Lešná

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 53,9 ha
Využívaná plocha: 20 ha - tj. 37%
Volná plocha: 33,9 ha - tj. 63%
Geografická poloha: Lokalita s rovinatým terénem nacházející se severně od Valašského Meziříčí. Plocha je vymezena oboustranně podél stávající komunikace I/35. Na jihozápadě je ohraničena kolejištěm seřazovacího nádraží ČD, na severovýchodě koridorem navržené rychlostní komunikace R35, na východě stávající zástavbou obce Lešná a Příluky a na západě stávající zástavbou obce Lhotka nad Bečvou a Lešenským mlýnem.
Funkční náplň: Průmyslová výroba
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již na části území provozována uvedenými investory: CIE PLASTY CZ, spol s r.o.; Schott Cz, a.s. Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí schválilo prodej pozemků zájemcům o zónu a postupně jsou připravovány kupní smlouvy. Předpoklad 100%ní osazenosti zóny do roku 2007 nebyl naplněn, od roku 2007 nedošlo k zastavění ani prodeji dalších pozemků. Od záměru na prodej pozemků z roku 2007 bylo ze strany zájemců odstoupeno a v současné době je na území zóny v provozu jen společnost CIE PLASTY CZ s.r.o., dalším vlastníkem pozemků je společnost Schott Solar CR, s.r.o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Valašské Meziříčí - odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje , Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:3
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Valašské Meziříčí Kód ORP:7210
Obec:Lešná Kód obce:544302
Stavební úřad:Valašské Meziříčí

Doprava

Silnice:Lokalita je oboustranně přímo napojená na stávající silnici I/35 E442 Polsko - Liberec - Turnov (R10) - Svitavy - Olomouc - Lipník n. Bečvou - Valašské Meziříčí - Rožnov p. Radhoštěm - Slovensko. Příznivá poloha PZ ve vztahu k připravované přestavbě silnice I/35 v kategorii rychlostní silnice v úseku Palačov - Lešná (MÚK Lešná - 1 km) s návazností na R48 E462 (MÚK Palačov - 8 km) Bělotín - Nový Jičín - Frýdek-Místek - Polsko. ŘSD ČR vybudovalo provizorní sjezd z budoucí rychlostní silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná.
Železnice:Lokalita se přimyká k hlavní celostátní trati č. 280 Hranice na Moravě -Valašské Meziříčí - Vsetín - Horní Lideč - Slovensko s nejbližší žst. Lhotka nad Bečvou - 0,5 km. Návaznost na II. a III. tranzitní koridor a VI. multimodální transevropský tah je zajištěn v žst. Hranice na Moravě (28 km). Napojení PZ na hlavní trať č. 280 je navrhováno vlečkovou kolejí z žst. Lhotka nad Bečvou.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - 50 km; neveřejné vnitrostátní letiště Kroměříž - 45 km, heliport Valašské Meziříčí - 5 km, navrhované letiště Valašské Meziříčí - 3,5 km.
Lodní doprava:Výhledově sledovaná oderská větev průplavního spojení DOL. Nejbližší plánované přístavy Hranice - 25 km, Přerov - 50 km.

Technická infrastruktura

Zásobování vodou bude řešeno napojením na skupinový vodovod Karolinka, který se nachází ve vzdálenosti 100 m. Likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Valašské Meziříčí. Zásobování el. energií bude napojením z prostoru fy DEZA (cca 100 m od navržené hranice PZ). Zásobování plynem bude řešeno napojením na stávající STL regulační stanici, bude nutno vyřešit možnou přeložku VTL plynovodu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je schválena ve změně č. 1 ÚPN SÚ Lešná (starší název pro územní plán).

Limity a střety zájmů

OP el. vedení VVN a VTL plynovodů; výhradní ložisko zemního plynu těžené; průchod lokálního biokoridoru; 9,1 ha představují pozemnky náležející do I. a II. třídy ochrany ZPF; malá vzdálenost obytné zástavby cca 170 - 200 m. Velký zájem firem podnikajících v kamionové silniční dopravě s logistickými centry o umístění v zóně naráží na podmínku Územního plánu obce Lešná, který požaduje dopravu omezit na minimum.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz