Dolní Lutyně

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 186 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 186 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navrhovaná PZ se nachází severovýchodně od Bohumína, v blízkosti hranic s Polskem, je vymezena ze severozápadu trasou navrhované dálnice D47 směr Polsko, z jihu navrhovanou trasou VRT a stávajícím vedením 110 kV, ze severu zastavěným územím obce Dolní Lutyně (část obce Věřňovice).
Funkční náplň: Blíže nespecifikované průmyslové využití.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena. Do rozhodnutí to jsou plochy zemědělské orné půdy, trvalého travního porostu a plochy lesní.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Dolní Lutyně, Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:3
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Orlová Kód ORP:8118
Obec:Dolní Lutyně Kód obce:598968
Stavební úřad:Dolní Lutyně

Doprava

Silnice:Lokalita zpřístupněná od silnice I/67 Bohumín - Karviná - Český Těšín (1,1 km). Pozemky protne v roce 2009 dálnice D47 Lipník n. Bečvou - Ostrava - Bohumín - Polsko (MÚK Bohumín-východ 2 km); součást větve b VI. multimodálního transevrospkého koridoru (ve výstavbě). Zvažuje se přeložka silnice I/67.
Železnice:Lokalita v dosahu celostátní tratě č. 320 Bohumín - Karviná - Český Těšín - Čadca s nejbližší žst. Bohumín (2,5 km); součást III. tranzitního koridoru. PZ navržena k zavlečkování ze žst. Bohumín (2,9 km), vedení souběžně s koridorem výhledové VRT.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - 40 km, navrhovaný heliport Karviná-město - 11 km.
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližšími veřejnými přístavy Bohumín - 7,5 km, Ostrava-Vrbice -12 km.

Technická infrastruktura

Po jižní hraně navrhované PZ probíhá vedení 110 kV, určené ke zrušení. Na jeho trase je umístěna rozvodna, na jihozápadním okraji PZ. V blízkosti PZ se nachází dvě ČOV (v obci Dolní Lutyně a Věřnovice). Výstavba přivaděče tepla z elektrárny Dětmarovice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Dolní Lutyně.

Limity a střety zájmů

K severní hraně PZ přiléhá hranice záplavového území. Na východní straně přiléhá k hraně nadregionálního koridoru. Nutno respektovat OP VVN 110 kV a silničních a železničních komunikací. Respektovat obytnou zástavbu obce Dolní Lutyně (část obce Věřnovice), která přiléhá těsně na severní straně PZ.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz