Paskov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30,3 ha
Využívaná plocha: 19,3 ha - tj. 64%
Volná plocha: 11 ha - tj. 36%
Geografická poloha: Areál se nachází cca 1,5 km od obce Paskov, na ploše bývalého skleníkového areálu, v bezprostřední blízkosti celulózky Biocel Paskov a pilařského závodu Mayr-Melnhof. V rámci areálu je zachováno několik budov a hal. Z východní strany je PZ ohraničena obytnou zástavbou Žabeň (rodinné domy), z ostatních stran hraničí s nezastavěnými pozemky. Plocha areálu je rovinného charakteru, bez větších výškových rozdílů.
Funkční náplň: Lehký průmysl.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využita. Firmy sídlící v PZ: Pemit s.r.o. - měření a regulace; Probytex s.r.o. - nábytek; Elektroservis s.r.o.; Zanap s.r.o. - strojírenská výroba; Ševčík - Autodoprava; Ficel; Abex substráty; Scania - automobily; Ahlfit s.r.o. - technické služby; AH Energy s.r.o. - energetika; Svan s.r.o. Volné pozemky jsou ve vlastnictví Reality Paskov, s.r.o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:7
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Frýdek - Místek Kód ORP:8106
Obec:Paskov, Žabeň Kód obce:598569, 552691
Stavební úřad:Frýdek - Místek

Doprava

Silnice:Hlavní přístup ze silnice III/48411 Frýdek-Místek - Ostrava, vedená podél jihozápadního okraje areálu, s návazností na čtyřpruhovou silnici R59; MÚK Paskov - cca 1,5 km a postupně realizovanou R48; Frýdek-Místek - cca 9 km. Realizován nový sjezd do areálu ze silnice III/484.
Železnice:Celostátní železniční trať č.323 Ostrava - Frýdek Místek; žst. Paskov - cca 1,5 km; kolejiště vlečky Biocel a.s. 400 m severně od hranice areálu.
Letiště:Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - cca 20 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová vodní cesta DOL; přístav Ostrava - cca 35 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna je plně vybavena inženýrskými sítěmi. El.vedení 110kV, 22kV, trafostanice o výkonu 600kW; plyn: podzemní vedení VTL (DN 500) a STL (DN 90) plynovodu, podzemní vedení degazačního plynu (DN 500); voda: provozní voda DN 700, pitná voda DN 150; kanalizace dešťová: DN 1000, kanalizace splašková odvedena do přečerpávací stanice v areálu a následně do ČOV Biocel; podzemní kabelové vedení Českého Telecomu. CZT není k dispozici.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je vymezena v ÚP obce Paskov.

Limity a střety zájmů

Areál se nachází v chráněném ložiskovém území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz