Hulín - jih

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 25 ha
Využívaná plocha: 3,2 ha - tj. 12,8%
Volná plocha: 21,8 ha - tj. 87,2%
Geografická poloha: Lokalita leží jižně od areálu TOS Hulín asi 2 km od středu města Hulína. Na západě je vymezena silnicí I/55, na východě II. železničním koridorem.
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování. Výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny)
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již na části území provozována firmou GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. s r.o. a dvěma výrobnami elektrické energie.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Hulín - odbor investičně správní, MěÚ Kroměříž - odbor rozvoje města, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu - Katalog ploch pro výrobu ve ZK, MěÚ Hulín ? odbor rozvoje města a životního prostředí; stavební úřad.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:11
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec:Hulín Kód obce:588491
Stavební úřad:Hulín

Doprava

Silnice:Zóna je přímo zpřístupněna ze silnice I/55. Napojení na postupně realizovanou rychlostní silnici R55; MÚK Hulín, východ - cca 10 km a postupně realizovanou dálnici D1; MÚK Hulín, sever - cca 4 km.
Železnice:Plocha v doteku s koridorovou tratí č. 330 (II. TŽK); žst. Hulín - cca 1,5 km. Vybudování železniční vlečky je možné.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 35 km, neveřejná vnitrostátní letiště: Holešov - 8 km, Kroměříž - cca 10 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 10 km.

Technická infrastruktura

Zásobování el. energií je podmíněno vybudováním transformačních stanic a posilujícího vedení VN. VTL plynovod rovněž protíná lokalitu a je možno vybudovat regulační stanici VTL/STL nebo se napojit na stávající VTL/STL stanici v blízkosti. Stávající vodovodní řad, je na hranici lokality a zónu je možno napojit i na městskou čistírnu odpadních vod s dostatečnou rezervou kapacity. Provozovaná část PZ je připojena na vodovod, kanalizaci, el. energii a plyn.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hulín (2005). PZ je též zahrnuta v Návrhu zadání územního plánu Hulín (2010).

Limity a střety zájmů

Lokalita leží v CHOPAV a prochází jí ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP vedení VVN, OP železnice,OP silnice. Na celé ploše lokality je vymezeno území archeologického zájmu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz