Zápotočí

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 163,9 ha
Využívaná plocha: 32,7 ha - tj. 20%
Volná plocha: 131,2ha - tj. 80%
Geografická poloha: Lokalita s rovinatým terénem se nachází severně od Hulína v blízkosti budoucího významného dopravního uzlu. Navrhované území je jednoznačně vymezeno ze severu silnicí III/4903, ze západu železniční tratí Přerov - Břeclav, z jihu a východu připravovanou trasou dálnice D1.
Funkční náplň: Zpracovatelský a stavební průmysl, prodejny průmyslového zboží, sběrny druhotných surovin, sklady a pomocné provozy, administrativa, technická vybavenost. Stav ? fotovoltaická elektrárna.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je navrhována v územní prognóze Zlínského kraje. V současnosti je plocha využívána jako zemědělská půda. Na ploše 32,7 ha provozovány 4 fotovoltaické elektrárny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Hulín - odbor investičně správní, MěÚ Kroměříž - odbor rozvoje města, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, MěÚ Hulín ? odbor rozvoje města a životního prostředí; stavební úřad.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:2
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec:Hulín, Břest Kód obce:588491, 588385
Stavební úřad:Hulín

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojitená na silnici III/4903, návazně na silnici I/55 Olomouc - Hulín - Hodonín - Břeclav - Rakousko. PZ má příznivou polohu pro napojení na připravovanou dálniční a rychlostní síť ČR (D1, R49, R55). Napojení na připravovanou dálnici D1 Praha - Brno - Vyškov - Lipník n. B. ve směru na Brno je navrhováno od silnice III/4903 přes stávající chráněný úrovňový přejezd železniční tratě č. 330 s napojením na silnici I/55 a dále napojením na sledovanou neúplnou mimoúrovňovou křižovatku dálnice D1 MÚK Hulín-západ (3,5 km). Napojení ve směru na Přerov a opačně je řešeno ze stejného hlavního vstupu od silnice III/4903, dále ve směru na Němčice s využitím sledovaného technického sjezdu na dálnici D1 pro správu a údržbu dálnice, vyžadující přestavbu na neúplnou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Břest (0,5 km). Napojení zóny na státní silnici I/55 přes nově navrženou komunikaci kopírující katastrální hranici Hulína v jeho severní části.
Železnice:Lokalita v dotyku s celostátní tratí č. 330 Přerov - Břeclav; součást II. tranzitního koridoru. Zavlečkování možné z žst. Hulín - 2 km.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Kroměříž - 7,5 km, vnitrostátní veřejné letiště Holešov - 12 km.
Lodní doprava:Výhledově sledovaná dunajská větev proůplavního spojení DOL. Nejbližší plánované přístavy Otrokovice - 16 km, Přerov - 14 km, navrhované překladiště Kroměříž - 7 km.

Technická infrastruktura

Východně od lokality prochází el. vedení VVN 110 kV; nově vybudovaná trafostanice 110/22 kV bude napojena samostatnou odbočnou větví z tohoto el. vedení v délce cca 500 m. Zásobování plynem bude řešeno vybudováním regulační stanice VTL/STL, která bude napojena na VTL plynovod procházející přibližně středem navrhované lokality. Otázkou zůstává nutnost přeložky VTL plynovodu. Přívodní řad skupinového vodovodu DN 600 z VDJ Barbořina je veden jižně. V případě využití lokality je nutno vybudovat vlastní ČOV a přečištěné odpadní vody vyústit kanalizačním sběračem v délce asi 2 km do Rusavy.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hulín (2005), v Návrhu zadání územního plánu Hulín (2010) a v ÚP obce Břest - změna č. 2 (2006). PZ zahrnuta v Územní prognóze Zlínského kraje (12/2003).

Limity a střety zájmů

Vzhledem k územním omezením nemůže být plocha dále rozšiřována. Poloha lokality je velmi příznivá, bez zásadních územních střetů. Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu procházejícího lokalitou. Celá lokalita je situována na ZPF náležejícím do I. a II. třídy ochrany; vzhledem k velkému rozsahu zóny dojde k narušení stávající organizace ZPF i odtokových poměrů v širším území. Dotčená bude i navrhovaná síť lokálního ÚSES. ÚP města Hulín upravil jihovýchodní hranici v návaznosti na dálnici D1.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz