Staré Město - Špilov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 17,37 ha
Využívaná plocha: 2,35 ha - tj. 13,5%
Volná plocha: 15,02 ha ? tj. 86,5%
Geografická poloha: Lokalita vyplňuje prostor mezi silnicí I/55 a stávajícími výrobními areály.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, sklady, výrobní služby
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již na části území provozována uvedenými investory: TRADIX, Megastro. V ÚP Staré Město 48% návrh, 52% stav.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Staré Město - odbor územního plánování, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:16
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Uherské Hradiště Kód ORP:7207
Obec:Staré Město Kód obce:550752
Stavební úřad:Staré Město

Doprava

Silnice:Napojení zóny ze severu ze stávající silnice I/50, v návrhu návaznost na přeložku silnice I/50 a rychlostní silnici R55; MÚK Staré Město - cca 1,5 km.
Železnice:Zóna v doteku s koridorovou tratí č. 330 Přerov - Břeclav (II. TŽK); žst. Staré město u Uherského Hradiště - cca 0,5 - 1 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 9 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 14 km.

Technická infrastruktura

Územím vede trasa vzdušného vedení VN 22kV, plánuje se její dílčí přeložka a výstavba trafostanic. VTL plynovod vede východním okrajem zóny a lze vybudovat RS na středotlaký rozvod. Vodovodní zásobovací řad je vzdálen 200 m východně - navržen je vodovodní řad do území. Možné je i napojení ze stávajících přilehlých výrobních areálů. Lokalitu je možno napojit na městskou kanalizační síť.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Staré Město (2002).

Limity a střety zájmů

Polovina rozlohy lokality je realizována na kvalitním ZPF (II. třída ochrany). Do východní části lokality zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru řeky Moravy. Po severním a východním okraji je veden interakční prvek.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz