpory de minimis pro podnik je závislá na počtu školených zaměstnanců.
Svaz doloží při zahájení projektu čestné prohlášení všech účastníků, že splňují podmínky MSP.
Projekt je v souladu s cíli programu OP LZZ a výzvou č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/23.00351
Žadatel:Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Zobrazit detail

Adam a Eva Adam a Eva

Cílem projektu Adam a Eva je naplnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím realizace cíleného komplexu provázaných aktivit.
Specifické cíle projektu se zaměřují na tyto oblasti:
1) Motivace zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí žen a mužů
2) Slaďování pracovního a rodinného života
3) Odbourávání genderových stereotypů na trhu práce
4) Vyhledávání nejzávažnějších projevů diskriminace na trhu práce a vývoj aktivit na odstranění diskriminace
5) Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení SVČ.
Stanovené cíle budou dosaženy realizací metodických, osvětových, motivačních, aktivizačních, vzdělávacích a evaluačních aktivit projektu v souladu s harmonogramem. V rámci těchto aktivit se budou cílové skupiny účastnit vytvořených inovativních workshopů, seminářů, koučingů a dalších akcí šitých na míru dle jejich potřeb a taktéž si budou předávat své vzájemné zkušenosti.
Díky projektu budou vytvořeny inovativní produkty na podporu r. příležitostí žen a mužů a inovativní opatření ke sladění pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře.
Cílové skupiny projektu jsou:
- Ženy začínající podnikání a vykonávající SVČ
- Ženy v předdůchodovém věku
- Rodiče s dětmi
- Zaměstnanci/zaměstnankyně
- Zaměstnavatelé
- Odborové organizace a sociální partneři
Za účelem dosažení co nejvyšší efektivnosti aktivit bude probíhat metodické vedení aktivit a jejich průběžná evaluace včetně evaluace účinku aktivit projektu na situaci žen a mužů na trhu práce. Zdůvodnění potřebnosti projektu je podloženo detailní analýzou cílové skupiny (příloha č. 3).
Za realizaci 2,5letého projektu bude zodpovědný projektový tým složený ze zkušených odborníků na problematiku rovných příležitostí včetně univerzitní expertky PhDr. Anny Schneiderové, CSc. (jejíž životopis včetně přednáškové a publikační činnosti je v příloze č. 2).
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00228
Žadatel:Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Zobrazit detail

Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o. Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o.

Projekt se svou dominantní částí zaměřuje na technické pracovníky společnosti. Jde o 5 techniků ve věku do 25, 3 techniky věku 25-50 let a 2 techniky věku 50+. V každodenní praxi tito lidé vnímají svůj rozdílný vzdělanostní základ ? přestože všichni absolvovali střední školu v oboru automechanik, absolvovali ji v různých dobách a na různých školách. Vnímají také, že vývoj v automobilovém průmyslu jde stále dál a mají zájem se seznámit s inovacemi a novými technologiemi. Zájem o další vzdělávání projevili všichni dotčení pracovníci, zejména pak ti, kteří jsou obecně považováni za skupiny ohrožené na trhu práce (do 26 let a nad 50). Pozitivně je vnímána uplatnitelnost všech školení v jiných podnicích napříč automobilovým a opravárenským průmyslem a tím i k adaptabilitě těchto zaměstnanců.
Také interní vzdělávání je vnímáno jako potřebné ? technici často získávají své znalosti v oblasti přestaveb postupně, tak říkajíc za pochodu a záleží jen na typu zakázky, jaké znalosti přímo v pracovním procesu získají. Proto považují za důležité zpracovávání a předávání systematizovaného penza know-how. Minimálně 2 z techniků pak sami vyslovili ambici znalosti podniku systematizovat a předávat ostatním.
Cílovou skupinou aktivity zaměřené na rovnost příležitostí je celý podnik. V této oblasti nebyly zjištěny žádné intenzivní potřeby. Postavení žen ve společnosti je vnímáno jako rovnocenné, žádný z rodičů momentálně není na rodičovské dovolené či těsně po ní, nikdo ze zaměstnanců dlouhodobě nepečuje o člena rodiny. Proto jsou opatření zvolená pro aktivitu 3 vnímána jako dostačující a potřebám cílové skupiny nejvíce vyhovuje, že se mají na koho obrátit v případě výskytu nějakých problémů či obtíží v této oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.00954
Žadatel:HTS spol. s r. o.
Zobrazit detail

ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM

Projekt reflektuje potřebu rozvoje pracovníků členů sdružení jako prostředku k zachování jejich konkurenceschopnosti, prohloubení jejich kvalifikace a nastartování opětovné expanze odvětví telekomunikací.
Potřeba vychází z násl. atributů:
-pokles vzdělávacích aktivit ke kterým má cílová skupina přístup
-nutnost prohloubit znalosti odborných dovedností jako prostředku pro udržení kroku v oboru, který se bez ohledu na krizi neustále vyvíjí
-nutnost neustálého rozvoje a celoživotního vzdělávání vyplývajícího z potřeb zaměstnavatelů a současné doby, kdy se zvyšuje všeobecný tlak na zaměstnance a jejich dovednosti v souladu s vývojem technologií
-potřeba podpořit rozvojem znalostí udržitelnost pracovních míst
-potřeba inovovat vzdělávací systém s cílem zefektivnit proces školení a vynakládání finančních prostředků
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členů sdružení - 458 osob. Profesně se jedná o techniky, projektanty, stavbyvedoucí a zástupce investorů. Jedná se o dlouhodobé zaměstnance i osoby působící v oboru telekomunikací teprve krátce.
Projektem hodláme dosáhnout
-výrazného rozvoje odborných dovedností s důrazem na praxi
- osvojení si nových postupů a znalostí technologií, které jsou pro výkon povolání klíčové
-pravidelného vzdělávání v oblasti legislativy
-inovace vzdělávacího procesu zavedením e-learningu
-podpoření udržitelnosti pracovních míst možností získání rekvalifikace a dalších certifikátů
Cílů bude dosaženo dlouhodobým koncepčním vzděláváním spojeným se samostudiem (e-learning) a průběžnými testy, které prověří výsledky vzdělávacího procesu a poskytnou cennou zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím potřebám obsahuje projekt řadu odborných kurzů, jejichž kombinací dojde k získání potřebných znalostí pro každou profesi/pracovní pozici. V případě dlouhodobého zapojení získá školená osoba rekvalifikaci. Realizaci vzdělávacích aktivit zajistí externí dodavatelé, organizaci projektu a jeho řízení zajistí žadatel.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00053
Žadatel:ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ
Zobrazit detail

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz