Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Zubersko

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 20 ha
Využívaná plocha: 0,5 ha - tj. 2,5%
Volná plocha: 19,5 ha - tj. 97,5%
Geografická poloha: Lokalita je situována na rozmezí měst Rožnov pod Radhoštěm a Zubří do prostoru mezi vodoteč (řeka Bečva) a silnici I/35 Terén je rovinný.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba
Stav přípravy/využití: Na území Rožnova pod Radhoštěm jsou v rámci zastavěného území realizovány stavby na dvou menších pozemcích.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm - odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování; Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu - Katalog ploch pro výrobu ve ZK. MěÚ Kelč.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:8
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Rožnov pod Radhoštěm Kód ORP:7206
Obec:Rožnov pod Radhoštěm, Zubří Kód obce:544841, 545252
Stavební úřad:Rožnov pod Radhoštěm

Doprava

Silnice:Zóna v těsném kontaktu se silnicí I/35. Návaznost na postupně realizovanou dálnici D47; MÚK Hranice - 35 km.
Železnice:V blízkosti koncová regionální železniční trať č. 281 - žst. Rožnov pod Radhošťem - cca 1,5 km, žst. Zubří - cca 1 km. Přímé zavlečkování areálu není reálné - trať oddělená silnicí I. třídy.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - cca 40 km; veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 85 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Hranice - cca 40 km.

Technická infrastruktura

Vodovod (pitná i užitková voda), kanalizace, plynovod i elektřina jsou k dispozici na pozemku. Severovýchodní částí lokality prochází vzdušné linky VN 22kV. Přímo v lokalitě se předpokládá zřízení 1-2 nových trafostanic.Využití dodávek páry je podmíněno prodloužením parovodu v délce 150 m. Jižní částí území prochází VTL plynovod DN 150. Kapacita stávající městské ČOV je dostatečná, omezená je kapacita stoky Rožnov-Zubří (DN 600), která vede po severní hranici lokality.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ (1996), dále v ÚP města Rožnov pod Radhoštěm (2002).

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo linií technické infrastruktury, možnost zvýšené hladiny podzemních vod. Lokalita leží uvnitř CHKO a na okraji záplavového území řeky Bečvy, do kterého částí zasahuje. Tok Bečvy je regionálním biokoridorem ÚSES a místní vodotečí prochází přes lokalitu další lokální biokoridor. Stanovení záplavového území vodního toku Rožnovská Bečva v km 0,000 - 36,500 z  02/2006.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz