Lipník nad Bečvou - východ PZ I, II, III.

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 72,6 ha
Využívaná plocha: 8,8 ha - tj. 12%
Volná plocha: 63,8 ha - tj. 88%
Geografická poloha: Rozvojová plocha se nachází na východním okraji města Lipník nad Bečvou a sestává se ze tří dílčích částí. Zóna je vázána na čtyřpruhovou silnici I/47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě. Na severu je zóna limitována železniční tratí č.270, na jihu vodohospodářskými ochrannými pásmy Bečvy.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Stav přípravy/využití: PZ II A PZ III jsou částečně využity - Autobazar, K+R Projekt s.r.o., čerpací stanice (CCF INVEST a.s). Zbylé pozemky jsou zatím v soukromém vlastnictví, ve vlastnictví města nebo české republiky.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Lipník nad Bečvou - odbor regionálního rozvoje

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:4
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Lipník nad Bečvou Kód ORP:7104
Obec:Lipník nad Bečvou. Kód obce:514705
Stavební úřad:Lipník nad Bečvou

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo přístupná ze silnice I/47, která prochází napříč dílčích částí zóny. Prostřednictvím navazující kapacitní silnice I/35 s příznivou vazbou na rozestavěnou dálnici D 47 - MÚK Lipník nad Bečvou, Bohuslávky; dostupnost - cca 3 km. Realizováno přemostění I/47 a nová kruhová křižovatka pro napojení zóny.
Železnice:Plocha přiléhá z jihu k celostátní železniční trati č.270 (II. a III.TŽK). Železniční stanice Lipník nad Bečvou - dostupnost cca 3 km západně. Železniční vlečka není k dispozici, vhodné podmínky pro její realizaci.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - dostupnost cca 15 km, veřejné vnitrostátní letiště Hranice - cca 8 km, v příznivé dopstupnosti vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov a veřejné mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální dostupnost DOL, přístav Hranice - cca 10 km.

Technická infrastruktura

Vhodné podmínky pro napojení průmyslové zóny na veškeré subsystémy technického vybavení: zásobování vodou, oddílná kanalizace - splašková a dešťová, energetické zásobování VN 22kV a středotlaký plyn, centrální zásobování teplem není plánováno.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Lipník nad Bečvou.

Limity a střety zájmů

OP komunikace I/47, OP železniční trati, OP vodohospodářské povahy (část PZ III - OP vodního zdroje II. stupně), částečně odnětí kvalitního ZPF.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz