Šternberk - Lhota (jih)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 40,9 ha
Využívaná plocha: 7,7 ha - tj. 19%
Volná plocha: 33,2 ha - tj. 81%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je lokalizována na jihovýchodním okraji Šternberka, přiléhá těsně k části města Lhota. V návaznosti na tuto PZ jsou vymezeny další rozvojové plochy obdobného charakteru Lhota sever a jihovýchod - Nad léčebnou.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využívána. Firmy zastoupené v PZ: MJM Litovel a.s., STROJÍRNA PŽ s. r. o. Nevyužívané pozemky jsou z části ve vlastnictví města, převážně však v soukromém vlastnictví, využívané pro zemědělskou výrobu.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Šternberk - odbor stavební a odbor kanceláře starosty

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:11
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Šternberk Kód ORP:7110
Obec:Šternberk Kód obce:505188
Stavební úřad:Šternberk

Doprava

Silnice:Zóna přímo přístupná z přiléhající silnice I/46 směr Olomouc - Opava na pokraji lokality; výhledově přímá návaznost na přeložku II/444 s JZ obchvatem města a návazností na plánovanou čtyřpruhovou I/46 - MÚK cca 0,5 km; dostupnost rychlostní silnice R 35 MÚK Holice - cca 18 km.
Železnice:Celostátní železniční trať č. 310 Olomouc - Krnov; žst. Šternberk - SV cca 0, 5 km; možnost napojení zóny na železniční vlečku.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - cca 25 km, v příznivé dostupnosti neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov, vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov, v dosahu do cca 100 km veřejné mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální dostupnost DOL, přístav Olomouc - cca 18 km.

Technická infrastruktura

Vhodné podmínky pro napojení na městské systémy technického vybavení: zásobování vodou, kanalizace, energetické zásobování - elektroenergetika a plyn. Centrální zásobování teplem se nepředpokládá. Lokalita je dlouhodobě nedotčena investicemi do infrastruktury, jelikož jsou mimo možnosti městského rozpočtu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Šternberk.

Limity a střety zájmů

Plocha se nachází v lokalitě kvartéru řeky Moravy, z toho vyplývají omezení pro provozy ohrožující jakost podzemních vod. Funkční využití zóny musí vycházet z příměstské urbanistické polohy, mj. musí respektovat zájmy přiléhající enklávy rodinných domů na severu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz