Hulín - východ

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24,6 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 24,6 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navržená zóna leží v prostoru na jihu vymezeném stávající železniční tratí a na severu vodním tokem Žabínek.
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není využívána.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Hulín - odbor investičně správní, MěÚ Kroměříž - odbor rozvoje města, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, MěÚ Hulín ? odbor rozvoje města a životního prostředí; stavební úřad.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:12
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec:Hulín Kód obce:588491
Stavební úřad:Hulín

Doprava

Silnice:Prostřednictvím silnice II/432 je možné napojení na silnici I/55 - cca 2,5 km. Napojení na postupně realizovanou rychlostní silnici R55; MÚK Hulín, východ - cca 2 km a postupně realizovanou dálnici D1; MÚK Hulín, sever - cca 5 km.
Železnice:Plocha v doteku s celostátní tratí č. 303 s návazností na koridorovou trať č. 330 (II. TŽK); žst. Hulín - cca 1 km. Vybudování železniční vlečky je možné.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 43 km, neveřejná vnitrostátní letiště: Holešov - 3 km, Kroměříž - 10 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 18 km.

Technická infrastruktura

Zásobování lokality elektřinou je podmíněno zdvojením linky vedení VN č.12. Lokalitu protíná ve východní části VTL plynovod a je možno vybudovat regulační stanici VTL/STL nebo se napojit na VTL/STL Pilany (vzdálenost 100 m). Přívodní řad skupinového vodovodu DN 300 je v západní části území a město má čistírnu odpadních vod s dostatečnou rezervou kapacity - odkanalizování je možné na navrženou jednotnou kanalizaci, která je vzdálená cca 150 m.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hulín (2005). PZ je též zahrnuta v Návrhu zadání územního plánu Hulín (2010).

Limity a střety zájmů

Zábor kvalitního ZPF, ten patří do I.a II.stupně ochrany. Lokalitou prochází ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP VVN, OP železnice a PHO II.stupně vnější. Na celé ploše lokality je vymezeno území archeologického zájmu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz