Dolní Benešov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 132,05 ha, úprava velikosti PZ v návaznosti na nové řešení budoucí přeložky silnice I/56
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 132,05 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Město Dolní Benešov leží přibližně v polovině cesty mezi Ostravou a Opavou. Průmyslová zóna je situována na severním až severozápadním okraji města. Na jižním okraji PZ, přiléhajícím k zastavěnému území města, je vedena místní komunikace, v jejíž trase je předpokládána přeložka silnice I/56.
Funkční náplň: Průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Příprava průmyslové zóny dosud nezačala. V současné době jsou pozemky, v soukromém vlastnictví, využívány jako zemědělská půda.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Dolní Benešov.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:10
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Hlučín Kód ORP:8109
Obec:Dolní Benešov Kód obce:506702
Stavební úřad:Dolní Benešov

Doprava

Silnice:Silnice I/56 prochází středem obce cca 0,5 km od hranic zóny.V ÚP je počítáno s její přeložkou na hranice PZ.
Železnice:Železniční trať Ostrava - Opava, železniční stanice v blízkosti zóny, ÚP nepočítá se stavbou vlečky.
Letiště:Veřejné letiště Dolní Benešov vzdáleno cca 1 km. Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno 50 km.
Lodní doprava:V případě realizace vodní cesty DOL přístav Ostrava 30 km.

Technická infrastruktura

Přívod el. energie, vody a plynu na okraji zóny, kapacitu nutno posílit podle potřeb konkrétního investora. Splašková ani dešťová kanalizace zatím není provedena.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ vymezena ve schváleném ÚP města Dolní Benešov.

Limity a střety zájmů

Provoz zóny nesmí negativně ovlivňovat ekologickou funkci prvků ÚSES. Výrobní činnost nesmí znečišťovat blízkou vodoteč a rybniční soustavu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz