Hranice - V Poli

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 21 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 21 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je umístěna na západním okraji zastavěného území Hranic, v doteku s komunikaci I.třídy č. 47, ze severu je území ohraničeno celostátní žel.tratí č. 280, ze západu komunikací III.třídy. Lokalita navazuje na areál firmy Philips Display Components ČR, s.r.o. Jižně od komunikace I/47 je vymezena další, rozsahem i charakteristikami obdobná zóna pod názvem - Mlýnská, neuvedená v základní podkladové dokumentaci ÚP VÚC 1. změna Olomoucké aglomerace.
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, ekonomické aktivity).
Stav přípravy/využití: PZ není připravena pro využití. Pozemky pro PZ jsou zčásti v soukromém, zčásti v obecním vlastnictví. V rámci probíhajících prací na změně č. 22 územního plánu sídelního útvaru Hranice (starší název pro územní plán), je korigován rozsah území určeného pro výrobní činnosti.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Hranice - odbor rozvoje města

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:10
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec:Hranice Kód obce:513750
Stavební úřad:Hranice

Doprava

Silnice:Plocha na jižním okraji přes okružní křižovatku napojena na čtyřpruhovou silnici I/47 a silnici I/35 (E442); příznivá návaznost na rozestavěnou D47- MÚK Hranice (2,5 km).
Železnice:Koridorová železniční trať č.270 (II.a III: TŽK) vedena podél severního okraje lokality, východně situována železniční stanice Hranice - dostupnost cca 2 km. Plocha nemá napojení železniční vlečkou.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - dostupnost cca 27 km, veřejné vnitrostátní letiště Hranice - cca 1,5 km, v příznivé dopstupnosti vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov a veřejné mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální přímá návaznost na DOL, přístav Hranice - cca 0,5 km.

Technická infrastruktura

Vhodné podmínky pro napojení na městské systémy technického vybavení: zásobování vodou, kanalizace, energetické zásobování - elektroenergetika a plyn. Centrální zásobování teplem se nepředpokládá.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Hranice.

Limity a střety zájmů

OP silničních komunikací a železniční trati, odnětí kvalitního ZPF. Zóna Mlýnská situovaná jižně od silnice I/47, se nalézá v prostoru dotčeném vzdutím vody navrhovaného polderu Hranice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz