Kelč - Za lázenkou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 19 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 19 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Zónu tvoří tři dílčí plochy přiléhající jižně, východně a severně k stávajícím zemědělským provozům.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: U průmyslové zóny Kelč - Za lázenkou nedošlo k žádným změnám od roku 2004.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Valašské Meziříčí - odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu - Katalog ploch pro výrobu ve ZK.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:9
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Valašské Meziříčí Kód ORP:7210
Obec:Kelč Kód obce:542989
Stavební úřad:Valašské Meziříčí

Doprava

Silnice:Dopravní zpřístupnění lokality silnicemi III. třídy s návazností na silnici II/439 a silnici I/35 (dostupnost silnice I. třídy - cca 10 km). Návaznost na postupně budovanou dálnici D47; MÚK Hranice - cca 12 km. Návaznost na výhledovou čtyřpruhovou silnici I/35 se západním obchvatem Valašského Meziříčí - cca 15 km.
Železnice:Zóna bez přímého napojení na železnici. Návaznost na celostátní železniční trať č. 280; žst. Teplice nad Bečvou - cca 10 km, žst. Hustopeče nad Bečvou - cca 6 km, žst. Valašské Meziříčí - 14 km.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov cca 45 km, veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 80 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Hranice - cca 12 km.

Technická infrastruktura

Lokalitou prochází vzdušná linka VN 22kV. Možné je připojení na STL rozvod vedoucí podél silnice III/43913 ve vzdálenosti 100 m. Přes dotčené pozemky prochází vodovodní řad a kanalizační sběrač, lokalitu je možno napojit na vodovodní rozvodný systém a městskou ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Kelč.

Limity a střety zájmů

Jižní hranici lokality (souběžně s řekou Juhyní) lemuje lokální biokoridor ÚSES a část hranic zóny tvoří interakční prvek.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz