Staré Město - Hlaviny

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 27,6 ha
Využívaná plocha: 1,5 ha - tj. 5,4%
Volná plocha: 26,1 ha ? 94,6%
Geografická poloha: Plochy leží v západní části města u průmyslové zóny při železniční trati, silnici I/50 a navrhované trasy R55. Území je rovinné až mírně svažité, členěné do několika dílčích ploch a navazuje na stávající výrobní plochy.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, sklady, výrobní služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již na části území provozována firmou STAMOS.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Staré Město - odbor územního plánování, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:14
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Uherské Hradiště Kód ORP:7207
Obec:Staré Město Kód obce:550752
Stavební úřad:Staré Město

Doprava

Silnice:Napojení zóny ze severu ze stávající silnice I/50, v návrhu návaznost na přeložku silnice I/50 vedenou po jižním okraji lokality a na rychlostní silnici R55; MÚK Staré Město - cca 0,5 km.
Železnice:Zóna je v blízkosti koridorové trati č. 330 Přerov - Břeclav (II. TŽK); žst. Staré město u Uherského Hradiště - cca 1 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 9 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 16 km.

Technická infrastruktura

Vedení VN a VVN je v blízkosti lokality. VTL plynovod vede po severním okraji zóny - možná je výstavba regulační stanice pro středotlaký rozvod. Zásobovací řad vodovodu na severní hranici zóny umožňuje přímé napojení. Podmínkou rozvoje je výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačného řadu. Dešťové vody budou odváděny do ramene Moravy.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Staré Město (2002).

Limity a střety zájmů

Půda v lokalitě spadá do II.třídy ochrany zemědělských půd. Po západním a jižním okraji je veden interakční prvek ÚSES. Využití plochy omezují ochranná pásma technické infrastruktury, ve východní části lokality nutno respektovat podmínky ochranného pásma železnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz