Kunovice- Dlouhé

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 66 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 66 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Zóna vyplňuje prostor mezi železniční tratí č. 340 a 344, stávajícím průmyslovým areálem a novou trasou silnice I/50.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, skladování, technická vybavenost.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není využívána, je ve fázi výkupu pozemků. 
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Uherské Hradiště - odbor architektury, plánování a rozvoje, oddělení územního plánování, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:15
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Uherské Hradiště Kód ORP:7207
Obec:Kunovice Kód obce:550744
Stavební úřad:Kunovice

Doprava

Silnice:Silniční napojení prostřednictvím místní komunikace na stávající silnice I/50 a I/55 - cca 0,5 km. Návaznost na jižně vedenou navrhovanou přeložku silnice I/50, návazně na rychlostní silnici R55; MÚK Staré Město - cca 5 km.
Železnice:Návaznost zóny na přimknuté celostátní tratě č. 344 a 340. Vybudování železniční vlečky teoreticky možné. Kolejová návaznost na koridorovou trať č. 330 (II. TŽK); žst. Staré Město u Uherského Hradiště - cca 4 km.
Letiště:Letiště Kunovice je ve vzdálenosti asi 2 km, letiště Holešov přibližně 40 km. Lokalita leží pod vzletovým kuželem Kunovického letiště.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 20 km.

Technická infrastruktura

Stávající vzdušné vedení VN 22kV umožňuje napojení - nutné je vybudování nových trafostanic. STL rozvod plynu, který vede na severním okraji zóny a navržená přeložka trasy STL plynovodu umožňují přímé napojení. Zásobovací vodovodní řad vede po hranici území a severním okrajem území prochází stávající kanalizační sběrač (čistírna odpadních vod disponuje dostatečnou rezervou kapacity).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Kunovice (2002) - ve změně ÚP č. 2 ÚP (2006).

Limity a střety zájmů

Plocha leží na pozemcích zařazených do II.třídy ochrany ZPF a leží uvnitř hranic CHOPAV .

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz