Letiště Holešov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 280 ha
Využívaná plocha: 23,5 ha ? tj. 8,4 %
Volná plocha: 256,5 ha - tj. 91,6%
Geografická poloha: Lokalita s rovinatým terénem nacházející se jihozápadně od Holešova má výhodnou polohu v blízkosti významného dopravního uzlu a budoucích nadřazených dopravních sítí. Území se nachází na místě stávajícího letiště Holešov. Lokalita je jednoznačně vymezena ze západní strany silnicí II/438 a z jihozápadní připravovanou trasou rychlostní silnice R49 ? 2008 zahájena výstavba úseku "4901 Hulín ? Fryšták", ze severní strany dotykem s ochranným pásmem podzemních vodních zdrojů 2. stupně vnitřní, z východu stávající hranicí letiště.
Funkční náplň: Zpracovatelský průmysl, textilní výroba, polygrafie, strojírenství, automobilový průmysl, elektronika, zpracování plastů.
Stav přípravy/využití: Byla dokončena výstavba základní infrastruktury, nyní probíhá další rozšiřování sítí uvnitř území zóny. Zóna je připravena na příchod investorů a nabízí pozemky od 0,5 ha. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. V současné době je smluvně zabráno 23,5 ha, přičemž se již realizují dvě stavby, dohromady na 3,5 ha. Realizace dalších staveb jsou v přípravě. V současné době realizovány projekty - POKART (výroba kartonových obalů) a technologický park PROGRESS (projekt zlínského kraje).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje - strategická plocha pro výrobu.
Zdroj informací: MěÚ Holešov - odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, Industry Servis ZK, a.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:4
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Holešov Kód ORP:7202
Obec:Holešov, Zahnašovice, Třebětice Kód obce:588458, 589152, 589098
Stavební úřad:Holešov

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna má vybudovány páteřní komunikace, které jsou napojeny ze západu na stávající silnici II/438, ze severu a východu na stávající silnici II/490 okružní křižovatkou, na kterou bude dále připojen přivaděč na R49. Lokalita má příznivé předpoklady pro přímé napojení na připravovanou rychlostní silnici R49 Hulín - Fryšták - Slovensko, návazně v MÚK Hulín (9 km) na dálnici D1 Praha - Brno - Lipník n. Bečvou; součást VI. tranevropského multimodálního koridoru a připravovanou rychlostní silnici R55 Olomouc - Hulín - Břeclav. Kvalitní napojení je podmíněno realizací a zprovozněním rychlostní silnice R49 minimálně v úseku Hulín - MÚK Holešov, případně rychlostní silnice R55 minimálně v úseku Hulín - Hulín-východ a dálnice D1 v úseku Vyškov - Lipník nad Bečvou. Komunikační napojení lokality na R49 - MÚK Holešov s využitím plánované přeložky silnice II/490 (0,7 km).
Železnice:Lokalita je v dostupnosti celostátní železniční tratě č. 303 Kojetín - Hulín - Valašské Meziříčí, v žst. Hulín (7 km) s návazností na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav; součást II. tranzitního koridoru a VI. multimodálního transevropského koridoru. Kolejové napojení lokality na celostátní trať č. 303 je navrženo vlečkovou kolejí z žst. Holešov - 1,3 km v rámci Změny č. 8 územního plánu města Holešov. Vybudována železniční vlečka napojena na železniční trať č. 303 v k.ú. Všetuly.
Letiště:Vnitrostátní veřejné letiště Holešov - v místě (podmíněno přeložkou VPD), neveřejné vnitrostátní letiště Kroměříž - 11 km, mezinárodní neveřejné letiště Přerov - 24 km.
Lodní doprava:Výhledově sledovaná dunajská větev průplavního spojení DOL. Nejbližší plánované přístavy Otrokovice - 12,5 km, Přerov - 24 km, navrhované překladiště Kroměříž - 11 km.

Technická infrastruktura

PZ disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou ? do areálu je přiveden plyn, voda, elektřina i telekomunikační kabely, ze zóny jsou naopak odváděny splaškové i dešťové vody. Kvůli zabezpečení plynulosti dodávek a snadného budování přípojek k patám jednotlivých pozemků jsou inženýrské sítě vedeny do zóny ze dvou směrů. Odpadní vody jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. Souběžně s tímto přivaděčem bylo položeno i rezervní potrubí pro případný odvod průmyslové vody. Kanál dešťových vod ústí do suchého poldru s dostatečnou kapacitou a možností regulovaného odtoku. Na páteřní technickou infrastrukturu, která je zcela dokončena, postupně navazují přípojky ke konkrétním pozemkům. Každá plocha určená k obsazení investorem bude mít přivedeny potřebné inženýrské sítě až k hranici.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta ve Změně č. 5A ÚP města Holešov (2005), ve Změně č. 1 ÚP obce Zahnašovice (2005), ve Změně č. 8 ÚP města Holešov (2006). Obec Třebětice nemá zpracovanou ÚPD.

Limity a střety zájmů

Lokalita se nachází v OP II. stupně vnějšího podzemního vodního zdroje Holešov. V zájmovém území je nutno respektovat ochranný režim platný ve vyhlášce OP II. stupně vnějším. Travnaté plochy letiště nejsou součástí ZPF, případný zábor ZPF pro realizaci této PZ představuje 53,3 ha pozemků, které náleží do I. a II. třídy ochrany ZPF; případná realizace by se negativně promítla do organizace ZPF i odtokových poměrů v území, rovněž by bylo nezbytné vyhodnotit dopady na nedaleké vodní zdroje. Plochy ÚSES ani jiné zájmy ochrany přírody by nebyly dotčeny. Průmyslová výroba nesmí mít negativní vliv na okolí a ŽP.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz