Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

A čekání už nám vadit nebude! A čekání už nám vadit nebude!

Projekt navrhuje celkovou modernizaci dvou autobusových zsatávek v obci Písečná, které leží na hlavním tahu obcí z Jeseníku do Polska. Projekt řeší zvýšení bezpečnosti, bezbariérový přístup, zvýšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti, která je stávajícím technickým stavem zsatávek velmi špatná. Písečná leží na křižovatce cest Jeseník, Vidnava, Ostrava/Polsko. Autobusy zde staví v průměru 3x za hodinu na pěti autobusových zastávkách.
Problémem místních částí obce a severní okrajové části jsou nevyhovující objekty dopravní infrastruktury, zejména pak doprovodné stavby hromadné dopravy sloužící pro obyvatele obce v rámci jejich dojíždění do vzdálených měst a obcí. Autobusové zastávky "Písečná, železniční stanice" a "Písečná, u lávky" Realizací projektu budou výše zmiňované autobusové zastávky kompletně zmodernizovány. Tím se zajistí kvalitní a spolehlivý systém veřejné dopravy v obci Písečná.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Morava
Číslo projektu:CZ.1.12/1.2.00/18.01124
Žadatel:Obec Písečná
Zobrazit detail

"A. DVOŘÁK PRO MLADÉ INTERPRETY" - Interpretační hudební dílna dětí a mládeže Euroregionu Nisa

Již v pořadí osmý ročník hudební dílny rozvíjí hudební vzdělání dětí z Euroregionu Nisa, které přijíždějí na 4 dny do Turnova, 13.6.-16.6.2007, děti společně získávají znalosti v oblasti hudby a připravují se na koncertní vystoupení, které je součástí programu hudební dílny.

Každý ročník je nový, přichází s novým programem. Tento ročník přináší nově dva zahraniční lektory (SRN),kteří budou učit kytaru, zpěv, klavír. Skutečně aktivní zapojení zahraničních účastníků vytváří prostor pro setkávání, poznávání a především předávání znalostí o české hudbě v Euroregionu Nisa. Interpretační hudební dílna generuje vznik osobních kontaktů a vzájemné poznávání našich sousedních národů Euroregionu Nisa.

Projekt hudební dílny se odehrává vedle významných hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov, který se letos rozšíří i do měst Jičín a Mladá Boleslav, tento festival se připravuje již jako 52. ročník. Tyto hudební slavnosti mají významný synergický efekt na rozvoj celého Euroregionu Nisa.

Mezi největší přínos projektu Interpretační dílny patří především podpora kulturní výměny, setkávání mezi mládeží, lektory. Akce je zaměřena na výuku hry na hudební nástroje a na následnou prezentaci ve veřejném koncertním vystoupení pro širokou veřejnost, což vede ke kvalitnímu způsobu trávení volného času cílových skupin, k šíření znalostí z hudební oblasti celého Euroregionu Nisa, podporování vzájemného setkávání a přenosu informací z hudební oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.01.1/0491
Žadatel:Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov - občanské sdružení
Zobrazit detail

A hrajeme dál... A hrajeme dál...

Projekt je zaměřený na hudební akce a je přirozeným pokračováním projektu Hudba vážně i nevážně (2009). Snahou je obohatit převážně letní kulturní dění v příhraničí o veškeré hudební žánry a rozvinout spolupráci mezi partnery.
Účelem je uspořádat v průběhu 8 měsíců 15 hudebních aktivit, které organizačně, personálně a finančně zajistí MIKS Krnov ve spolupráci s POK Prudnik. Jedná se o hudební akce, které seznámí cílové skupiny se všemi žánry hudby, od jazzu přes country a pop-rock k folklóru a vážné hudbě.
Akce:
Krnovanka-hudebně-taneční dopoledne v zahradě Flemmichovy vily (dále jen F. vila) v květnu v Krnově.
Rajd maluchuw-vystoupení krnovského souboru v květnu v Prudniku.
DOM Krnov a POD Prudnik - hudební vystoupení dechových orchestrů z Krnova a Prudniku v červnu v Krnově.
Pro mládež-hudební vystoupení dětských a mládežnických souborů v červnu v zahradě F.vily v Krnově. Ripe for blues a host-hudební vystoupení jazzových formací v červnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dni Prudnika-hudební a ohňová show v červnu v Prudniku.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v červenci v zahradě F. v Krnově.
Kelt grass band-hudební večer s kapelou hrající keltskou folkórní hudbu, v červenci v zahradě F. vily v Krnově.
Naboo band-hudební večer s rock-popovou kapelou v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dožínky-vystoupení krnovského folk souboru v září v Prudniku
Krnovanka a host-hudební večer s folklóstní kapelou a jejím hostem v září v zahradě F. vily v Krnově.
Festival prudnicko-krnovské kultury-vystoupení krnovských souborů v listopadu v Prudniku.
Integrační koncert-vystoupení krnovského hudebního souboru v prosinci v Prudniku.
Inovativním prvkem je především rozšíření cílových skupin o děti předškolního věku a nízkého školního věku.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/10.01758
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
Zobrazit detail

A oni budou... A oni budou...

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0026
Žadatel:Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Zobrazit detail

A opět Vánoce.... A opět Vánoce....

Projekt navazuje na několikaletou úspěšnou tradici třídenních vánočních jarmarků konaných na Hlavním náměstí v Krnově. Projekt spočívá v pětidenní prezentaci českých a polských kulturních a zájmových aktivit, tradičních řemesel (drátkování, zdobení perníčků, řezbářství, tkalcovství apod.) a polských i českých gastronomických specialit na Hlavním náměstí v Krnově se zaměřením na oživení tradičních vánočních zvyků. Jako doprovodný program bude připravena nabídka soutěží a atrakcí pro rodiny s dětmi z českopolského příhraničí. Na Hlavním náměstí v Krnově bude vytvořen historický trh a zajištěn zajímavý kulturní program na podiu v podání českých a polských kulturních těles. Každý den bude ukončen večerním promítáním pohádek z maringotky (výjezdní letní kino). Doprovodné programy (výroba přáníček, Ježíškova pošta, výroba ozdob vánočního stromečku, soutěže s vánoční tématikou, předvádění vánočních zvyků, betlém apod.) budou poutavou formou seznamovat návštěvníky s původem Vánočních svátků.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/08.00096
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
Zobrazit detail

A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání VaV pracovníků FF UJEP, dalších externích VaV spolupracovníků a vybraných studentů, a to v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví - cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj personálního zabezpečení VaV pracovníků a motivace a rozvoj budoucích VaV pracovníků (studentů Bc. a Mgr. oborů a především doktorandů) ve zmíněné oblasti.
Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví (DaD) patří ke stěžejním a nejrychleji se rozvíjejícím výzkumným oblastem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), jehož garantem je nově vzniklé Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP (CDDKD) a jehož rozšíření do budoucna se plánuje mj. v rámci OP VaVpI. Díky této výzkumné oblasti a jejím výstupům je UJEP efektivně navázána na aplikační sféru (muzea, památkové ústavy, katastrální úřady apod.), a tak trvale přispívá k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v oblasti turismu, státní sféry i odborných institucí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0168
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Zobrazit detail

AAAPAPIR - ZAVEDENÍ UNIKÁTNÍ VÝROBY PROBARVENÉ RAŽBY AAAPAPIR - ZAVEDENÍ UNIKÁTNÍ VÝROBY PROBARVENÉ RAŽBY

Cílem projektu je INOVOVACE PRODUKTU A INOVACE PROCESU prostřednictvím pořízení technologií pro zavedení unikátního výrobního procesu, který firma vyvinula a otestovala v předchozích 2 letech. Díky novému procesu bude firma schopna nabídnout klientům světově unikátní výrobu plnobarevné probarvené ražby, která zásadně rozšíří možnosti využití ražby z pohledu logotvorby, designu a marketingu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010172
Žadatel:Radek Menšík
Zobrazit detail

AB TS Slezská Ostrava AB TS Slezská Ostrava

Zateplení obálky budovy,výměna výplní otvorů, TUV, Solární technika, ÚT
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/13.21566
Žadatel:Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Zobrazit detail

ABAS IPS Management s.r.o. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců ABAS IPS Management s.r.o. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti ABAS IPS Management s.r.o.. Rozsah a obsah vzdělávání je naplánován v souladu s požadavky trhu, na základě potřeb zaměstnavatele a zároveň v souladu s potřebami zaměstnanců. Absolvování naplánovaných vzdělávacích akcí přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004700
Žadatel:ABAS IPS Management s.r.o.
Zobrazit detail

ABC der BBC ABC der BBC

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců. Potřebnost projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, zvyšující se nároky a požadavky klientů i neustálý vývoj a posun v rámci našeho odvětví. Svým obsahem projekt sleduje dva zásadní cíle společnosti:
Prvním, zcela klíčovým pro postavení společnosti na trhu, je snaha o rozšiřování nabízených služeb doplněním současné výroby o vlastní oddělení konstrukce s možností vývoje a navrhování vlastních řešení.
Druhým cílem je poté průběžná snaha o efektivní chod jednotlivých oddělení, zvyšování produktivity jejich práce a s tím související efektivní provoz a fungování celé společnosti.
Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury se jedná o klíčové pracovníky, pracující na pozicích vedoucích projektů a samostatných elektromechaniků. Tuto skupinu poté doplňují vybraní zaměstnanci ostatních oddělení (výroba, nákup, logistika,..). Celkem bude do projektu zapojeno 73 osob.
Realizací projektu chceme dosáhnout:
- posílení kvalifikace, znalostí a vědomostí našich zaměstnanců
- zvýšení kvality a kvantity vykonávané práce
- rozšíření současných služeb o aktivity vývoje a výroby vlastních produktů
- rozšíření počtu norem, v rámci kterých jsme schopni vyrábět
- zlepšit řízení a chod společnosti
- podpořit loajalitu zaměstnanců k firmě
- podpořit dlouhodobě odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců
Tyto cíle budou dosaženy realizací koncepčního vzdělávacího projektu, realizovaného formou rozvojových na míru šitých kurzů pro skupiny zaměstnanci i účastí jednotlivců na otevřených kurzech.
Realizace projektu vychází z konkrétně zmapovaných potřeb zapojených zaměstnanců a speciálně navržených vzdělávacích programů. Organizačně bude za projekt zodpovídat projektový tým složený ze zaměstnanců žadatele. Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zajištěna externími dodavateli.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.01306
Žadatel:Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz